Memur Olarak Çalışılması Durumunda Aylık Kesilecek mi?

Memur Olarak Çalışılması Durumunda Aylık Kesilecek mi?

29/09/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Memur Olarak Çalışılması Durumunda Aylık Kesilecek mi?

Bu haberimizde, 5434/45 kapsamında bulunan Er ve Rütbeli Ordu Vazife Malulleri ile Polis Vazife Malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda vazife malullüğü aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin bilgilendirme yapmak istedik.

En son yürürlüğe giren 6495 sayılı yasanın 96. Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

“Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.””

 

Burada görüleceği üzere Harp Malulleri, 2330 s.k. veya 5434/56 kapsamında vazife malulü aylığı bağlananların memur olarak dahi çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği kesin olarak hüküm altına alınmıştır. 

 

5434 Sayılı Kanun 56. Maddesi: (Değişik: 18/3/1976 – 1976/1 md.)

 

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70’i üzerinden aylık bağlanır.

 

Görüleceği üzere 5434 sayılı kanunun 56. maddesi Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında vazife maluliyetlerini de kapsamaktadır. Bu maddeden hareketle Er Ordu Vazife Malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği söz konusu olabilse de, 5434/45 kapsamında olan rütbeli Ordu Vazife Malulleri ile polis vazife malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesileceği aşikar olarak görülmektedir.

 

Bu noktada 5434/56 er Ordu Vazife Malullerini kapsasa da, büyük bir kesim iş hakkının kullanımında yine mağdur olacaktır. Bu kapsamda 5434/45 kapsamında olan tüm ordu ve polis vazife malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda aylıklarının kesilmeyeceği şekilde yasa metninde revizyon yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Yorumlar

Yorumlar