Memur Vazife Malullerine 2. Emeklilik Hakkı Verildi | Gazi TV

Memur Vazife Malullerine 2. Emeklilik Hakkı Verildi

Bu haber 20 Aralık 2013 - 13:53 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Memur Vazife Malullerine 2. Emeklilik Hakkı Verildi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede memur olarak çalışılması durumunda 2. emeklilik hakkının bulunduğuna dair genelgede yer alan açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, bu düzenlemeden de 5434/45 rütbeli ordu vazife malulleri ile Polis vazife malulleri yararlanamamaktadır.

 

2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vazife malullüğüne dair Kanunlarda değişiklikler yapılmış ve verilen haklar genişletilmiştir. 

 

Harp Malûlleri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamındaki vazife malullerinin, aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları ile sınırlı olmak üzere bu çalışmaları, ilgili mevzuat hükümlerine göre ikinci bir hizmet olarak dikkate alınacaktır.

 

2330 sayılı Kanun hükümleri veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında aylık bağlananlar ile, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddeleri uygulanarak vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlardan, yeniden herhangi bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmaya başlayanların, aylık bağlandıktan sonra geçen hizmet süreleri ayrıca değerlendirilmek suretiyle ikinci bir aylık bağlanması imkanı sağlanmıştır.

 

Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 98 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; 6495 sayılı Kanunun 96 ve 97 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun 5/(c) ve 47 nci maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak, 2008 yılı Ekim ayı başından önce göreve başlayan kamu görevlilerinden, Harp malullüğü kapsamında veya 2330 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek görevlerine devam edenlere, görevleri ile ilişikleri kesilmeksizin aylık bağlanması, bunların 4/1 (c) bendi kapsamında yeniden göreve başlamaları halinde aylıklarının kesilmemesi düzenlenmiştir. Sözü edilen kanunlar kapsamında vazife malulü olanlar çalıştıkları sürede, görev aylıklarıyla birlikte vazife malullüğü aylıklarını, görevlerinden ayrıldıklarında, vazife malullüğü aylığı ile hak etmeleri halinde ikinci emeklilik aylığını birlikte alabileceklerdir.

 

 

Ağustos 2013 Ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 99 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 52 nci madde ile, vazife malullükleri, 3713 sayılı Kanunu kapsamında bulunanlardan, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlayanlardan, çalışmaları devam etmekte olanlar ile sınıf veya görev değiştirmek suretiyle çalışmaya devam edenlere, sonra geçen hizmet süreleri esas alınarak ikinci bir aylığın bağlanması imkanı sağlanmıştır. Görevlerinden ayrıldıklarında, vazife malullüğü aylığı ile hak etmeleri halinde ikinci emeklilik aylığı birlikte alabileceklerdir.

 

2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, malul sayılmaları sebebiyle aylık bağlandığı tarihten önceki her türlü sigortalılık ve prim ödeme süreleri, iştirakçilik ve fiili hizmet süreleri ile bunların itibari ve fiili hizmet süresi zammı olarak değerlendirilen süreleri, malullük aylığı bağlanmasından sonra geçecek çalışma veya sigortalılık süreleriyle hiçbir sebeple birleştirilmeyecektir.

 

Ayrıca, vazife malullüğü aylığı bağlanmasından önce geçen sigortalılık ve çalışma süreleri: malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hâli ile mülga 2829 sayılı Kanun uygulaması yönünden dikkate alınmayacaktır.

 

Bu şekilde sonradan geçen sigortalılık veya çalışma süreleri yaşlılık/emeklilik, malullük ya da ölüm/dul veya yetim aylığı bağlanmasında veya toptan ödeme yapılmasında ilgili mevzuatına göre ayrı bir çalışma veya sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayanlardan aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri, önce olanlar hakkında ise mülga hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak işlem yapılacaktır.

 

6495 sayılı Kanunun 80 inci maddesi 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olanların emekli kesenek ve kurum karşılıklarının mülga hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre gönderilmeye devam edilmesi gerekmekle birlikte, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlardan aylık bağlandığı tarihten önce 5434 sayılı Kanun kapsamında geçen çalışmaları nedeniyle geçici 4 üncü madde kapsamında sayılarak emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre gönderilenlerin primlerinin Ocak 2014 döneminden itibaren 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri esas alınarak tespit edilecek prime esas kazanç tutarları üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

 

5510 sayılı Kanunun 5 inci, 47 nci ve geçici 14 üncü maddesi kapsamında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların aylık bağlandıktan sonraki çalışma süreleri de ikinci hizmet olarak dikkate alınacak, bunlardan vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra olanların kesenek ve karşılık ödenmek suretiyle geçen hizmet süreleri prim ödeme gün sayısı olarak ve bu süreler içindeki emeklilik keseneğine esas aylık tutarları da aynı dönemler için geçerli olan aylık prime esas kazanç olarak sayılacaktır.

 

Bu Kanunlara göre malullük aylığı bağlanmasına esas alınmış hastalık ya da engellilik hâlleri ve bu hastalık ya da engellilik hallerindeki ilerlemeler, sonradan geçen çalışmalar sebebiyle yaşlılık aylığına hak kazanılması koşullarının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır.

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının ( c ) Bendine Tabi Sigortalıların Tescil İşlemleri

 

6495 sayılı Kanun kapsamına girenler hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgililerin sonradan geçen hizmetlerinin ayrıştırılmasını sağlayacak ikinci bir emeklilik sicil dosyası açılacak dolayısıyla ikinci bir emeklilik sicil numarası verilecektir. Bu kapsamda aylık almakta olup da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görev yapan veya bu statüde yeni göreve başlayanların kurumlarınca “Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin internet üzerinden “5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil işlemleri” ekranından tescil işlemleri yapılarak ikinci emeklilik sicil numarası alınacaktır. Aynen sigortalıların ikinci kez göreve başladıkları sigortalılıklarına ilişkin işlemleri yeni verilen emeklilik sicil numarası Üzerinden yürütüleceğinden veya sonuçlandırılacağından, ikinci sigortalılıklarına ilişkin evrakın yeni verilen emeklilik sicil numarası, daha önce aylık bağlanmış işlemlerine ilişkin evrakın ise ilk verilen emeklilik sicil numarası üzerinden Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Yorumlar

Yorumlar