Memur Olarak Çalışan Gazilere İlişkin SGK Duyurusu

Memur Olarak Çalışan Gazilere İlişkin SGK Duyurusu

10/01/2014 0 Yazar: Gaziler Net
Memur Olarak Çalışan Gazilere İlişkin SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün memur olarak çalışan harp ve vazife malullerinin 2. emekliliklerine ilişkin duyuruyu sizler için yayımlıyoruz. Saygılarımla.

 

Vazife malullüğü aylığı almakta iken 4/1-c kapsamında tekrar göreve başlayanların tescil işlemleri hakkında duyuru:

 

Vazife malullüğü; kamu görevlilerinin, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde sayılanların, geçici köy korucularının, sivil görevlilerin, görevlerini yapmakta iken görevlerinin çeşitli sebep ve tesiriyle veya işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede malul olmaları halinde kendileri, hayatlarını kaybetmeleri halinde de hak sahipleri hakkında uygulanacak hükümlerin belirlendiği bir statüdür.

 

Kamu görevlilerinin, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde sayılanların, geçici köy korucularının, sivil görevlilerin malul hale gelmeleri veya hayatlarını kaybetmelerine neden olan olay veya kazanın niteliğine, oluşmasına neden olanların amaçlarına ya da meydana geliş yeri ve zamanına göre haklarında vazife malullüğü hükümleri uygulanmakta olup, vazife malullüğü de farklı adlar altında; 

 

* Normal vazife malullüğü,

* TSK vazife malullüğü,

* Harp malullüğü,

* 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vazife malullüğü

* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malullüğü şeklinde sınıflandırılmaktadır.

 

Bu sınıflandırmada esas alınan kanun hükümleri uyarınca da ilgililerin sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır.

 

2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vazife malullüğüne dair Kanunlarda değişiklikler yapılarak, aylık bağlandıktan sonra geçen hizmet sürelerinin ayrıca değerlendirilmesi suretiyle ikinci bir aylık bağlanması imkanı sağlanmıştır.

 

Bu nedenle, 6495 sayılı Kanun kapsamına girenler hakkında yapılacak işlemlere esas olmak üzere ilgililerin sonradan geçen hizmetlerinin ayrıştırılmasını sağlayacak ikinci bir emeklilik sicil dosyası açılacak dolayısıyla ikinci bir emeklilik sicil numarası verilecektir. Bu kapsamda aylık almakta olup da 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi görev yapan veya bu statüde yeni göreve başlayanların kurumunuzca Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin internet üzerinden “5510 4/1-c (Devlet Memurları) Tescil İşlemleri” ekranından tescil işlemleri yapılarak ikinci emeklilik sicil numaraları alınacaktır.

 

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev yapan personel hakkında Kurumumuzla yapılan yazışmalar sigortalıların emeklilik sicil numaraları ile yapıldığından ikinci sigortalılıklarına ilişkin yazışmalarda yeni verilen emeklilik sicil numarasının, daha önce aylık bağlanmış olan hizmetlerine ilişkin yazışmalarda ise ilk verilen emeklilik sicil numarasının kullanılması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını (3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul sayılanlar) gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan maluller ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı ve mülga 64 üncü maddesi kapsamında aylık bağlanan malullerin, vazife malullüğü aylığı bağlanmasından önce geçen sigortalılık ve çalışma süreleri malullük aylığı bağlanmasından sonra geçen sigortalılık ve çalışma sürelerinin tabi olacağı sigortalılık hâli yönünden dikkate alınmayacağından, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya başlayanlardan aylık bağlandıktan sonraki çalışmaları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri, önce olanlar hakkında ise mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

 

Buna göre, vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonraki çalışmaları;

 

-5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce olanların emekli kesenek ve kurum karşılıklarının mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre gönderilmeye devam edilmesi,

 

-5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra olanlardan aylık bağlandığı tarihten önce 5434 sayılı Kanun kapsamında geçen çalışmaları nedeniyle Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılarak emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre gönderilenlerin sigorta primlerinin Ocak 2014 ayından itibaren 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri esas alınarak tespit edilecek prime esas kazanç tutarları üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

————————————————————————————————

Duyurunun orjinal halini görüntülemek için tıklayınız>>>

Yorumlar

Yorumlar