Yasa Tasarısındaki Maddelerin Görüşülmesine Başlandı | Gazi TV

Yasa Tasarısındaki Maddelerin Görüşülmesine Başlandı

Bu haber 09 Temmuz 2013 - 12:00 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Yasa Tasarısındaki Maddelerin Görüşülmesine Başlandı

100 Maddeden ibaret olan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan maddeler dün gece görüşülmeye başlandı. Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili maddeler henüz görüşülmemekle birlikte, tasarının 16. ve 17. maddeleri dün görüşülerek onaylandı. Meclisin bugünkü oturumunda camiamız ile ilgili maddelerin görüşülerek onaylanmasını ümit ediyoruz. Meclis bugün saat 14:00’da açılarak yasa tasarısındaki maddeler görüşülmeye devam edilecek.

Yasa Tasarısına ulaşmak için tıklayınız>>>

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malulleri ile ilgili olmayan 16 ve 17. maddeleri görüşülerek onaylandı. Bugünkü Meclis toplantısında bizlerle ilgili düzenlemelerin görülmesini ümit ediyoruz.

YASA TASARISININ 16. MADDESİ ONAYLANDI;

2022 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları” ibaresi “il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından alınacak” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının alacakları” ibaresi “il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından alınacak” şeklinde değiştirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 73 üncü maddesinin (n) bendinin  mevcut 2 numaralı alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli                                M. Akif Hamzaçebi                                 Pervin Buldan

Giresun                                             İstanbul                                                Iğdır

Nurdan Şanlı                                      Sermin Balık

Ankara                                               Elâzığ

 

“2) 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Kurum” ibaresi “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“1 inci ve 2 nci maddelerin kapsamına girenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca aylık bağlanır ve Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, gerektiğinde; aylık almak için başvuranların kendilerinin ve nafaka yükümlülerinin gelir, yaşam düzeyi ve varlıkları hakkında, belirleyeceği yöntemlerle inceleme yapmaya ve yaptırmaya, özel veya resmi idare, müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

Aylık bağlanmasında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sosyal inceleme raporları ve gerektiğinde sağlık kurulu raporları da dikkate alınarak ilgililerin bu Kanuna göre aylık bağlanması şartlarını haiz oldukları yönünde verilmiş kararlar esas alınır. Aylık bağlama işlemi sırasında veya aylık bağlandıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda, aylık bağlama kararını etkileyebilecek yanlışlık veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde, bu durum ilgisine göre Vakıflara, aylık bağlanana veya bağlanacak olana ve gerektiğinde ilgili idarelere Vakıf veya Bakanlık tarafından bildirilir. Aylık bağlanmış veya bağlanacak olanlara yapılacak bildirimlerin iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi esastır. Aylık bağlanmış olanlarla ilgili eksikliklerin veya yanlışlıkların giderilmemesi halinde, tebligat tarihinden itibaren üç aylık sürenin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu ödeme döneminin sonunda aylık kesme veya düzeltme işlemi yapılır ve fazla ödenen tutarlar geri alınır. Aylık bağlanmasına esas rapor ve belgeleri gerçeğine aykırı olarak düzenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak aylık aldığı tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”


 

YASA TASARISININ 17. MADDESİ ONAYLANDI;


 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 478 sıra sayılı Kanun Teklifinin 73 üncü maddesinin (n) bendine mevcut 2 numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bendin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Nurettin Canikli                            Mehmet Akif Hamzaçebi                              Pervin Buldan

Giresun                                             İstanbul                                                Iğdır

Nurdan Şanlı                                      Sermin Balık

Ankara                                               Elâzığ

“5) Geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında yersiz veya fazla ödenmiş aylıklar sebebiyle ilgililer adına çıkarılmış olan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler terkin edilmiş sayılır ve haklarında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmaz.”

Yorumlar

Yorumlar