Terör Mağdurlarının Aylık Alma Hakları | Gazi TV

SON DAKİKA

Terör Mağdurlarının Aylık Alma Hakları

Bu haber 27 Ağustos 2012 - 9:56 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.

Terör Mağdurlarının Aylık Alma Hakları

27.07.2004 Tarihli RG yayınlanan Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun gereği ;
Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlenmiştir.

Buna Göre;

Zarar Görenlerin Başvuru Esası:
Zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren
1.) 60 gün içinde,
2.) Her hâlde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde zararın gerçekleştiği veya zarar konusu olayın meydana geldiği il valiliğine başvurmaları hâlinde gerekli işlemlere başlanır.
3.) Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
4.) Bu Kanun kapsamındaki yaralanma ve sakatlanmalarda, yaralının hastaneye kabulünden hastaneden çıkışına kadar geçen süre, başvuru süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İlgili Valiliğe Başvurulmasa da İşleme Alınır:
İlgili valilik dışında diğer valilikler, kaymakamlıklar, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri, diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular ilgili valiliğe gönderilir.

Komisyon Tarafından İncelenir:
Komisyon, zarar görenlerce yapılacak her başvuru ile ilgili çalışmalarını, başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hâllerde, bu süre vali tarafından üç ay daha uzatılabilir.
Komisyon, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi ve yardımı isteyebileceği gibi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş alabilir.

Hangi Zararlar Karşılanır:
a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.
b) Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri.
c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddî zararlar.

Yaralanma, Sakatlanma ve Ölüm Hâllerinde Yapılacak Ödemeler:
Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000*0,071589=501,13) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;
a) Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda,
b) Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde (EK-D) belirlenen katı tutarında,
c) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında nakdî ödeme yapılır.
Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.
Birinci fıkranın (c) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk
Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır.
Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.
Bu Yönetmelik kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.

Yaralanma ve Sakatlık Derecelerinin Tespiti:
Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında sakat kalma durumlarında ödenecek tazminata esas çalışma gücü
kayıplarının tespitinde “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yönetmelik eki 3 sayılı listede belirlenen yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık kurulu raporları
komisyona sunulur.
Yaralanma durumunda alınacak sağlık raporlarının, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması veya bunlar
tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu durumda raporların verilme süreleri ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yaralanma ve sakatlanma dereceleri önceden verilmiş olan bu raporlara göre belirlenir.
Sağlık kurulu raporlarında iş gücü kayıp oranlarının belirtilmemesi hâlinde, iş gücü kaybının yüzde olarak belirtilmesi, ilgili sağlık kurulundan yeniden muayeneye gerek görülmeksizin istenir.

Zararın Karşılanması:
Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten üç ay içerisinde karşılanır.
Sulhname tasarıları hak sahibi veya yetkili temsilcisi ile komisyon başkanı tarafından imzalandıktan
sonra Vali veya Bakan tarafından onaylanır.
Ödemeler sulhname tasarılarının onay tarih ve sıraları dikkate alınarak yapılır. Nakdi ödemeler hak sahibi veya
sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.

Malullük Halinde Aylık Bağlanma Hakkı Verilmiştir:
16 yaşından büyükler için tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarının(673,30);
5233/ 9 uncu maddenin birinci fıkrasının
1.) (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı,(üçüncü derece)(403,99)
2.) (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni,(ikinci derece)(538,64)
3.) (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı,(birinci derece)(673,30)
4.) (e) bendinde belirtilenlerin (vefat halinde)(673,30)
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır.

Çalışmalarından Dolayı Aylığa Hak Kazanma Halinde Uygulama:
Bu maddeye göre aylığa hak kazananların diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaatlarını takip eden ay başından itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.
Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen ay başından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yıl sonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.
Aylık Müracaatları Valiliklere Yapılacaktır:
Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
*Sayısal Değerler 2012/Temmuz Dönemini Kapsıyor.

Not:Konu hakkında detaylı bilgileri İller İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alabilirsiniz.

Yorumlar

Yorumlar