TOKİ Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği | Gazi TV

SON DAKİKA

TOKİ Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği

Bu haber 21 Haziran 2011 - 9:09 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

TOKİ Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği

Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malülleri ile, Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği

TOPLU KONUT FONU’NDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALULLERİ İLE, DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

   

    Resmi Gazete Tarihi: 21/09/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20998

    Devlet Bakanlığından:

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1 – Bu Yönetmelik; 16/06/1985 tarih ve 3233 sayılı “04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun”, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” ile 10/05/1990 tarih ve 3645 sayılı “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun” kapsamına giren, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin aileleri ile malul olanlar yahut bunların ailelerine Toplu Konut Fonu’ndan açılacak faizsiz konut kredisine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Kısaltmalar

    Madde 2 – Bu Yönetmelikte yer alan kısaltmalar;

    Fon: Toplu Konut Fonu’nu,

    Kredi: Toplu Konut Fonu’ndan şehit ailelerine açılacak faizsiz konut kredisini,

    Hak sahibi : Bu Yönetmelik uyarınca açılacak faizsiz konut kredisini kullanmaya hak kazanan kişiyi,

    İdare: T.C. Başkanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı

    Banka: Kredi kullanımına aracılık eden ilgili Bankayı,

    ifade eder.

    Krediden Yararlanacak Hak sahipleri

    Madde 3-1) Şehitler için;

    a) 3233 sayılı Kanunun 7’inci maddesi ile 2559 sayılı Kanuna eklenen Ek 9’uncu maddesi gereğince; 1 Ocak 1971 tarihinden itibaren kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapmasından dolayı şehit olan polisin,

    b) 3645 sayılı Kanunun 1’inci maddesi ile 2985 sayılı Kanuna eklenen Ek 1’inci madde gereğince; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin;

    Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre,

    – Maaşa bağlanan dul eşini,

    – Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,

    – Bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan bakmakla yükümlü olduğu baba veya anasını,

    konut sahibi yapmak amacıyla Fondan Kredi verilir.

    Bu Kredi, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

    Bu Maddenin (b) fıkrasında belirtilen ve 17/05/1990 tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını kaybedenlerin Yönetmeliğin bu Maddesinde belirtilen Hak sahibi yakınlarına da müracaatları halinde bu Yönetmelik esaslarına göre Kredi verilir.

    2. Maluller için,

    3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesi ve Geçici 8’inci Maddesi gereği 01/01/1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak veya sakatlanarak malul olanların;

    Aşağıdaki öncelik sıralamasına göre,

    – Maaşa bağlanan malulün kendisini, ölümü halinde,

    – Maaşa bağlanan dul eşini,

    – Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken,

    konut sahibi yapmak amacıyla Fondan kredi verilir.

    Bu kredi malul olana veya malulün kredi kullanmadan ölümü halinde ailesine bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

    Kredi Açılacak Konutlar

    Madde 4 – Bu Krediden;

    a) Yapı Kullanma İzin Belgesinin alındığı tarihe bakılmaksızın, Tapunun alındığı tarihten itibaren bir (1) yıldan fazla süre geçmemiş hazır konut satın alınması,

    b) İnşa halindeki konutun satın alınması,

    c) Bir konut kooperatifine ya da sosyal yardımlaşma kurumuna veya belediyeye ortak veya üye olunması,

    d) (Ek bend: 16/01/1993 – 21467 s. R.G./Yön.) Kendi arsası üzerinde kendi konutunu inşa etmesi, halinde yararlanılır.

    Ayrıca, daha önce aynı konut için Toplu Konut Fonu’ndan kredi kullanılıyor olması halinde; bu kredi Hak sahibinin talebine bağlı olarak, o tarihe kadar ödenmiş kredi miktarları ve situasyon faizi bu Yönetmeliğe göre açılacak faizsiz krediden mahsup edilerek, kalan kısım hak sahibinin kredi ve öz kaynak katılımını karşılamak amacıyla kullandırılır.

    Daha önce Toplu Konut Fonu’ndan kredi kullanmış ve geri ödemesi başlamış olan hak sahiplerinin kalan kredi borçları yine talebe bağlı olarak, faizsiz hale dönüştürülerek yeniden taksitlendirilir ve hak sahibine Faizsiz Krediden herhangi bir ödeme yapılmaz. Daha önce Toplu Konut Fonu’ndan kullandığı kredisini faizsiz hale getirmek istemeyen Hak sahibi, bu Yönetmelik uyarınca açılacak krediyi başka bir konut için kullanabilir.

    Fondan kredilendirilmiş ve geri ödemesi başlamış bir konutun satın alınması halinde, Fondan kredi kullanan eski malik kredi borcunu kapatır ve bu konutu satın alan hak sahibine bu Yönetmelik uyarınca açılacak faizsiz konut kredisinin tamamı kullandırılır.

    Kredinin Miktarı

    Madde 5 – Kredinin miktarı, Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenerek İdarece ilgili Bankaya bildirilen miktardır. İstek halinde bu miktarın altında da Kredi açılabilir.

    Krediye faiz uygulanmaz. Ancak, kredinin açılışında bir defaya mahsus olmak üzere ilgiliden kredinin %2’si oranında masraf karşılığı alınır.

    Bankaya Başvuru ve Kredinin Açılması

    Madde 6 – Bu Krediden yararlanmak için aşağıdaki bilgi ve belgelerle Toplu Konut Fonu‘ndan kredi kullanımına aracılık eden ilgili Bankaya başvurulur.

    a) Kredi istek dilekçesi,

    b) T.C. Emekli Sandığından alınacak örneği ekte yer alan hak sahipliğine dair belge,

    Bu Belgede;

    -Ölenin veya malul olanın bu Yönetmeliğin 3 üncü Maddesi kapsamına girdiği,

    – Belge verilen kişinin bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki öncelik sıralamasına göre Hak sahibi olduğu,

    – Hak sahibinin adı, soyadı, ölene yakınlık derecesi, Emeklilik Sicil Numarası, Maaş aldığı banka şubesi ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nce gerekli görülecek diğer bilgiler yer alır.

    Bu belge, Hak sahibinin maaş aldığı banka şubesine göre, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Merkez veya ilgili Bölge Müdürlüklerince düzenlenir.

    Bu Belge, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen öncelik sırasına uymayanlara verilmez.

    Bu Belge, maaşa bağlanmış çocuklar için müştereken düzenlenir.

    Bu belge, iki nüsha olarak düzenlenerek Bankaya verilir.

    c) (Değişik bend: 31/07/2009 – 27305 S.R.G Yön1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

    d) Tapu veya onaylı örneği (maaşa bağlanmış çocuklar için müşterek tapu)

    e) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediyelerin inşa edecekleri konutlardan edinmek amacıyla bu kuruluşlara ortak veya üye olunması halinde, ortak veya üyeliğe ilişkin kooperatif yönetiminden, sosyal yardımlaşma kurumundan veya belediyeden alınan belge,

    f) Bankaca istenecek diğer belgeler,

    Başvuru belgeleri ilgili Bankaca incelenir. Banka uygun gördüğü takdirde açılacak Kredi tutarı üzerinden kredi ilişkisini kurarak, bu kredi için gerekli gördüğü tür ve miktarda teminatları tesis eder ve krediyi açar.

    Kredinin Ödenmesi

    Madde 7 – a) Hazır konutun satın alınması halinde, açılan kredi defaten ödenir.

    b) (Değişik bend: 16/01/1993 – 21467 s. R.G/Yön.) İnşa halindeki konutun satın alınması durumunda; açılan kredinin %50’si konut satın alındığında, kalan %50’si ise inşaat tamamlanıp Banka teknik elemanlarının konutun oturulabilir durumda olduğunu tespitinden sonra ödenir.

    c) (Değişik ilk paragraf: 16/01/1993 – 21467 s. R.G./Yön.) Kooperatif, sosyal yardımlaşma kurumları veya belediyelere ortak veya üye olunması veya kendi arsası üzerinde kendi konutunu inşa etmesi halinde; açılan Kredi Bankaca tespit edilecek inşaat seviyelerine uygun hak edişler karşılığında ödenir.

    Bankaca inşaat seviyelerinin tespitinde, Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Konut İnşaatlarının Seviyesini Belirlemede ve Hakediş Düzenlemede Esas Alınacak Puanlama Tablosu” kullanılır.

    Bu Kredilerin kullandırılabilmesi için gerekli olan miktarlar, ilgili Bankanın talebi üzerine Fonun nakit imkanları çerçevesinde İdarenin talimatıyla, Fondan Bankaya aktarılır.

    Kredinin Geri Ödenmesi

    Madde 8 – Kredinin geri ödenmesi, T.C. Emekli Sandığınca, Hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4’ü nispetinde kesilmek suretiyle yapılır.

    Maaşa bağlanan çocuklara müştereken Kredi açılmışsa, her birinin, her türlü tazminatlar dahil olarak almakta oldukları maaşlarından 1/4 nispetinde ayrı ayrı kesinti yapılır.

    Bankaca, bu Yönetmeliğin 6’ıncı Maddesinin (b) fıkrasında belirtilen Belgede yer alan T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Merkez ve ilgili Bölge Müdürlüklerine, Kredinin tamamının Hak sahibine ödendiği Yönetmeliğin ekinde yer alan Belgenin bir nüshası da eklenerek bildirilir. Hak sahibinin bu tarihten sonra gönderilecek ilk üç aylığından itibaren geri ödeme tahsilatı başlar.

    Yapılan kesinti tutarı, Bankanın bildireceği şubesindeki hesaba yatırılır ve tahsilat yapılan kişilerin isimleri, emeklilik sicil numaraları, yapılan kesinti tutarı ve yatırılan banka şubesinin ismini ihtiva eden liste 2 nüsha olarak düzenlenerek 1 nüshası Bankanın Genel Müdürlüğüne 1 nüshası da İdare’ye gönderilir.

    Kredi Kullananlardan her ne suretle olursa olsun maaşı kesilenlerin, aylığının kesildiği ve bakiye borç miktarı T.C. Emekli Sandığınca Bankanın Genel Müdürlüğüne bildirilir.

    Aylığın kesildiği tarihten sonrası için yatırılmış miktar varsa, bu miktar Bankaca T.C. Emekli Sandığına iade edilir.

    Bakiye borç, maaşı kesilenler tarafından en son ödenen aylık taksit miktarı üzerinden Bankaya her ayın 18’inci günü yatırılır. Bu taksit miktarı, borç bitene kadar her yıl %25 oranında arttırılır.

    Kredi kullanan hak sahibinin ölümü halinde; mirasını kabul eden maaş almakta olan hak sahibi varsa, kredi taksitleri bu maddedeki esaslara göre maaşından tahsil edilir. Maaşa bağlanmış hak sahibinin olmaması halinde ise borç, Bankaca uygun görülecek ödeme planı esaslarına göre mirasçılardan tahsil edilir.

    Maaşa bağlanan çocuklara müştereken kredi verilmiş ve bunlardan bir veya birkaçının maaşının kesilmiş olması halinde; geri ödeme taksitlerinin tahsilatı maaş almakta olan çocuktan bu Maddedeki esaslara göre kesilmeye devam olunur. Maaşı kesilenlerin taksitleri ise yine bu Maddedeki esaslara göre kendilerince Bankaya yatırılır.

    Kredi geri ödeme süresi borcun tamamının ödendiği zamandır.

    İdarece Yaptırılan Konutlar

    Ek Madde 1 ( Ek madde: 16/01/1993 – 21467 s. R.G./Yön.)

    İdarece yaptırılan hazır veya inşa halinde konutların satın alınması halinde Kredi, İdare ile hak sahibi arasında yapılan Sözleşmenin ibrazında açılır ve Sözleşmede belirtilen peşin ödeme tutarı karşılığı bir seferde ödenir. Bu miktar ödendikten sonra Krediden kalan kısım varsa, bu bölüm hak sahibine ödenmeyip, peşinat olarak ilgili Bankaya aktarılır ve bakiye borç vadeye göre yeniden taksitlendirilir.

    Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin yayımından önce T. Emlak Bankasına Başvurarak kredi talebinde bulunan ve kredi işlemleri henüz sonuçlanmamış olan Şehit Polis Ailelerine kredi miktar hariç önceki mevzuat hükümleri aynen uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 9– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10– Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

    -Toplu Konut Fonu’ndan Malul ve Şehit Ailelerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğine Göre T. C. Emekli Sandığı’ndan Aylık Alanlar İçin Düzenlenecek Belge

    Malulün/Şehidin

    Emeklilik Sicil Nosu      :

    Adı Soyadı         :

    Son Görevi         :

    10/05/1990 tarihli ve 3645 Sayılı Kanundan Yararlandırılma Sebebi:

    [ ] 2559 Sayılı Kanunun (3233) Sayılı Kanunla eklenen Ek. 9. maddesi gereğince (01/01/1971 tarihinden sonra) Polisin kanunlarla verilen görevleri yaptığı sırada veya bu görevleri yapmasından dolayı şehit olmuştur.

    [ ] 2330, 2566, 2453 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunları kapsamında şehit olmuş/ölmüştür.

    [ ] Barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sonucunda bu harekat ve hizmetin sebep ve etkisi ile ölmüştür.

    [ ] Durumu, “Memur ve kamu görevlilerinden yurt içinde veya yurt dışında görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmış olmalarından dolayı terör eylemlerinden dolayı yaralanan, sakat kalan, ölen veya öldürülenlerin kendileri veya dul ve yetimleri” hakkındaki 3713 Sayılı Kanunla ilgilidir. (01/01/1968 den geçerlidir)

    Krediden İstifade Edenin:

    Malulün Kendisi__    Dul ve Yetimi / Anne ve Babası

       Yakınlığı   Adı ve Soyadı   Aylık Aldığı Banka

       1)………….    ………………….    ……………

       2)………….    …………………    …………….

       3)………….    …………………..    …………….

       4)………….    …………………..    …………….

                   …./…./201

                T.C. EMEKLİ SANDIĞI

                GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    İmza                  İmza

    ____________________________________________________

    TAAHHÜTNAME

    Toplu Konut İdaresi tarafından 10/05/1990 tarihli ve 3645 sayılı, 12/04/1991 tarihli 3713 sayılı Kanunların uygulanmasına dair Yönetmelik uyarınca kullandığım/kullandığımız Konut Kredisinin geri ödemesi için Yönetmeliğin 8. maddesi esaslarına göre Bankaca bildirilecek borcun T.C. Emekli Sandığından almakta olduğum aylık, tazminat vs. toplamının sandıkça 1/4’ü oranında kesilmesini şimdiden kabul ve taahhüt ederim. …./…./201

    Malulün Kendisi   Şehit veya Ölenin Dul ve Yetimi ile Anne ve/veya Babası

    Adı Soyadı: ……………. 1)……………..   2)……………… 3)…………….. 4)………….

    İmza         İmza    İmza      İmza    İmza

 

Bu haberi Gaziforum.com’da tartışmak için lütfen tıklayınız>>>

Yorumlar

Yorumlar