Terör Mağdurlarına Aylık Bağlanma Şartları | Gazi TV

Terör Mağdurlarına Aylık Bağlanma Şartları

Bu haber 24 Aralık 2013 - 17:49 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Terör Mağdurlarına Aylık Bağlanma Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede terör mağdurlarına aylık bağlanmasına ilişkin genelgede geçen hususlar aşağıda sunulmuştur.

Genelgede yer alan ve terör mağdurlarına aylık bağlanması ile ilgili geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 

12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/8/2013 tarihinde yürürlüğe giren 90 ıncı maddesi ile 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile,
 
–           Kanun kapsamında olan vatandaşlarımıza ilk defa 1/8/2012 tarihinden geçerli olarak bağlanmaya başlanan aylık miktarının tespitinde asgari ücret yerine, 9500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.
 
–           Maluliyet aylığı bağlanabilmesi için asgari %40 maluliyet oranı aranacaktır.
 
–           Tercih ortadan kaldırılmış olup müstahak olmaları halinde birden fazla aylık bağlanabilecektir.

Emekli iken vefat edenlerin aylıkları hak sahiplerine intikal ettirilecektir. Ayrıca anne ve babaya aylık bağlanmada aranan muhtaçlık şartı aranmayacak, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde anne ve babaya aylık bağlanması için öngörülen diğer şartlar (Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık ya da gelir almak, 65 yaş altı artan hisse bulunması vb.) aranacaktır.
 
Yine bu kanun kapsamında maluliyetleri nedeniyle aylık almakta iken ölenlerin almakta oldukları aylıkları, aylığa hak kazanıp da aylık bağlanmadan vefat edenlerin hak kazandıkları aylıkları. 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesindeki esaslar çerçevesinde hak sahiplerine intikal ettirilecektir.
 
Kanunun yürürlüğünün 1/8/2012 tarihi olması nedeniyle bu tarih itibariyle aylıklarda oluşan farklar ilgililere ayrıca ödenecektir.
 
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Boğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Kapsamında Olanlar:

6353 sayılı Kanun ile 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 5233 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler ile, terör olayları nedeniyle malul duruma düşen sivillerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin ise hak sahiplerine 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş 30 günlük asgari ücrelin net tutarı esas alınarak belirlenen oranlarda aylık bağlanması imkanı getirilmiş idi. 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile de bağlanacak olan aylık miktarının tespitinde asgari ücret sisteminden vazgeçilmiş 6495 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile bağlanacak olan aylık miktarının tespitinde 9500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınacaktır.

Maluliyet aylığı bağlanabilmesi için asgari %40 oranında çalışma gücü kayıp oranı aranacaktır.

Yine herhangi bir tercih olmaksızın bu kapsamda olanlara birden fazla aylığa müstahak olmaları halinde müstahak oldukları aylıkları bağlanacaktır.

Emekli iken vefat edenlerin aylıkları da hak sahiplerine intikal ettirilecektir. Bağlanacak aylıklarda 65 yaşın altındaki anne ve babalara aylık bağlanırken 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde öngörülen artan hisse şartı dışında herhangi bir şart aranmayacaktır.
 
Buna göre; , (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, çalışma gücü kaybı;   
 
-Yüzde kırktan daha aşağı olanlar hariç olmak kaydıyla, yetkili sağlık kuruluşlar, tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlerin yüzde altmışı tutarında,
 
-Yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlerin kendilerine %80’i,
 
-Yetkili  sağlık kuruluşları  tarafından  birinci  derece  olarak  tespit edilenlerin kendilerine % 100’u

-Ölenlerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar vc Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı Özerinden yapılacak paylaştırma (100’ü), tutarında aylık bağlanacaktır.
 
12/7/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanun ile getirilen 5233 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında maluliyeti nedeniyle aylık almakta iken ölenlerin aylıkları hak sahiplerine intikal etmemekte idi. 6495 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre maluliyeti nedeniyle aylık almakta olanların maluliyet dereceleri üzerinden hesap edilmiş olan aylıkları ile aylığa hak kazanıp da aylık bağlanmadan vefat edenlerin maluliyet dereceleri esas alınarak hesap edilecek aylıkları 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca hak sahiplerine intikal edecektir. Anne ve babadan muhtaçlık ve gelir ya da aylık bağlanmamış olma koşulları aranmayacaktır.
 
Uygulamada Geçici Köy Korucularının da görevleri sırasında sakatlanmaları nedeniyle 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık talep ettikleri görülmektedir. 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile Geçici Köy Korucularının görevleri sırasında sakatlanmaları halinde haklarında 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağı hükme bağlandığından bu kapsamdaki taleplerinin karşılanması amir hüküm uyarınca mümkün değildir. Ancak Geçici Köy Korucusu olup ta görev süresinin dışında, göreviyle bağlantısının olmadığı bir sırada, hedef gözetilmeksizin tamamen tesadüfü bir şekilde bir terör olayına muhatap kalındığında hakkında 5233 sayılı Kanun hükümleri uygulanabilecektir.
 
Yine sakatlanmasına ya da ölümüne neden olan olay sebebiyle kendisine ya da hak sahiplerine gerek 4/1-a, 4/1 -b, 4/1-c statüsünde harp, vazife malullüğü (5434 sayılı Kanunun 56. maddesi dahil) aylığı veya 2330, 3713 sayılı Kanunlar kapsamında aylık bağlanması durumunda, bu kişilere 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmayacaktır.
 
Ayrıca, terör örgütünün iç hesaplaşması olarak değerlendirilen olaylar neticesinde sakatlanan ya da ölenler ile güvenlik kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen ya da yaralanan terör örgütü mensupları ile terör suçları nedeniyle hüküm giyenler kapsam dışında bırakılmış olup, bu kapsamda olanlara aylık bağlanmayacaktır.
 

Yorumlar

Yorumlar