Sağlıkta öncelik uygulaması röntgende de uygulanacak | Gazi TV

Sağlıkta öncelik uygulaması röntgende de uygulanacak

Bu haber 27 Aralık 2012 - 12:54 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Sağlıkta öncelik uygulaması röntgende de uygulanacak

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bir açıklama yaparak, öncelikli hasta grubunun polikliniklerin yanı sıra röntgen, laboratuvar, SFT, EKG vb. birimlerden de öncelikli olarak faydalanacağını duyurdu

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


Sayı :B.10.1.TKH.0.27.00.00/449

Konu -.Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Sırası


…… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE


(Genel Sekreterlik)


İlgi: Mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20/10/2010 tarihli ve 42054 sayılı yazısı.


Sağlık hizmetlerine ulaşımdaki her türlü engelin kaldırılması, vatandaşlarımızın ülkenin her yerindeki sağlık hizmetinden hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde en üst seviyede faydalanmasını esas alan hizmet anlayışı ile sağlık politikalarını planlayan ve uygulamasını takip eden Bakanlığımızın 2010-2014 Stratejik Planının da nihai amacı; halkımızın sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde insan odaklı yaklaşımı temel alarak bedensel, zihinsel, sosyal, ekonomik koşullan nedeniyle özel ihtiyacı olan kişilere öncelik verilmesi, bu grupların kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerine kolay erişebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda öncelikli hasta grubunun sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri için çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir.Mülga Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 20/10/2010 tarihinde yayımlanan 2010/73-80 sayılı Genelgesi ile Sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta mağduriyetlerinin önlenmesi, hasta haklan mevzuatı başta olmak üzere, mevzuatımızda toplumda öncelikli olarak korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda düzenlemeler yapılmıştır.


5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleriyle Anayasamızın 10 uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” hükmü ile “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” hükmü özellikle dikkate alınarak, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar belirlenmiştir.


Ancak süreç içerisinde Genelge kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan uygulama ile ilgili hasta ve yakınları tarafından Kurumumuza çeşitli görüşler iletilmiştir. Sözü edilen başvurularda dile getirilen hususlar dikkate alınarak;


5982 sayılı Kanun da belirtildiği üzere öncelikli hasta grubunun sağlık tesislerimizde polikliniklerin yanı sıra röntgen, laboratuvar, SFT, EKG vb. birimlerden de öncelikli olarak faydalanmasının sağlanması, Genel Sekreterliğinizce Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine ilgili duyurunun yapılmasını ve vatandaşlarımızın hizmet almasını kolaylaştırıcı her türlü tedbirlerin alınmasında önemle hassasiyet gösterilmesi hususunda ;


Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

 

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/321958/

Yorumlar

Yorumlar