SGDP Mahkeme Kararı

SGDP Mahkeme Kararı

25/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
SGDP Mahkeme Kararı

Bir Gazisimizin SGDP primine ile ilgili kazanmış olduğu davaya ilişkin Mahkeme Kararını aşağıda sizler için yayımlıyoruz.

MAHKEME KARARI;

 

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 


Yukarıda tarafları ve konusu yazılı bulunan dava hakkında mahkememizden verilen 01/06/2010 tarih ve 2008/272 Esas, 2010/432 Karar sayılı karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 16/01/2012 tarih ve 2010/10880 Esas, 2012/234 Karar sayılı ilamı ile “…Somut olayda, davacının terör mağduru olduğu ve 3713 sayılı Yasa ile 4131 sayılı Yasanın 3. maddesi hükmü gereğince, 15.01.1997 tarihinden itibaren davalı işverene bağlı işyerinde çalışmaya başladığı, 15.01.1997 – 15.05.2005 tarihleri arasında tüm sigorta kollarına tabi olarak primlerinin yatırıldığı, davacının görev malullüğü aylığı alması ve işe giriş tarihinde yazılı talebinin bulunmaması nedeniyle, 06.05.2005 tarihli talebine göre 15.01.1997 -15.05.2005 dönemine ait tüm sigorta kollarına ait prim belgelerinin iptal edilip, sosyal güvenlik destek primi bordrolarının düzenlenerek kuruma verildiği ve yine, davacının 03.08.2005 tarihli talebine göre, 15.08.2005 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi yanında uzun vadeli sigorta kollan primlerinin de kesildiği, uyuşmazlığın 15.01.1997 -15.08.2005 döneminde 506 sayılı Yasanın 3/1I-C maddesi gereğince uzun vadeli sigorta kollarına tabi tutulması gerektiğinin tespitine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.Davacının, işe giriş tarihinde görev malullüğü aylığı alması nedeniyle 506 sayılı Yasanın 3/II-C maddesi kapsamında yazılı olarak uzun vadeli sigorta kollarından yararlanma talebi yok ise de, işe giriş tarihinden itibaren tüm sigorta kollarına tabi olarak primlerinin kesilmiş olmasının yazılı irade talebi yerine geçeceği, yine bu şekilde görev malullüğü aylığı ahpta, tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan kişilerden ayrıca 506 sayılı Yasanın 63.maddesinde öngörülen sosyal güvenlik destek primi kesilmemesi gerektiği hususları gözetilerek davanın kabulü yerine, reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır…” gerekçesiyle bozularak dava dosyası mahkememize iade edilmiştir.


 


Usul ve Yasa’ya uygun bulunarak uyulmasına karar verilen Yargıtay bozma ilamı gereğince davanın kabulüne karar vermek gerekmiştir.


 


HÜKÜM:


 


 


Davanın KABULÜNE,


 


      1- Davacınm 15/01/1997 – 15/08/2005 dönemindeki çalışmalarının 506 sayılı yasanın 3/II-C maddesi gereğince uzun vadeli sigorta kollarına tabii tutulması gerektiğinin TESPİTİNE,


2-Davalılardan SGK harçtan muaf olduğundan 21,15-TL maktu karar ve ilam harcının bozmadan önce alınan 17,15-TL’den mahsubu ile 4,00-TL harcın davalı MKE Genel Müdürlüğünden alınarak hazineye irat kaydına,


3-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.200,00-TL vekalet ücretinin davalılardan eşit miktarda alınarak davacıya verilmesine,


4-Davacı tarafından yapılan 256,45-TL yargılama giderinin davalılardan eşit miktarda alınarak davacıya verilmesine,
Dair, taraf vekillerinin yüzünde, tefhimden itibaren 8 gün içinde başvurulacak temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 03/04/2012


  


 


 

Yorumlar

Yorumlar