Yönetmelik Taslağı İle İlgili Bilgilendirme

Yönetmelik Taslağı İle İlgili Bilgilendirme

10/12/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Yönetmelik Taslağı İle İlgili Bilgilendirme

Henüz son halini alarak yayımlanmayan yönetmelik taslağına göre detaylı bir bilgilendirme yapmak istedik. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu taslak metine ilişkin bir bilgilendirme olup, nihai halini almış ve yayımlanarak yürürlüğe girmiş bir metin değildir. Yönetmeliğin son hali ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakip sizlere gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Saygılarımla.

1-   İş başvuruları ikamet edilen yerin Valilik Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğüne yapılacak.

 

2- Taslak yönetmelikte iş hakkı kapsamında başvuru için süre kısıtlamasına gidilmemiştir. Eski yönetmelikte olayın olduğu tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvurulması zorunluydu. Yeni yönetmelikte başvuru süresi sınırlaması olmayacak.

 

3-  Valiliklerde kurulacak Hak Sahibi Tespit Komisyonları başvuru yapanın hak sahibi olup olmadığına karar verecektir. Hak sahibi tespit komisyonunun illerde vali veya görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürü ile şehit ve gazi işlemleri şube müdüründen oluşması  planlanıyor. Haftada en az bir kez toplanacak. Durum belgesi ile hak sahipliği belgesi düzenlenirken her türlü bilgi ve evrak, hak sahibi tespit komisyonunca başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurumlarından istenebilecek.   

 

4-  İş hakkını kimin kullanacağına ilişkin olarak aile içerisinde ihtilaf olması durumunda, Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürü ile  Şehit ve Gazi İşlemleri Şube müdüründen oluşan uyuşmazlık komisyonunca ihtilaflar giderilecektir. Uyuşmazlık komisyonu, hak sahiplerinden en az birinin veya hak sahibi tespit komisyonunun başvurusu üzerine toplanacak. Anne ile babanın – Çocukların – Kardeşlerin her birinin kendi aralarında çıkan ihtilafların giderilmesi ve iş hakkını kullanacak kişinin tespitinde yetkili olacak. Uyuşmazlık komisyonu, öncelikli olarak başvuru yapıp yapmadığına bakmaksızın diğer hak sahiplerinin istihdam talepleri olup olmadığını tespit etmek üzere yazı ile beyanlarını isteyecek. İlgililer bu durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak beyanlarını vermek zorundadırlar. Bu süre içinde yazılı beyan verilmemesi durumunda istihdam hakkından vazgeçilmiş sayılacaklar. Uyuşmazlık komisyonu, istihdam talebinde bulunan hak sahipleri arasında bu hakkı kimin kullanacağına karar verirken ilgililerin mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş, hükümlülük, tutukluluk, adli sicil kaydı gibi hususları göz önünde bulunduracak. Uyuşmazlık komisyonu kararı istihdam talebinde bulunan hak sahiplerine tebliğ edilecek. Hak sahipleri tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uyuşmazlık komisyon kararına yazılı olarak itiraz etmedikleri takdirde karar kesinleşecek. İtiraz halinde,  uyuşmazlık komisyonu itirazı 30 gün içinde karara bağlayacak. Kesinleşen uyuşmazlık komisyonu kararı Bakanlığa gönderilecek.     

 

5-    Taslak yönetmelikte ayrıca hak sahibi eş ve çocuğun bulunması halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından anne, baba veya kardeşlerin yararlanamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

 

6-      Hak sahibi anne, baba ve kardeşin bulunması halinde, bunların kullanabileceği istihdam hakkından eş ve çocuklar yararlanamayacağı da belirtilmektedir.

 

7-      Feragat beyanlarının yazılı olarak noter huzurunda yapılması gerektiği öngörülüyor.

 

8-      Başvuruya esas konunun Kanun kapsamına girmediğinin veya girse bile başvuru sahibinin istihdam hakkı sahibi olmadığının tespiti halinde, valilik tarafından ilgililere gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgi verilecek.  Bu durum idare tarafından kısa sürede yanıt verilecek olması nedeni ile idare mahkemesinde dava açabilme süresi geçirilmeyeceğinden en azından yargı yoluna gidebilmenin önünü açmaktadır ve olumlu bir gelişmedir.

 

9-      Hak sahiplerinden İçişleri Bakanlığınca isimleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin durumlarına uygun münhal kadro veya pozisyonlara Başkanlıkça il tercihleri de göz önünde bulundurularak bildirim tarihinden itibaren 45 gün içinde atama teklifleri yapılacak.

 

10-   Kamu kurum ve kuruluşları, atama teklifinin intikalinden itibaren 30 gün içinde atama işlemlerini tamamlayacak ve atama emrini 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edecek.

 

11-   Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar, ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler yeniden başvuruda bulunamayacaklar.

 

12-   2015 yılı sonuna kadar atama işlemlerinde kura sistemi uygulanacak. Kuranın yapılacağı tarihler İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenecek. Başkanlık tarafından birden fazla kura dönemi belirlenebilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından Başkanlığa bildirilenler, bildirim tarihinden sonraki ilk kuraya dahil edilecekler. Kura sonuçları Devlet Personel Başkanlığın resmi internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

 

13-   Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 02.08.2013 tarihinden önce o tarihteki yasa kapsamında iş hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını dolduranlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde iş talebinde bulunmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere Kanunda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde istihdam hakkından yararlanabilecekler. Kanun değişikliği sonucu 02.08.2013 tarihinden sonra iş hakkı kapsamına yeni alınanlar ise bu düzenlemeden yararlanamayacak.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar