YORUM SİZİN ! | Gazi TV

SON DAKİKA

YORUM SİZİN !

Bu haber 23 Ocak 2012 - 8:40 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.

YORUM SİZİN !

GAZİLERDEN İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET ALINACAK

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenecek. İstiklal Madalyası bulunan şeref aylığı alan kişiler ile harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden bundan böyle istisnai sağlık hizmetleri için de ilave ücret alınacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenecek.

-“YEŞİL ALAN MUAYENESİ” SONUCUNDA OLUŞAN KATILIM PAYI DA ECZANELERCE KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLECEK-

Bir önceki Tebliğ’de de olduğu gibi özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının; SGK’nın bakmakla yükümlü olmadığı diğer kişiler için 12 TL’lik katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3 TL’lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce kişilerden tahsil edilecek. Yeni yayımlanan Tebliğ ile ise “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payının da eczanelerce kişilerden tahsil edilmesi şartı getirildi.

Yine aynı şekilde sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde 3 TL indirim yapılıyor. Bu kapsamdaki kişilerin resmi sağlık hizmeti sunucularındaki muayenelerine ilişkin uygulanan 5 TL tutarındaki katılım payı ile özel ve resmi sağlık hizmet sunucularındaki “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı, yine reçete ile eczaneye ilk müracaatında eczanelerce kişilerden tahsil edilecek.

-KRONİK HASTALIKLARDA KATILIM PAYI ALINMAYACAK-

Acil servislerde verilen “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karşılanmayan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme yapılmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimi muayeneleri ile Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen sağlık kurumları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmayacak.

Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi”nde yer alan kronik hastalıklarda, kişilerin bu hastalıkları ile ilgili branştaki ayaktan muayenelerinde katılım payı alınmayacak. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan başka bir tanının da tespit edilmesi veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde de katılım payı alınmayacak.

-TÜBERKÜLOZ VE ASTIM GİBİ HASTALIKLAR İÇİN KULLANILAN TIBBİ MALZEME VE İLAÇLAR İÇİN İLAVE ÜCRET ALINAMAYACAK-

Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabiliyor.

Ancak, yayımlanan Tebliğ kapsamında Tüberküloz, Astım, Çölyak, Zeka geriliği, şizofreni, Kronik viral hepatitler, kalp yetmezliği ve yara iyileşmesinin geciktiği durumlarda yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile işlemler için ayrıca ilave ücret alınamayacak. İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce veya sağlık kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemeyecek.

-ÖZEL HASTANELER 100 TL’Yİ AŞAN TEDAVİ MASRAFLARINDA HASTAYA AYRINTILI FATURA VERECEK-

Öte yandan, kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorunda olacak. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorunda olacak. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilecek.

-GAZİLERDEN İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLAVE ÜCRET ALINACAK-

Daha önce, İstiklal Madalyası bulunan şeref aylığı alan kişiler ile harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sadece otelcilik hizmetleri için ilave ücret alınırken, bundan böyle istisnai sağlık hizmetlerinde de ilave ücret alınacak.

Bir önceki Tebliğ’de ilave ücret alınamayacak sağlık hizmetleri listesinde “acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri” ibaresi yer alırken, bu madde yeni yayımlanan Tebliğ’de “Acil servislerde verilen “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri” şeklinde değiştirildi.

-SAĞLIK KURULUŞLARI TEK YATAKLI ODALARDA “STANDART YATAK TARİFESİ”NİN 3 KATINI GEÇMEMEK KAYDIYLA İLAVE ÜCRET ALABİLECEK-

Sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1.5, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilecek. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilecek.

-İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE, SİGORTALILARDAN İŞLEM BEDELLERİNİN 3 KATINI GEÇMEMEK KAYDIYLA İLAVE ÜCRET ALINABİLECEK-

Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden işlem bedellerinin 3 katını geçmemek üzere ilave ücret alabilecek.

İlave Ücret Alınabilecek İstisnai Sağlık Hizmetleri ise şöyle:

“-Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan işlemler

-Kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç Prostata Lazer Tedavisi veya Plazmakinetik Tedavisi

-Suda doğum, Epidural anestezi ile doğum

-Penil Protez implantasyonu (çok parçalı)

-Kataraktta fakoemülsifikasyon + multifokal İOL uygulaması

-Diş protez işlemleri

-Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları

-Kapsül endoskopi.”

Yorumlar

Yorumlar