Maluliyet Dereceleri Hangi Kritere Göre Belirleniyor? | Gazi TV

Maluliyet Dereceleri Hangi Kritere Göre Belirleniyor?

Bu haber 17 Haziran 2013 - 16:26 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
Maluliyet Dereceleri Hangi Kritere Göre Belirleniyor?

Sizlerden yoğun olarak gelen sorulardan bir tanesi de SGK tarafından verilen maluliyet derecesinin hangi kriterlere göre verildiği üzerinde yoğunlaşıyor. Bilindiği üzere Terör Malulü Gazilerin sağlık raporları SGK sağlık kurulu tarafından incelenip maluliyetin derecesi tespit edilmektedir. SGK sağlık kurulu 1’den 6’ya kadar olan bu dereceleri 1053 Sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname’ye göre belirlemektedir. Bu nizamnamede hangi rahatsızlığın kaçıncı dereceye ait olduğu yazmaktadır. Bu bağlamda Gazilerimiz rahatsızlıklarının hangi dereceye girdiğini inceleyebilirler.

VAZİFE MALULLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE DERECELERİ HAKKINDA NİZAMNAME


                                        BİRİNCİ DERECE


    1 – Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup bir akıl hastanesinde
devamlı bakım ve ayırmayı veya aile yanında sürekli gözetmeyi gerektirmek sure-
tiyle başkasının yardımına ihtiyaç gösteren, tedavisi imkansız,akut veya kronik
gidişli, sonradan olma (Kisbi) (Travma, enfeksiyon ve zehirlenmelerden ileri
gelen) psikozlar (Akıl hastalıkları).
    İhtar: Dejenereler ile familyal ve doğuştan olan psikopatiler, enterpretas-
yon psikozları ve perseküsyon hezeyanları, pityatik sendromlar ve bu arada his-
teri delilikleri, presenil ve senil akıl hastalıkları gibi tamamiyle bünyevi
sebeplere ve istidada veya toksikomani ve sinistroz gibi şahsın kendi yapma ve
kusuruna bağlı psikozlar vazifeyle ilgili sayılmazlar.
    2 – Genel çalışma ve iş görmeye engel olan, akıl bozukluklariyle birlikte
veya yatalak vaziyete getirecek derecede geçme (Mütedahil) nöbetleri veya bir-
biri ardınca gelen sık ve günlük konvülziyon (İhtilaç) nöbetleri gösteren büyük
sara (Status epileptikus).
    3 – Tedavisi imkansız ve çalışmaya tamamen engel olan, taraflardan ikisinin
veya üçünün veyahut dördünün, merkezi veya muhiti sinir sistemi hastalıklarına
bağlı,sekel halinde felçleri (Yatalak bırakan veya hiç olmazsa kalkmak ve yürü-
meye imkan vermiyen sağ ve sol kontraktürlü veya kontraktürsüz organik hemip-
lejli, altern hemiplejiler, üst veya alt tarafların tam dipleji veya parapleji-
si, kuadripleji, aynı beden yarımında veya çapraz olarak bir kol ile birlikte
bir bacağın tam felci, iki taraflı ağır beyincik sendromları, bütün taraflarda
titreklik ve tutuklukla birlikte bradi – kinezi ve bradi – pisişi, taraflardan
en az ikisini tam olarak işlemez duruma sokan miyopatiler veya miyelopatiler
veyahut polinevrit sekelleri ve bunlara benziyen diğer ağır merkezi ve muhiti
sinir sistemi arızaları).
    4 – İki gözün tam körlüğüne sebep olan yahut bir veya iki gözün görme kuv-
vetini ancak ziya hissi derecesine düşüren tedavisi imkansız organik hastalık-
lar.
    5 – İki gözün, tedavisi imkansız ve görme kuvvetini 1/25 dereceden (Yani
iki metreden parmak sayacak dereceden), 1/100 dereceye (Yani yarım metreden
parmak sayacak dereceye) kadar düşüren ve optik düzeltme yapılamıyan organik
hastalıklar.
    6 – Bir gözün tam körlüğü (Ziya hissi derecesinde bulunması dahil) ile
diğer gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/25 dereceden (Yani iki
metreden parmak sayacak dereceden) 1/50 dereceye (Yani bir metreden parmak sa-
yacak dereceye) kadar düşüren tedavisi imkansız, organik hastalıklar.
    7 – Genel sağlığı bozacak derecede çiğneme, konuşma ve beslenmeyi ziyade-
siyle güçleştiren ağır ve tedavisi veya protezle düzeltilmesi imkansız ağız ve
çene arızaları (Dudaklarla birlikte üst ve alt çenelerin ve diş kavislerinin
geniş ve önemli derecede parçalanmaları, iki ekleminin (Mafsalının) düzeltilme-
si kabil olmıyan ve dişler arası açıklık yarım santimetreden aşağı olup işe ya-
ramaz halde bulunan tam ankilozu).
    8 – Çalışma kabiliyetini tamamiyle kaldıran ve teneffüsün ağır ve devamlı
bozukluklariyle birlikte bulunan boğaz, gırtlak, trake ve akciğerlerin düzel-
tilmesi ve tedavisi imkansız hastalıkları (Parçalanma, ameliyatla çıkarılma,
tamamiyle tıkanma ve darlıkları).
    9 – Çalışma kabiliyetini mutlak olarak kaldıran ve dolaşım yetersizliği ile
birlikte bulunan, tedavi ile düzeltilemiyen, ağır ve dekonpanse (Muavazası bo-
zulmuş) kalb (Andokard, miyokard, perikard) ve damar (Aort ve koronerler) has-
talıkları.
    10 – Çalışma kabiliyetini mutlak olarak kaldıran, sık sık tekrarlıyan kar-
diyal astma veya bronşiyal astma nöbetleri veyahut ileri derecede kronik bron-
şit ve anfizem sonucu husule gelen kalb yetersizlikleri,
    11 – Çalışma kabiliyetini mutlak olarak kaldıran ve tedavisi kabil olmıyan
akciğerlerin ilerlemiş fitizisi.
    12 – Hazım cihazının (Yemek borusu, mide, barsaklar, karaciğer, pankreas)
çok önemli vazife bozukluğu yaparak vücudu sürekli bir yıpranmaya götüren
(Kaşeksi) tedavisi imkansız ağır hastalıkları.
    13 – Penis ile testislerin tamamiyle harap olması veya yokluğu ile birlikte
idrarın irade dışında devamlı akması.
    14 – Hangi yükseklikten olursa olsun üç tarafın birden yokluğu (İki kol ile
bir bacağın veya iki bacak ile bir kolun).
    15 – Hangi yükseklikten olursa olsun iki üst tarafın yokluğu.
    16 – Hangi yükseklikten olursa olsun bir üst tarafın yokluğu ile birlikte
bir alt tarafın kalça ekleminden ortalama 14 santimetre aşağıya kadar yokluğu
(Protez takılması imkansız).
    17 – İki el baş parmaklarının metakarplariyle diğer bütün parmakların dibi-
ne kadar birlikte yokluğu.
    18 – İki elin bütün parmaklarının dibinden yokluğu.
    19 – İki elin baş ve işaret parmaklariyle birlikte sekiz parmağının dibine
kadar yokluğu.
    20 – İki bacağın tam olarak veya trohanterlerden aşağı ortalama 14 santi-
metreye kadar yokluğu.
    21 – Çalışma kabiliyetini mutlak olarak kaldıran ve tedavisine imkan olma-
yan iki veya daha ziyade tarafın tam ankilozları.
    22 – Laboratuvarlarda çalışanların çalışma kabiliyetlerini tamamiyle kaldı-
ran, ağır ve ilerleyici kanserleri, müzmin radyo – dermitleri ve radyom – der-
mitleri, ağır ve yaygın kemik radyo – nekrozları.
                                

 

                                          İKİNCİ DERECE


    23 – Hemiparezi ve hemiyanopsi ile beraber olan tromik tam afazi.
    24 – İki gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/20 dereceye (Yani
iki buçuk metreden parmak sayabilecek) kadar düşüren tedavisi imkansız organik
hastalıklar.
    25 – İki gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/12 dereceye (Yani
4 metreden parmak sayabilecek) kadar düşüren tedavisi imkansız organik hasta-
lıklar.
    26 – Bir gözün tam körlüğü veya ziya hissi derecesinde bulunması ile bir-
likte diğer gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/10 dereceye (Yani
5 metreden parmak sayabilecek) kadar düşüren tedavisi imkansız organik hasta-
lıklar.
    27 – Bir gözü hiç görmediği ve diğer gözü sağlam olduğu halde vazifeye alı-
nanların, sağlam gözünün görme kuvvetini kaldıran veya ziya hissi derecesinde
bırakan tedavisi imkansız organik hastalıklar.
    28 – Tedavisi imkansız iki taraflı ileri derecede Ptozis yani üst göz ka-
paklarının düşüklüğü (Baş yukarıya kaldırıldığı takdirde dahi görmiye engel ol-
mak şartiyle).
    29 – Çiğneme, konuşma ve beslenmeyi önemli derecede güçleştiren, tedavi ve
protezle düzeltilmesi imkansız,sert ve yumuşak kısımların geniş maddi ziyaı ile
birlikte ağız ve çene arızaları (Dudakların kısmi parçalanmaları ile beraber
olan veya olmıyan bütün üst çenenin veya bütün alt çenenin veya alt çene cismi-
nin tamamiyle yokluğu, alt çenenin geniş kemik maddesi kaybı ve dişlerinin yok-
luğu ile birlikte pek gevşek psödartrozu, alt çenenin ağzın yarım ila bir san-
timetreden fazla açılmasına engel olan eski çıkığı sonucu çenelerin sıkışması).
    30 – Kalb büyüklüğü ve genişlemeleriyle birlikte aşikar staz (Rüküdet)
belirtileri gösteren ve tedaviden az veya çok faydalanmış olmasına rağmen sü-
rekli bakım ve korunmayı gerektiren kronik ve ağır kalb (Andokard, miyokard,
perikard) ve damar (Aort ve koronerler) hastalıkları.
    31 – Laboratuvarlarda çalışanların, çalışma kabiliyetlerini tamamiyle kal-
dıran ve mesleki zehirlenmeler veya devamlı şualanmalardan ileri gelen ağır kan
hastalıkları (Pernisiyöz anemiler, lösemiler ve benzerleri).
    32 – İş görme kabiliyetine önemli derecede mani olmak şartiyle göğüs duva-
rında aşikar şekil bozukluğu yapan ve teneffüs ve dolaşıma zorluk veren geniş
ölçüde plevra kalınlaşması veya yapışıklıkları veya ameliyat sekelleri.
    33 – Umumi sağlık durumunu önemli derecede bozmak ve tedavisi imkansız ol-
mak şartiyle ince ve kalın barsağın karnın üst veya alt tarafında bulunan geniş
gaiti fistülleri (Hemen bütün barsak içi maddelerin dışarı çıkmasına yol açmak
suretiyle normal defekasyonu tamamiyle veya tamama yakın kaldıran).
    34 – İleri derecede ve devamlı böbrek vazifeleri yetersizliği ile birlikte
diğer organlarda ihtilat yapan ağır nefropatiler.
    35 – Üretra (İhlil) arka kısmının mesane fistülüne ve mesane ve böbreğin
ağır enfeksiyonlarına sebep olan veya enfeksiyonla birlikte perineal fistüllere
yol açan düzeltilmesi imkansız tıkanma ve darlıkları.
    36 – Boyunda apse ve fistüllerle müterafik mal dö pot.
    37 – Çalışma ve iş görme kabiliyetlerini tamamiyle kaldıran bütün omurga
eklemlerinin devamlı ve tam ankilozu (Ağır sipondiloz ve ağır spondilitler).
    38 – Boyun veya sırt veyahut bel omurgasının kırık veya çıkıkları neticesi
dört taraflı parezi veya aşikar yürüyüş ve işeme bozukluğu ile birlikte bulunan
ağır vakalar.
    39 – Sağ üst tarafın omuz ekleminden kürek kemiği ile birlikte veya bu kemi-
ğe dokunmadan çıkarılması veya yokluğu.
    40 – Sol üst tarafın omuz ekleminden kürek kemiği ile birlikte veya bu kemi-
ğe dokunmadan çıkarılması.
    41 – Sağ üst tarafın ve solak ise sol üst tarafın omuz ile dirsek arasından
kesilmesi.
    42 – Sağ üst tarafın ve solak ise sol üst tarafın dirsek ekleminden çıkarıl-
ması.
    43 – Sağ üst tarafın ve solak ise sol üst tarafın dirsek ile bilek arasın-
dan kesilmesi.
    44 – Sağ elin ve solak ise sol elin bilekten çıkarılması.
    45 – İki elin baş parmaklarının metakarplariyle birlikte ve aynı zamanda
işaret parmaklarının metakarplariyle veya metakarpsız olarak yokluğu.
    46 – İki elin baş parmaklariyle birlikte işaret parmaklarının dibine kadar
yokluğu.
    47 – İki el baş parmaklarının metakarplariyle birlikte ve aynı zamanda bu
ellerin herhangi üç veya dört parmağının dibine kadar yokluğu (Baş parmakların
metakarplariyle birlikte iki elde beş veya altı parmak eksik olacak,baş parmak-
lar bu sayı içine girer).
    48 – İki taraflı omuz veya iki taraflı dirsek ekleminin bu eklemlerin vazi-
felerini tamamiyle kaldıran, tedavisi imkansız, yerine konmıyan eski çıkıkları
veya tam gevşekliği, veyahut tam ankilozları.
    49 – Bir bacağın kalça ekleminden çıkarılması (Kokso – femüral dezartikü-
lasyon).
    50 – Bir bacağın protez tatbikı kabil olmıyacak şekilde trohanter altından
ortalama 14 santimetreye kadar yokluğu (Trohanterler arası, trohanter altı ke-
silmeleri).
    51 – İki bacağın protez tatbikı kabil olacak surette trohanter altından 14
santimetreden daha aşağıdan yokluğu.
    52 – İki kalça ekleminin birden hareketini kaldıran tam ankilozu.
    53 – Kalça kemiğinin (Havsalanın) felçleri ve işeme bozukluklariyle birlik-
te ağır kırık sekelleri (Uyluklarda hissi ve hareki zaaf, atrofi, idrar tutuk-
luğu veya devamlı akması, mesane veya üretra fistülleri).
                                 ÜÇÜNCÜ DERECE
    54 – Hareki ve hissi bozukluklarla beraber olmıyan tromatik tam afazi.
    55 – Zamanla artan ve iş görme kabiliyetini ileri derecede bozan ve tedavi-
si mümkün olmıyan metabolizma ve iç salgı bezlerinin hastalıkları.
    56 – İki gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 1/10 dereceye (Yani
5 metreden parmak sayabilecek dereceye) kadar düşüren tedavisi imkansız organik
hastalıklar.
    57 – Bir gözün görmesini tamamiyle kaldıran (Ziya hissi dahil) ve diğer gö-
zün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 2,5/10 dereceye (Yani 12,5 metreden
parmak sayacak dereceye) kadar düşüren tedavisi imkansız organik hastalıklar.
    58 – Bir gözde tam körlük yapan (Ziya hissi dahil) ve diğer gözde muhiti
görme alanını daraltarak yarıya yakın bir hadde düşüren organik hastalıklar.
    59 – Büyük damarların veya hayati önemi olan arterlerin tedavi ve ameliyatı
mümkün olmıyan, mühim vazife bozukluğu yapan yaygın anevrizmaları veya geniş
arteriyo – venöz anevrizmaları.
    60 – Yaralanma neticesi akciğer, karaciğer, kalp, kafatası ve beyin ve ben-
zeri gibi önemli iç organların içinde kalarak bu organlarda aşikar vazife bo-
zukluğu yapan ve ameliyatla çıkarılması imkansız olan yabancı cisimler.
    61 – Dil, trake ve anüs gibi mühim organlardan birinin felci.
    62 – Göğüs duvarında şekil bozukluğu yapan ve iş görmiye oldukça engel olan,
teneffüs ve dolaşımda müşkülat husule getirebilen plevra kalınlaşmaları veya
iltisakları veya ameliyat sekelleri.
    63 – Çalışma kabiliyetini önemli derecede bozan ve tedavi ile gerilemesi az
umulan teneffüs organlarının (Gırtlak, akciğerler, plevra) ağır tüberkülozları.
    64 – Karın organlarının vazifelerini önemli derecede bozan peritonitlerin
yapışma sekelleri veya plastik periton tüberkülozu veyahut iki taraflı böbrek
tüberkülozu.
    65 – Hazım cihazının (Yemek borusu, mide, barsaklar, karaciğer ve pankre-
asın), tam tedavisi imkansız ve önemli vazife bozukluğu yaparak beslenmeyi
ileri derecede bozan hastalıkları.
    66 – Normal yoldan defekasyonun tamamiyle kalkmasiyle birlikte artifisiyel
(Kontr – natür) anüs.
    67 – Kalb ve diğer organların bozukluğuna sebep olan iki taraflı orta dere-
cede böbrek yetersizliği ile birlikte kronik ve tedavisi imkansız nefritler.
    68 – Testislerin sperm nakil kanalları ve prostatla birlikte husule gelen
ve önemli vazife bozukluğu yapan harabiyeti.
    69 – Sırt veya bel bölgesinde apse veya fistüllerle müterafik mal dö pot
(Dorsal veya lomber omurgalarının komplikasyonlu tüberküloz iltihabı).
    70 – Sol üst tarafın omuzla dirsek arasından kesilmesi.
    71 – Sol üst tarafından dirsek ekleminden çıkarılması (Dezartikülasyon).
    72 – Sol üst tarafın dirsekle bilek arasından kesilmesi.
    73 – Bisepsin faaliyetini zayi etmesi şartiyle sol elin bilekten çıkarıl-
ması.
    74 – Sağ el baş parmağının ve solak ise sol el baş parmağının metakarpı ile
diğer bütün parmakların dibine kadar yokluğu.
    75 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağı hiç hareket etmediği halde son
dört parmağının metakarplariyle birlikte yokluğu.
    76 – Sağ el ve solak ise sol el baş ve işaret parmağının tam hareketsizliği
ile beraber son üç parmağının metakarplariyle birlikte yokluğu.
    77 – İki el baş parmaklarının dibine kadar yokluğu ile birlikte bu ellerin
herhangi üç veya dört parmağının dibine kadar yokluğu (İşaret parmakları hariç,
iki elde baş parmakla birlikte hepsi beş veya altı parmak eksik olacak).
    78 – İki el baş parmaklarının metakarplariyle birlikte yokluğu.
    79 – İki elin baş parmaklarının dibine kadar ve diğer bütün parmaklarının
ikişer falanjlarının (Selamilerinin) yokluğu.
    80 – İki el bileği eklemlerinin vazifelerini tamamiyle kaldıran, tedavisi
imkansız, yerine konmıyan eski çıkıkları veya tam gevşekliği veyahut tam anki-
lozları.
    81 – Bir bacağın protez tatbikı mümkün olacak surette trohanterden 14 san-
timetreden aşağısının yokluğu veya bacağın dizden dezartikülasyonu.
    82 – Bir kalça ekleninin kötü vaziyette ve kullanılmasına elverişli olmıya-
cak şekilde ve fleksiyon, addüksiyon, abdüksiyon veya rotasyon hallerinde tam
ankilozu.
    83 – İki ayağın tam yokluğu (Malleolüsler üstünden ve tibya – fibula alt
uçlarından Siyme ampütasyonu, ayak bileğinden yani tibyo – tarsiyen dezartikü-
lasyonu, kalkaneumun arka kısmı hariç ayağın Progoff ameliyatiyle ampütasyonu).
    84 – Bir kalçanın vazifesini tamamiyle kaldıran psödartrozu yani yalancı
eklemi (Hanche – ballant = sallanan kalça).
    85 – Bir tarafta kalça eklemi ile birlikte diz ekleminin kemiklerinin veya
yumuşak kısımlarının harap ve zayi olması neticesi bu eklemlerin hareket kabi-
liyetlerini tamamen kaldıran gevşeklikleri.
    86 – İki bacakta aşikar hareket bozukluğu yaparak adi yürüyüşü ileri dere-
cede bozacak şekilde adelelerin mühim atrofisi ve veterlerin önemli harabiyeti
ile birlikte biçimsiz büzülme ve kasılmaları.
    87 – Bir bacağın vazifesini yok hükmünde bırakan kırık veya çıkık sekeli
yahut yaralanma neticesi veya ameliyat sebebiyle, altı santimetreden yukarı
adale atrofileri ve 10 santimetreden yukarı bacak kısalığı.
                             

 

                                         DÖRDÜNCÜ DERECE


    88 – Kendisi ve çevresindekiler için büyük bir tehlike göstermeyip arasıra
bir akıl hastahanesinde bakım ve ayırmayı veya aile yanında kısmi gözetmeyi
gerektiren ve şahsı yarı şuurlu durumda bulundurarak sosyal kabiliyet ve yaşama
şartlarını önemli derecede bozan tedavisi imkansız,bazan akut pusseler gösteren
sübakut veya kronik gidişli,sonradan olma (Travma,enfeksiyon,zehirlenmelerden
ileri gelen) psikozlar veya psikonevrozlar (Akıl hastalıkları).
    İhtar: Dejenereler ile familyal ve doğuştan olan psikopatiler,enterpretas-
yon psikozları ve perseküsyon hezeyanları,pityatik sendromlar ve bu arada
histeri delilikleri,presenil ve senli akıl hastalıkları gibi tamamiyle bünyevi
sebepler ve istidada veya toksikomani ve sinistroz gibi şahsın kendi yapma
ve kusuruna bağlı psikoz veya psikonevrozlar vazifeyle ilgili sayılmazlar.
    89 – İş görme kabiliyetini önemli derecede bozan,en az ayda bir veya iki
defa gelen ve az ruhi bozukluklarla birlikte konvülziyonlu büyük sara nöbetleri,
haftada bir kaç defa gelen ve az çok ruhi bozukluklarla müterafık olan pöti
maller,haftada bir çok defa gelen vücudun bir kısmına veya yüz,kol,bacak adele-
leri yerleşen Jakson saraları.
    90 – Travma,enfeksiyon veya toksik sebeplerle husule gelen çalışma kabili-
yetini önemli derecede bozan,tedavisi imkansız,merkezi veya muhiti sinir sistemi
hastalıklarına bağlı sekel halinde felçler (Hasta tarafların hareketlerini yarı
ve yarıdan fazla nispette kaldıran sağ ve sol hemiparezi,altern hemipareziler,
üst veya alt tarafların iş görme veya istinatsız yürüyüşe önemli derecede zor-
lukla imkan veren dipleji veya paraplejiler veyahut kuadriplejiler,aynı beden
yarımında veya çapraz olarak bir kol ile bir bacağın aşikar parazisi,statik ve
kinetik muvazene bozuklukları yapan iki taraflı veya bir taraflı orta derecede
beyincik sendromları veya aynı vasıfta post ansefalitik ve post travmatik
parkensonizm,taraflardan en az ikisinin yarı yarıya çalışamaz hale sokan
miyopatiler veya miyelopatiler veyahut polinevrit sekkeleri,bir üst veya alt
tarafta şekil bozukluğu ve ileri derecede atrofi yaparak o tarafın çalışma
kabiliyetini bırakmamış muhiti sinir hastalıkları neticesi ağır vazomotör
bozukluklar ve kozalji ile birlikte bir kol veya bacağın tam felci).
    91 – Sansoryel afazi ile birlikte bulunmayan tromatik tam motris afazi
(Anartri).
    92 – Travma veya ameliyat neticesi kafatasının, dura mater pülzasyonları ve
beyin prolapsüsü (Öksürükle dışarı fırlamalar) ve az çok sübjektif asabi arıza-
larla birlikte iki kemik safihasının oldukça geniş gediği (8 santimetre kare
veya daha yukarı iki safiha yokluğu).
    93 – Zamanla artan ve çalışma kabiliyetini orta derecede bozan ve tedavisi
imkansız metabolizma ve iç salgı bezlerinin hastalıkları.
    94 – İki gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 2,5/10 dereceye
(Yani 12,5 metreden parmak sayacak dereceye) kadar düşüren tedavisi imkansız
organik hastalıklar.
    95 – Bir gözün görmesini tamamen kaldıran (Ziya hissi dahil) ve diğer gözün
görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 5/10 (Dahil) kadar düşüren tedavisi im-
kansız organik hastalıklar.
    96 – Bir gözü hiç görmediği ve diğer gözü tam sağlam olduğu halde vazifeye
alınanlardan sağlam gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra yarıya düşü-
ren tedavisi imkansız organik hastalıklar.
    97 – Etrafındaki sert ve yumuşak kısımlariyle birlikte bir gözün kaybolması
(Göz kapakları ve göz evinin ameliyatla düzeltilmesini ve protez takılmasını
imkansız kılacak ve yakınındaki bölgelerin faaliyeti üzerine tesir yapacak şe-
kilde harap olması).
    98 – İki göz yuvarlağının motör adelelerinin tam felci.
    99 – Tedavisi imkansız iki taraflı ptozis (Düz bakışta iki gözün bebekleri
örtülüyor ve önünü görebilmek için devamlı olarak başı yukarıya kaldırmaya
zorluyorsa).
    100 – Tedavisi imkansız ve görmeye zarar verecek ihtilatlar yapan iki ta-
raflı lagoftalmi (Fasiyalis felci sekelinden dolayı göz kapaklarının kapanmama-
sı).
    101 – İki gözün periferik görme alanının yarısının yokluğu (Bitemporal he-
miyanopsi).
    102 – İki kulağın tedavisi imkansız tam sağırlığı.
    103 – Bir veya iki kulakta akıntı ve labirent ihtilatı neticesi önemli de-
recede ve devamlı baş dönmeleri ve muvazene bozuklukları ile beraber olan,teda-
visi imkansız iki taraflı tam sağırlık. (Yüksek sesi veya bağırma sesini kulak
dibi veya kulak kepçesi civarından duymak şartiyle meniyer “meniere” sendromu.)
    104 – Çiğneme, konuşma ve beslenmeye büyük güçlük veren, tedavi ve protez
düzeltilmesi imkansız, sert ve yumuşak kısımların kısmi maddi ziyaı ile beraber
olan ağız ve çene arızaları (Üst çenenin yarısının yokluğu, alt çenenin yarısı-
nın yokluğu, üst çene ile birlikte alt çenenin kısmi maddi ziyaı, dişlerin bir
kısmının yokluğu ile birlikte üst veya alt çene kırıkları, parçalanmaları veya
psödartrozu = yalancı eklemi).
    105 – Önemli vazife bozukluğu yapan boğaz, yemek borusu,gırtlak ve trakenin
ameliyatla düzeltilmesi ve tedavisi imkansız devamlı darlıkları veya devamlı
fistülleri (İltihaplar veya maddi harabiyetlerden ileri gelen darlıklar, urumsu
şişlikler, devamlı kanül taşımayı gerektiren trakeotomi, ameliyatla çıkartılma-
lar ve benzerleri.)
    106 – Dilin konuşma, çiğneme ve yutmada büyük zorluk husule getiren harabi-
yeti.
    107 – Kalb büyüklüğü ve genişlemeleriyle birlikte az çok staz belirtileri
gösteren ve biraz yetersizlik işaretleri bulunan ve hafif işlerde çalışmayı
oldukça müsaade eden kronik ve organik kalb (Andokard, miyokard, perikard) ve
damar (Aort, koronerler ve diğer geniş vasküller leziyonlar) hastalıkları.
    108 – Çalışmıya önemli derecede engel olan, ağır teneffüs bozukluğu ve as-
matiform nöbetlerle veya ileri derecede anfizemle birlikte bulunan tedavisi im-
kansız ağır, kronik bronşit veya geniş ve ilerleyici bronşektazi.
    109 – Bir böbreğin çıkarılması (Nefrektomi) veya laboratuvar ve klinikçe
sabit olan bir böbrek vazifesinin tam yokluğu (Tromatik iltihabı böbrek afet-
leri, toksit istihaleler ve urumsu teşekküller, önemli ihtilatlı ren mobil,
fistül ve böbreği vazifeden alıkoyan şekil değiştirmeleri).
    110 – Az çok yetersizlik ile birlikte iki taraflı müzmin ve tedavisi imkan-
sız nefritler, böbrek sklerozları veya istihaleleri.
    111 – Tedavisi ve ameliyatla düzeltilmesi imkansız devamlı mesane fistülü
(Mesanenin tromatik yırtılması, mesane rezeksiyonu neticesi idrarın devamlı
sızma ve akması).
    112 – Felçten mütevellit idrar kaçırma veya idrar tutukluğu (Bacaklarda ha-
reki ve trofik bozukluklar, perineal ve jenital organlarda anestezilerle bir-
likte tromatik veya tazyikten ileri gelen “cauda eguinda” sendromu, tedavisi
imkansız tromatik iltihabı veya toksit diğer mesane muassırası “sfenkteri”
felçleri).
    113 – Boyunun tam fleksiyon, tam ekstansiyon veya tam rotasyon halinde te-
davi ve düzeltilmesi imkansız tutukluğu (Tortikolisler).
    114 – Boyunda ihtilatsız mal dö pot.
    115 – Boyun ile birlikte olarak veya olmıyarak bütün omurgayı (Sırt ve bel
omurlarını) ilgilendiren aşikar deformasyon (Kifoskolyoz) ve paretik arazlar
gösteren spondiloz ve spondilitler.
    116 – Boyun veya sırt veya bel omurgasının kırık veya çıkıkları veya çökme-
leri neticesi şekil bozukluğu (Kifo – skolyoz) ile birlikte orta derecede pare-
tik arazlar ve refleks bozuklukları yapan arızaları.
    117 – Vazife bakımından bir üst veya bir alt tarafı yok hükmünde bırakan ve
tedavisine imkan olmıyan, sert ve yumuşak kısımların harabiyeti veya bütün ek-
lemlerinin ankilozu ile birlikte müzmin artritleri.
    118 – Bir üst veya alt tarafın büyük eklemlerinden birinin,tarafın hareket-
lerini önemli derecede bozan ve kısan artriti (Omuz veya dirsek veya kalça ve-
yahut dizde büyük ankilozan tümör blanş).
    119 – Sol üst tarafın dirsekle bilek arasından kesilmesi.
    120 – Sol bisepsin faaliyetinde bozukluk olmadığı halde sol elin bilekten
çıkarılması (Dezartikülasyon).
    121 – Sağ elin ve solak ise sol elin bütün parmaklarının dibine kadar yok-
luğu.
    122 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte ve
işaret parmağı ve diğer parmaklardan birinin dibine kadar yokluğu.
    123 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağının metakarpı ile beraber işa-
ret parmağının metakarpının veya dibine kadar yokluğu.
    124 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte,
işaret parmağı hariç, geri kalan üç parmağının veya ikisinin dibine kadar yok-
luğu.
    125 – Sağ elin ve solak ise sol elin baş parmağı hiç hareket etmediği halde
son dört parmağının metakarplariyle birlikte yokluğu.
    126 – Sağ elin ve solak ise sol elin baş parmağı sağlam olduğu halde son
dört parmağının metakarplariyle birlikte yokluğu.
    127 – Sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte bütün parmaklarının di-
bine kadar yokluğu.
    128 – Sol elin baş parmağı hiç hareket etmediği halde son dört parmağının
metakarplariyle birlikte yokluğu.
    129 – Sol elin baş ve işaret parmağının tam hareketsizliği ile beraber son
üç parmağının metakarplariyle birlikte yokluğu.
    130 – İki el baş parmağının dibine kadar yokluğu.
    131 – İki el baş parmağının birer ve geri kalan parmakların ikişer falanjı-
nın yokluğu.
    132 – Sağ elin ve solak ise sol elin bütün parmaklarının tam hareketsizliği
(Tam sertlik veya ankiloz).
    133 – Sağ omuz ve solak ise sol omuz ekleminin kürek kemiğinin harabiyeti
veya hareketsizliği ile birlikte tam ankilozu.
    134 – Sağ omuz ve solak ise sol omuz ekleminin kemik maddesinin geniş hara-
biyeti veya yokluğu ile birlikte yalancı eklemi (Psödartroz) veya tam gevşek-
liği (Epaule ballant = sallanan omuz).
    135 – Sağ dirsek ve solak ise sol dirsek ekleninin kemik maddesinin geniş
harabiyeti veya yokluğu ile birlikte psödartrozu veya tam gevşekliği (coude
ballant = sallanan dirsek).
    136 – Sağ el bilek ekleminin ve solak ise sol el bilek ekleminin iyi hareket
etmemesi ile birlikte kötü bir vaziyette ve kullanılmasına elverişli olmıyan bir
durumda tam ankilozu (Tam fleksiyon ve Süpinasyon, tam fleksiyon ve pronasyon,
tam ekstansiyon ve süpinasyon, tam ekstansiyon ve pronasyon halinde).
    137 – Bir bacağın dizden (Tibyanın kondilüs eksternüs) altı santimetre aşa-
ğısından yokluğu (Baldırın “sakın” 1/3 üst kısmından ampütasyonu).
    138 – Bir uyluk (Fahiz = femur) kemiğinin maddi kemik ziyaı ile birlikte
psödartrozu (Femur ballant = sallanan uyluk).
    139 – Bir taraf diz ekleminin tedavisi ve düzeltilmesi imkansız, 145 dere-
ceden aşağı fleksiyon halinde tam ankilozu veya diz bükük olmakla beraber bal-
dırın varus veya valgus halinde bacak mihverinden ayrılması.
    140 – Bir bacağın vazifesini önemli derecede bozan kırık veya çıkık sekeli
veyahut yaralanma neticesi veya ameliyat sebebiyle, tarafın zafı ve eklem sert-
likleri ve adeli veteri büzülmeleri ile birlikte altı santimetreden yukarı ade-
le atrofisi ile beraber 6 ila 10 santimetre arasında kısalığı.
    141 – İki ayağın kısmi yokluğu (Ricard`ın tibyo – kalkaneum arasından yani
astragal altından ampütasyonu, chopart`ın tarslar ortasından dezartikülasyonu,
Lisfranc`ın tars ve metatars arasından dezartikülasyonu).
    142 – Mabazi hüfrenin (Fossa Poplitea) baldırın 90 dereceden fazla ekstan-
siyonuna imkan vermiyen ve dizin devamlı olarak bükük tutulmasına sebep olan
tedavisi ile düzeltilmesi imkansız büyük nedbeleri.
                                

 

                                      BEŞİNCİ DERECE


    143 – Bir tarafın hareki ve hissi vezifesini yarıdan fazla kaldıran önemli
bir veya birkaç sinirin birlikte tam felci ve bu vasıftaki dafire (Pleksus)
felçleri, radikülitler veya nevrit sekelleri veya nevrit nevralji ve kozaljiler
(Bir kolda Erb tipinde yukarı radiküler felç, klumpke tipinde aşağı radiküler
felç, medyanus sinirinin adelelerde felci veya kozaljilerle birlikte olarak el
bileği hizasında felci, radyalis sinirinin triseps kolu üstünde felci, medyanus
ve ulnaris sinirlerinin birlikte felci, bir bacakta femuralis sinirin felci,
siyatik sinirin kozalji ve retraksiyon ve trofik bozukluklarla birlikte felci
veya nevrit sekelleri).
    144 – Travma veya ameliyat neticesi kafatasında dura mater pülzasyonları ve
beyin prolapsüsü ile ve az çok sübjektif asabi arazlarla birlikte iki kemik
safihasının protez tatbikı kabil orta derecede gediği (İki kemik safihasının
birlikte 5 ila 7 santimetre kare yokluğu).
    145 – Zamanla artan ve iş görme kabiliyetini hafif derecede bozan ve teda-
visi imkansız metabolizma ve iç salgı bezlerinin hastalıkları.
    146 – İki gözün görme kuvvetini optik düzeltmeden sonra 5/10 (Yani yarı ya-
rıya) düşüren tedavisi imkansız organik hastalıklar.
    147 – Bir gözün protez tatbikı kabil olacak şekilde çıkarılması (Enükleas-
yon) veya tam atrofisi veya harabiyeti neticesi tam körlüğü.
    148 – İki gözde tedavisi imkansız ve görmiye zarar verecek büyük ihtilatlar
yapmamış aşikar lagoftalmi (Yani Fasiyalis felci sekeli dolayısiyle iki göz ka-
pağının kapanmaması).
    149 – İki gözde göz yuvarlağının hareketlerini normalin 1/3 derecesine
düşüren motör adelelerin felci (Oftalmoplejiler) veya göz kapakları ile göz
yuvarlakları arasında bu vasıftaki iltisaklar (Tedavisi imkansız senblafaron).
    150 – İki gözde kemiklere zarar verecek kadar ihtilat yapan ve görüş kes-
kinliğini aşikar derecede bozan, tedavisi imkansız göz yaşı bezi fistülleri ve
gözyaşı kanalları afetleri.
    151 – Yüksek veya bağırma sesini kulak kepçesi civarından duyacak kadar iki
kulakta tedavisi imkansız sağırlık.
    152 – Tedavisi imkansız kolesteatun ve kemik iltihabı ile birlikte cerahat-
lı kulak akıntıları gösteren iki taraflı orta derecede sağırlık (Yani yüksek
sesi 30 ve fısıltıyı 5 santimetreden duyacak kadar sağırlık).
    153 – İşitmeyi tamamiyle kaldıracak derecede iki taraflı dış kulak harabi-
yeti.
    154 – Gıda alma, çiğneme ve konuşmada önemli derecede vazife bozukluğu
yapan çirkin nedbeleşme ile birlikte yanakların geniş harabiyeti.
    155 – Yüzün şekil ve çizgilerini önemli derecede bozan ve yüze çirkin bir
görünüş veren geniş, derin, yapışık ve buruşuk nedbeler.
    156 – Burnun kemik ve kıkırdak kısımlarının önemli harabiyeti ile birlikte
şekil bozukluğu, burun deliklerinin, teneffüsü ileri derecede bozan daralmalar-
la birlikte harabiyeti.
    157 – Gırtlak darlığı veya tromatik felçleri neticesi devamlı afoni ve
aşikar dispine.
    158 – Yaralanma neticesi bir üst veya alt tarafı sakat ve işlemez halde
bırakan tedavi ve ameliyatı imkansız, hayatı tehdit etmiyen, yaygın anevrizma
veya geniş arteryo – venöz anevrizmalar.
    159 – İki taraflı testis yokluğu, tamamiyle harabiyeti veya tedavisi imkan-
sız harabiyet ve fistülleri.
    160 – Penisin idrar kanalında fistül teşekkülüne veya devamlı kısmi idrar
tutulmasına yol açan önemli harabiyeti veya bu ihtilatları yapan yokluğu.
    161 – Dalağın çıkarılması.
    162 – Boyun veya sırt veya bel omurgasının, herhangi bir bölgesinin kırık
veya çıkıkları yahut çökme ve kaymaları neticesi az çok şekil bozukluğu (Kifo –
skolyoz) ile birlikte hafif tazyik arazları veren (Medüller veya radiküler)
devamlı ankilozları.
    163 – Omurgada aşikar şekil bozukluğu ve hareket azlığı yapan spondiloz ve
spondilitler.
    164 – İki bacağın alt kısımlarının büyük şişlikler ve ödemleriyle birlikte
bacak hareketlerini (Ayakta duruş ve yürüyüşün ancak istinatla mümkün olması
şartiyle) önemli derecede güçleştiren, tedavisi imkansız elefantiyazisleri,ağır
ülserasyonlu flebit sekelleri ve bu vasıftaki inatçı, nüküslü ve geniş baldır
karhaları.
    165 – Kol veya bacaklardan birinde veya ikisinde veyahut kalça (Havsala) ve
omurgada önemli vazife bozukluğu yapan, tedavisi imkansız, müzmin ve ihtilatlı
osteo – miyelitler, bu vasıftaki osteo – periyostitler veya osteo – prozlar
veya osteolizler.
    166 – Laboratuvarlarda çalışanların çalışma kabiliyetini kısmen bozan ve
hayatı tehdit etmiyen mesleki zehirlenmelerden veya devamlı şualanmalardan
ileri gelen kan hastalıkları (Ağır anemiler, müzmin lösemiler ve benzerleri)
veyahut müzmin radyo – dermitleri ve müzmin radyum – dermitleri ve kemik radyo-
nekrozları.
    167 – İki elin bütün parmaklarının ekstansörlerinin felci neticesi yarı
hareketsizliği (Zehirlenmeler, iltihaplar, başlıca cıva ve kurşun polinevrit-
leri).
    168 – Sol elin bütün parmaklarının dibine kadar yokluğu.
    169 – Sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte işaret parmağının ve
geri kalan üç parmaktan birinin dibine kadar yokluğu.
    170 – Sol el baş parmağı ile işaret parmağı metakarplarının veya bunların
dibine kadar yokluğu.
    171 – Sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte, işaret parmağı hariç,
geri kalan üç parmağın veya ikisinin dibine kadar yokluğu.
    172 – Sol elin baş parmağı hiç hareket etmediği halde son dört parmağın
dibine kadar yokluğu.
    173 – Sol elin baş parmağı sağlam olduğu halde son dört parmağının meta-
karplariyle birlikte yokluğu.
    174 – Sol elin baş ve işaret parmağının tam hareketsizliği ile birlikte son
üç parmağının dibine kadar yokluğu.
    175 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağiyle birlikte işaret parmağının
dibine kadar yokluğu.
    176 – Sağ elin ve solak ise sol elin baş parmak ve işaret parmağı sağlam
olduğu halde son üç parmağın metakarplariyle birlikte yokluğu.
    177 – Sağ elin ve solak ise sol elin baş parmağiyle beraber, işaret parmağı
hariç, geri kalan parmaklardan ikisinin veya birinin metakarplariyle birlikte
yokluğu.
    178 – Sağ elin ve solak ise sol elin büyük parmaklarının ikişer falanjının
yokluğu veya baş parmağın tam, diğerlerinin kısmi yokluğu.
    179 – İki elin bütün parmaklarının birer falanjının yokluğu.
    180 – Sol elin bütün parmaklarının tam hareketsizliği (Tam sertlik veya an-
kiloz).
    181 – Sağ el ve solak ise sol el baş ve işaret parmaklarının bütün eklemle-
rinin tam hareketsizliği (Tam sertlik veya ankiloz).
    182 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağiyle birlikte, işaret parmağı
hariç, geri kalan üç parmağın tam hareketsizliği (Bu parmakların üç ekleminintam
sertlik veya ankilozu).
    183 – Sağ el ve solak ise sol el baş parmağı hariç, dört parmağının dibine
kadar yokluğu.
    184 – Sağ omuz ve solak ise sol omuz ekleminin kürek kemiği sağlam veya ha-
reketi mevcut olduğu halde tam ankilozu.
    185 – Sol omuz ekleminin kemik maddesinin geniş harabiyeti veya yokluğu ile
birlikte psödartrozu veya tam gevşekliği (Epaule ballant = sallanan omuz).
    186 – Sol dirsek ekleminin kemik maddesinin geniş harabiyeti veya yokluğu
ile birlikte psödartrozu veya tam gevşekliği (Coude ballant = sallanan dirsek).
    187 – Sağ veya sol kolun abdüksiyonunu tamamiyle imkansız kılan ve tedavi ve
ameliyatla düzeltilmesi kabil olmayan koltuk altı büyük nedbeleri (Kol vücuda
yapışık olmak şartiyle).
    188 – Sağ kol kemiğinin psödartrozu (Bras ballant = sallanan kol şeklinde
olmak şartiyle).
    189 – Bir taraf sağ veya sol dirsek ekleminin elverişsiz durumda ve kötü
vaziyette tam ankilozu (145 dereceden 180 dereceye kadar ekstansiyon halinde).
    190 – Sağ ve solak ise sol ön kol kemiklerinin çift psödartrozu (Avant bras
ballant = sallanan ön kol).
    191 – Sol el bilek ekleminin, parmakların iyi hareket etmemesi ile birlikte
kötü bir vaziyette ve kullanılmasına elverişli olmıyan bir durumda tam ankilozu
(Tam fleksiyon ve süpinasyon, tam fleksiyon ve pronasyon, tam ekstansiyon ve
süpinasyon, tam ekstansiyon ve pronasyon halinde).
    192 – Sağ el ve solak ise sol el bilek ekleminin, parmaklar iyi hareket et-
tiği halde, fleksiyon veya fleksiyon ve pronasyon veyahut fleksiyon ve süpinas-
yon halinde tam ankilozu.
    193 – Bir bacağın,dizden (Tibyanın kondilus – eksternusundan itibaren) altı
santimetre daha aşağısından başlıyarak yokluğu (Baldırın 1/3 ortası veya 1/3
altından ampütasyonu).
    194 – Bir ayağın tam yokluğu. (Malleolüsler üstünden ve tibya – fibula alt
ucundan Siyme ampütasyonu, ayak bileğinden yani tibyo – tarsiyen dezartikülas-
yon, kalkaneumun arka kısmı hariç, ayağın Progoff ameliyatiyle ampütasyonu).
    195 – Bir kalça ekleminin iyice ve düzgünce vaziyetteki tam ankilozu
(Doğru istikamette kalça ankilozu).
    196 – Bir taraf kalça eklemi ile birlikte diz ekleminin,kemiklerinde eksik-
lik olmadan yumuşak kısımların haraplığı neticesi bu eklemlerin hareket kabili-
yetini önemli derecede bozan gevşeklikleri.
    197 – Bir dizin psödartrozu (Genou ballant = sallanan diz).
    198 – Diz kapağı kemiğinin enine kırığı neticesi kırık parçalarının birbi-
rinden çok ayrılması ile tali bir atrofi husule gelerek yürüyüşü ileri derecede
bozan ağır sekelleri.
    199 – İki diz ekleminin, adelelerin önemli atrofisi ve bu eklemlerin olduk-
ça hareket güçlüğü ile birlikte müzmin ve nüküslü hidrartrozu.
    200 – Bir taraf baldırının her iki kemiğinin (Tibya ve Fibula) birlikte
önemli vazife bozukluğu yapan psödartrozu.
    201 – Bir bacağın kırık veya çıkık sekeli veyahut yaralanma ve ameliyat
sebebiyle tarafın zaafı ve eklem sertlikleri ve adeli – veteri büzülmeleri ve
5 ila 6 santimetre kadar adele atrofisi ile beraber 5 ila 6 santimetre kısalığı.
    202 – Mabazi hüfrenin (Fossa poplitea) baldırın ancak 90 ila 145 derece
(Bu dereceler dahil) arasında hareket edebilen ve ameliyatla düzeltilmesi im-
kansız büyük nedbeleri.
    203 – Bir üst veya alt tarafın veya iki tarafın vazifesine ve kullanılmasına
önemli derecede mani olan yumuşak kısımların (Adele,veterler,deri ve deri altı)
bozulması ve haraplığı ile müterafik düzeltilmesi imkansız geniş kaynaşma ve
büyük nedbeleşmeleri.
    204 – Genel sağlık durumu üzerine fena tesir yaparak, iş görme kabiliyetini
önemli derecede azaltan, tedavisi imkansız, mühim dalak büyümeleri.
                                

 

                                         ALTINCI DERECE


    205 – Kendisi ve çevresindekiler için bir tehlike göstermiyen ve bir hasta-
haneye kapamayı veya aile yanında gözetmeyi gerektirmiyen, yardımcıya ihtiyaç
göstermeden şahsın sosyal kabiliyet ve vaziyetini veya fizyolojik vazifelerini
kısmen ve hafif derecede bozan, tedavisi imkansız, sübakut veya kronik seyirli,
sonradan olma (Travma, enfeksiyon,zehirlenmelerden ileri gelen) hafif psikozlar
veya psikonevrozlar (Akıl hastalıkları).
    İhtar: Dejenereler ile familyal ve doğuştan olan psikopatiler, enterpretas-
yon psikozları ve perseküsyon hezeyanları, pityatik sandromlar ve bu arada his-
teri delilikleri, presenil ve senil akıl hastalıkları gibi tamamiyle bünyevi
sebeplere ve istidada veya toksikomani ve sinistroz gibi şahsın kendi yapma ve
kusuruna bağlı psikoz veya psikonevrozlar vazifeyle ilgili sayılmazlar.
    206 – Çalışma kabiliyeti ve fizyolojik hareketleri kısmen ve hafif derecede
bozan, tedavisi imkansız, merkezi veya muhiti sinir sistemi hastalıkları (İleri
derecede dizartri veya önemli hareki afazi, ortalama ayda bir veya iki defa ge-
len ve karakter ve ruhiyette aşikar bir tahavvül göstermiyen ihtilaci büyük sara
nöbetleri veya haftada bir iki defa gelen pöti maller, haftada bir iki defa
gelen, vücudun bir kısmına ve mesela yüz, bacak adelelerine yerleşen jakson ve
benzeri saralar, hafif tutukluk ve hafif titreklikle müterafik parkensonizm,
istinatsız ve hafif güçlükle yürümeye müsaade eden ve başkasının yardımına muh-
taç olmadan her türlü fizyolojik vazifesini oldukça görecek derecede hemiparezi,
aynı vasıfta pek hafif dipleji veya parepleji sekelleri veyahut katrparaziler,
pek hafif beyincik sendromları, etraftan birinin vazifesini yarıya yakın bozan
önemli sinirlerden bir veya bir kaçının birlikte felci ve bu vasıftaki radikülit
veya nevrit sekelleri veya nevrit – nevralji ve kozaljiler, radyalis sinirin
triseps kolu altında yani ekstansörlerin klasik felci, ulnaris sinirlerinin kol
veya bilekte tam felci, medyanus sinirinin ulnarisle birlikte gayrı tam felci,
siyatik sinirin tam felci veya peruneus ve tibyalis kollarının birlikte felci,
siyatik sinirinin kozaljilerle birlikte kronik nevrit – nevraljisi, bir taraf
fasiyalis sinirinin kontraktürlü tam felci, tedaviye karşı gelen ve tik ile mü-
terafik üçüzler siniri ağrısı).
    207 – Kafatasında travma veya ameliyat neticesi dura mater pülzasyonları ve
beyin prolapsüsü ile ve az çok sübjektif asabi arızalarla birlikte, protez tat-
bikı kabil iki kemik safihasının hafif derecede gediği (İki kemik safihasının
birlikte iki ila dört santimetre kare yokluğu).
    208 – Kafatası kemiklerinin, başta aşikar şekil bozukluğu yapmış hafif asa-
bi arızalarla müterafik büyük çöküntü ve çıkıntıları, yaralanma ve yanıklardan
ileri gelen bu vasıftaki yapışık, yaygın ve geniş nedbeleri.
    209 – İş görme kabiliyeti ancak tedavi ile sağlanabilen metabolizma ve iç
salgı bezlerinin hastalıkları.
    210 – Bir gözde harabiyet olmaksızın tam körlük yapan veya optik düzeltme-
den sonra görmeyi 1/10 dereceye (Yani 5 metreden parmak sayacak kadar) düşüren
tedavisi imkansız organik hastalıklar.
    211 – Bir taraflı afaki neticesi o gözün görme derecesinin yarısının kay-
bolması (Billur cismin tromatik veya katarakt ameliyatı neticesi çıkarılması).
    212 – İki gözde tedavisi imkansız ptozis (Düz bakışta yalnız bir göz bebeği-
nin tamamiyle örtülmesi şartiyle göz kapaklarının orta derecede düşüklüğü).
    213 – Bir gözde diplopi ile birlikte göz yuvarlağının motör adelelerinin
tedavisi imkansız tam felci.
    214 – İki gözde epifora ile birlikte ve tedavisi imkansız ağır ektropyon
veya antropyon.
    215 – İki gözde irinli, epiforalı, müzmin ve tedavisi imkansız ihtilatlı
dakriyosistitler.
    216 – İki kulakta tedavisi imkansız işitme kudretinin pek ziyade azalması
(Orta derecede sağırlık,yüksek sesi veya bağırma sesini 30 ila 100 santimetreden
ve fısıltıyı 5 ila 10 santimetreden duyacak derecede).
    217 – Bir kulakta yüz felci ile birlikte tam sağırlık veyahut bir taraf dış
kulağının işitmeyi tamamiyle kaldıracak şekilde harap olması.
    218 – Üst çenenin kaynamış kırığı veya psödartrozu (Üst diş blokunun az veya
çok bariz sallanmasiyle birlikte çiğnemeye önemli zarar veren, diş kavislerinin
birbirine intibakını güçleştiren kırık sekelleri).
    219 – Alt çenenin kaynamış kırığı veya psödartrozları (Alt çene kemiği sic-
minin yani ufki kısmın az veya çok genişlikte maddi ziyaı ile birlikte çok sıkı
veya pek gevşek kalması neticesi çenenin çarpıklığı ve diş artikülasyonunun
bozulması ve bu sebeple çiğneme güçlüğü yapması şartiyle).
    220 – Alt çenenin düzeltilmesi ve yerine konması kabil olmıyan ve ağzın bir
buçuk santimetreden fazla açılmasına engel olan eski çıkığı veya ankilozu
(Çenelerin sıkışması).
    221 – Protez takılması imkansız diş kavisleri veya diş yuvalarının harabi-
yeti ile birlikte bütün dişlerin veya enaz bütün azı dişlerinin yokluğu.
    222 – Tükrük bezleri kanallarının tedavisi imkansız, devamlı fistülleri.
    223 – Gırtlak darlığı veya tromatik felçleri neticesi afoni veya disfoni
ile birlikte hafif dispine.
    224 – Dilin, konuşma, çiğneme ve yutmada zorluk husule getiren kısmi hara-
biyeti.
    225 – Devamlı fistüllerle veya harabiyetle müterafik müzmin ve tedavisi
imkansız sinüzitler (İki taraflı maksiler, frontal, fronto – etmoidal sinüs
iltihapları).
    226 – Kalbin kompanse (Muavaza) halinde iş görmiye az veya çok engel olan
organik hastalıkları.
    227 – Travma, zehirlenme ve benzerlerinden ileri gelen aritmi ve taşikardi
gibi nöro – psişik kalb arızaları.
    228 – İş görme kabiliyetini azaltan, hafif anfizemli müzmin bronşitler,
bronşektaziler, bir veya iki taraflı akciğer tüberkülozu veya apselerinin
sekelleri.
    229 – Göğüs duvarında hafif şekil bozukluğu yaparak iş görme kabiliyetine az
veya çok engel olan plevra hastalıkları sekelleri.
    230 – Tromatik plöritlerden ve hemo – trokstan kalan ve teneffüs vazife-
lerini az çok zorlaştıran sekeller veya aynı vasıfta göğsün paryetal yetersiz-
liği (Kaburga kırıklıkları veya eğelerin rezeksiyonu neticesi akciğer fıtığı).
    231 – Mide veya barsağın, ameliyatla düzeltilmesi imkansız, önemli vazife
bozukluğu yapan hastalık sekelleri veyahut ameliyatlardan kalan önemli arızaları
(İltihap veya karha bakıyeleri, iltisaklar, mide rezeksiyonları, gastro – ant-
rostomiler ve benzerleri).
    232 – Karın duvarının düzeltilmesi imkansız, önemli vazife bozukluğu yapan
adali sıfaki yetersizlikleri (10 ila 15 santimetre boyunda ve 6 ila 8 santimet-
re eninde büyük evantrasyon).
    233 – Diyafrağma arızalarından dolayı akciğerin karın boşluğuna ve karın
ahşasının göğüs boşluğuna olan tedavisi imkansız fıtıkları.
    234 – Genel sağlık durumu üzerine önemli bir tesiri olmıyan ve karın organ-
larının vazifelerinde az bir bozukluk yapan yapışık peritonitler, barsak vesair
ahşa arızaları.
    235 – Hazım üzerine ve mevzii olarak önemli bozukluk yapmıyan hazım borusu
arızaları (Darlıklar, az miktarda gaita çıkmasına sebep olmakla beraber defe-
kasyonun normale yakın olarak icrasını mümkün kılan sterkoral fistüller).
    236 – Bir veya iki taraflı geçirilmiş nefrostomi veya nefrotomi veyahut
genel sağlık durumu üzerine büyük tesiri olmıyan ve hematüri bulunmıyan iki ta-
raflı müzmin nefritler.
    237 – Tedavisi kabil olmıyan önemli mesane arızaları veya ağır ihtihapları,
    238 – Testislerin bir veya ikisinin nakil kanal, sperm keseleri ve prostat
ile birlikte husule gelen ve genel sağlık durumuna fazlaca tesiri olmıyan arı-
zaları.
    239 – İdrarın normal çıkmasına engel olmıyacak şekilde penisin tam veya
tama yakın yokluğu.
    240 – Boynun çevrilme, döndürülme ve bükülmesine engel olan ve başın devam-
lı olarak bir tarafa yatık kalmasını gerektiren, tedavisi ve düzeltilmesi im-
kansız tortikolis.
    241 – Boyundan daha aşağıda,sırt veya bel omurgasında ihtilatsız mal dö pot
(Apse veya fistülsüz osteit vertebral).
    242 – Boyun veya sırt veya bel omurgasının herhangi bir bölgesinin kırık
veya çıkıkları yahut çökme ve kaymaları neticesi omurlar ve gövde hareketlerine
az çok engel olan fakat başka bir ihtilatı bulunmıyan büyük ve aşikar skolyoz-
ları veya kifo – skolyozları.
    243 – Omurganın ve bağlarının az çok vazife tegayyürü ile birlikte şekil
bozukluğu yapan hastalık sekelleri (Hafif spondilitler, spondilozlar, ağrılı
fizyopatik kronik plikatürleri).
    244 – Bir üst veya alt tarafta yapılan ve bu tarafta önemli vazife bozukluğu
bırakan arter liğatürleri.
    245 – Her iki bacağın alt kısımlarının büyük şişlikler ve ödemleriyle bir-
likte bacak hareketlerini (Yürüyüş ve ayakta duruş) güçleştiren fakat istinat-
sız olarak yürümeye müsaade eden tedavisi imkansız elefantiyazisleri, dönüş kan
dolaşımına zorluk veren flebit sekelleri ve bu vasıftaki geniş baldır karhaları.
    246 – Bir bacakta büyük şişlikler ve ödemlerle birlikte bu bacağın hareket-
lerini tama yakın kaldıran tedavisi imkansız elefantiyazis veya flebit sekeli
veya geniş nüküslü baldır karhaları.
    247 – Sağ el baş parmağının metakarpı ile birlikte veya dibine kadar yok-
luğu.
    248 – Sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte yokluğu.
    249 – Sol el baş ve işaret parmağının birlikte yokluğu.
    250 – Sol el baş parmağı ile işaret parmağının ve geri kalan üç parmaktan
birinin dibine kadar yokluğu.
    251 – Sol el baş parmağı ile birlikte, işaret parmağı hariç, geri kalan üç
parmaktan üçünün veya ikisinin veyahut birinin dibine kadar yokluğu.
    252 – Sol el baş parmağının metakarpı ile birlikte, işaret parmağı hariç,
geri kalan üç parmaktan birinin dibine kadar yokluğu.
    253 – Sol elin baş parmağı sağlam olduğu halde son dört parmağının dibine
kadar yokluğu.
    254 – Sol el baş parmak veya işaret parmağının tam hareketsizliği ile bir-
likte son üç parmağının dibine kadar yokluğu.
    255 – Sağ elin baş ve işaret parmakları sağlam olduğu halde son üç parmağı-
nın metakarplariyle birlikte yokluğu.
    256 – Sol el baş ve işaret parmakları sağlam olduğu halde son üç parmağının
metakarplariyle birlikte yokluğu.
    257 – Sağ el baş ve işaret parmaklarının birlikte dibine kadar yokluğu.
    258 – Sağ el baş parmağı ile birlikte son bir veya iki parmağının dibine
kadar yokluğu.
    259 – Sağ elin baş ve işaret parmakları sağlam olduğu halde, iki parmağı-
nın metakarplariyle birlikte yokluğu veya işaret parmağı ile diğer iki parma-
ğın ikişer falanjlarının yokluğu.
    260 – Sol el baş ve işaret parmağı hariç, son bir veya iki parmağın meta-
karplariyle birlikte yokluğu.
    261 – Sağ veya sol elin işaret parmağı ile birlikte orta parmağının yokluğu.
    262 – Sağ veya sol elin, baş parmak sağlam olduğu halde, işaret parmağı ile
birlikte son iki parmağının dibine kadar yokluğu.
    263 – Sol elin bütün parmaklarının ikişer falanjlarının yokluğu (Baş parma-
ğın tam diğerlerinin kısmi yokluğu).
    264 – İki elin baş parmakları hariç, geri kalan parmaklardan iki elde üçer
parmağın ikişer falanjlarının yokluğu.
    265 – Tutarı, altı parmağın ikişer falanjı yok olmak şartiyle bir elde iki,
diğer elde dört parmağın ikişer falanjlarının eksikliği.
    266 – Sol el baş ve işaret parmaklarının bütün eklemlerinin tam hareketsiz-
liği (Tam sertlik veya ankiloz.)
    267 – Sol elin baş ve işaret parmağından başka üç parmağının tam hareketsiz-
liği (Bu üç parmağın tam sertlik veya tam ankilozu).
    268 – Sağ ve sol köprücük kemiğinin bir taraflı ağır ve düzeltilmesi imkan-
sız kırık sekelleri (Biçimsiz kaynama ve nedbeleşme neticesi tazyikten ileri ge-
len sirkonfleks (Circonflo2e) sinir felci ve ağrıları, veya psödartroz veyahut
periartrit gibi ihtilatlar yapmak şartiyle).
    269 – Küreğin tam hareketsizliği ile birlikte olmak şartiyle kürek kemiğinin
bir taraflı harabiyet ve eski kırıkları neticesi düzeltilmesi imkansız ağır se-
kelleri.
    270 – Kürek kemiği sağlam ve hareketi mevcut olduğu halde sol omuz ekleminin
tam ankilozu.
    271 – Kolu öne götürme ve gövdeden ayırma veya uzaklaştırmada aşikar hareket
mahdutluğu ve kolun düz vaziyete kadar getirilememesi şartiyle sağ omuz eklemi-
nin vazifesini önemli derecede güçleştiren sertliği veya kısmi ankilozu.
    272 – Büyük kemik kaybı olmaksızın sol omuz ekleminin psödartrozu veya tam
gevşekliği (Epaule ballant = sallanan omuz).
    273 – Büyük kemik kaybı olmaksızın sol dirsek ekleminin psödartrozu veya tam
gevşekliği (Coude ballant = sallanan dirsek).
    274 – Kol vücuttan ancak 10 ila 45 derecelik bir açı arasında uzaklaşmak
şartiyle sağ veya sol kolda abdüksiyonu ileri derecede tahdit eden, tedavisine
imkan olmıyan, büyük koltuk altı nedbeleri.
    275 – Sallanan kol (Bras ballant) şeklinde olmak şartiyle sol kol kemiğinin
psödartrozu.
    276 – 75 ila 110 derece arasında ve fleksiyon halinde veya dik açı şeklinde
sağ veya sol dirsek ekleminin elverişsiz durumda tam ankilozu.
    277 – Sağ veya sol dirsek ekleminin tam olmıyan ankilozu; eklem sertlik-
leri veya kırık ve çıkık sekelleri (Aktif ekstansiyon 145 ila 180 derece ara
sında mahdut olmak ve  145 dereceden daha aşağı fleksiyon yapılmamak şartiyle).
    278 – Sol ön kol kemiklerinin çift psödürtrozu (Avant – bras balant = sal-
lanan ön kol).
    279 – Sağ veya sol taraf ön kol kemiklerinin kırıklarının kusurlu kaynaması
neticesi kolun iç ve dışa döndürülmesi imkansızlığı (Pronasyon ve süpinasyon
hareketlerinin tam yokluğu).
    280 – Sol ve bilek ekleminin hareketlerinin önemli derecede bozulması ve
parmaklar iyi hareket etmediği halde tam olmıyan ankilozu, eklem sertlikleri
veya elverişli vaziyette tam ankilozu (Fleksiyon ve pranasyon veya fleksiyon
ve süpinasyon halinde).
    281 – Sağ veya sol el bileğinin çıkıkları veya kemiklerinden bazılarının
harap olması neticesi psödartrozu veya tam gevşekliği (Poignet ballant = salla-
nan bilek).
    282 – Elin hareketleri yarıdan fazla kalmak şartiyle sağ veya sol elin bütün
metakarplarının çıkıklarının ağır şekli.
    283 – Sağ elin bütün parmaklarının yarı yarıya veya sol elin bütün parmakla-
rının yarıdan fazla hareket eksikliği.
    284 – Sağ elin ve solak ise sol ilen baş parmağının bütün eklemlerinin tam
hareketsizliği (Üç eklemin tam sertlik veya ankilozu).
    285 – Sağ elde, baş parmaktan başka dört parmağın bütün eklemlerinin hare-
ketsizliği (Sertlik veya ankiloz).
    286 – Sol elde baş ve işaret parmağından başka üç parmağın bütün eklemleri-
nin hareketsizliği (Sertlik veya ankiloz).
    287 – Sağ veya sol el ve ön kolun durumu veya diğer parmakların hareket nok-
sanlığı ile birlikte üç parmağın tam hareketsizliği (Devamlı fleksiyon veya
ekstansiyon halinde).
    288 – Bir ayağın kısmi yokluğu (Ricard`ın tibyo-kalkaneum arasında yani
astragal altından, Chopart`ın tarslar ortasından ampütasyonu. (Lisfranc`ın tars
ve metatars arasından dezartikülasyonu)
    289 – Bir ayağın metatarslar ortasından ampütasyonu.
    290 – Bir ayağın baş parmağının metatarsı ile birlikte diğer dört parmağının
dibine kadar yokluğu.
    291 – Bir ayağın baş parmak ve diğer iki parmağının metatarslariyle birlikte
yokluğu.
    292 – İki ayağın diğer parmaklarının vazife bozukluğu ile birlikte baş par-
maklarının yokluğu veya iki ayağın bütün parmaklarının dibine kadar yokluğu ve-
yahut buna benzer arızaları.
    293 – Kalça kemiğinin (Havsalanın) işemede ve diğer entrapelviyen ahşada
bozukluk yapmıyan ve fakat bacaklara az çok hareket zorluğu veren kırık sekel-
leri (İki tarafı yani çift vertikal tipte kırılmalar ve benzerleri).
    294 – Bir kalça ekleminin oynak satıhlarının kırılmaları veya harabiyeti
veyahut eklem çıkığı sekelleri (Eklem sertliği kısmi ankiloz, ağrıları ve bacak
hareketlerinde güçlük gibi vazife bozukluğu yapmak şartiyle).
    295 – Bir diz ekleminin en uygun şekilde husule gelen tam ankilozu (Ekstan-
siyon halinde veya buna yakın bir durumda yani 45 ila 150 derece arasındaki an-
kilozlar).
    296 – Kusurlu kaynama ve nedbeleşme neticesi bir diz ekleminin genu valgum
veya genu varum ile birlikte elverişli (150 ila 180 derece arasında) veya elve-
rişsiz vaziyette (45 ila 150 derece arasında) ancak harekete müsaade eden kısmi
ankilozu veya eklem sertliği.
    297 – Diz kapağı kemiğinin enine kırığı neticesi baldırın ekstansiyonun
aşikar güçlük ve önemli yürüyüş zorluğu yapan orta derecede sekelleri.
    298 – Bir bacağın kırık veya çıkık sekeli yahut yaralanma veya ameliyat se-
bebiyle hareketlere aşikar zorluk veren 5 santimetreden yukarı (5 dahil) atro-
fileri.
    299 – Bir bacağın kırık veya çıkık sekeli yahut yaralanma ve ameliyat sebe-
biyle hareketlere aşikar zorluk veren 5 santimetreden yukarı (5 dahil) kısalık-
ları.
    300 – İki bacağın hareketlere zorluk veren 3 (dahil) ila 5 santimetre ara-
sında atrofileri veya bu vasıftaki 3 ila 5 (dahil) santimetre arasındaki kısa-
lıkları.
    301 – Mabazi nüfrenin (Fossa poplitea), baldırın 145 ila 165 derece arasın-
da ancak ekstansiyonuna imkan veren düzeltilmesi imkansız nedbeleri.
    302 – Bir ayak bileğinin ankilozu (Tibyo – tarsiyen artikülasyon).
    303 – Bir ayak bileğinin, (Tibyo – tarsiyen eklemin) uygunsuz şekilde ve
hangi istikamette olursa olsun çarpıklığı ile birlikte tam ankilozu (Valgus,
varus, talus veya ekinizm halinde tam ankiloz).
    304 – Bir ayak bileğinin,(Tibyo – tarsiyen eklemin) yürüyüşü ileri derecede
zorlaştıran ve ayağın çarpıklığı ile birlikte (Valgus, varus, talus, ekinizm)
hareket açısı elverişsiz bir durumda bulunan (tam ekstansiyon veya tam fleksi-
yona yakın) tam olmıyan ankilozu veya eklem sertlikleri.
    305 – İki ayak bileğinin (Tibyo – tarsiyen eklemlerinin) elverişli durumda
tam ankilozu (90 derece veya dik açının etrafında 15 derece alt ve üstünde yani
75 ila 105 derece arasındaki tam ankilozları).
    306 – Bir ayakta ağrılar ve yürüyüşle ayakta duruşa büyük zorluk veren
ayakta çarpıklık yapmış (Valgus halinde ayak) astragal kemiğinin ağır kırık se-
kelleri veya bu vasıftaki astragalektomi.
    307 – Bir ayakta ağrılarla birlikte yürüyüşle ayakta duruşa büyük zorluk
veren ve aşikar ayak şekil bozukluğu yapan (Tali artropatiler,
tarsların diyastazisi ve ayak kemerinin çökmesi) kalkaneum kemiğinin ağır kırık
sekelleri veya bu vasıftaki kalkaneum çıkıkları.
    308 – Bir ayakta önemli çarpıklık ve parmakların iyi hareket etmemesi ve
ayakta aşikar hareket zorluğu ve baldırda atrofi ile birlikte tars kemiklerinin
çıkıkları veya kırıkları veya harabiyeti sekelleri.
    309 – Bir üst veya alt tarafın veya iki tarafın vazifesini kısmen kaldıran
yumuşak kısımların (Adeleler, veterler, deri ve derialtı) bozulması ve harabi-
yeti ile birlikte düzeltilmesi imkansız geniş kaynaşma veya nedbeleşmeleri
(Bütün bir kolun veya bacağın vazifesinin en az % 30 unu kaybetmesi şarttır.)
    310 – Vücudun hangi bölgesinde olursa olsun o bölgenin fizyolojik çalışma
ve hareket kabiliyetini önemli derecede bozan, düzeltilmesi imkansız, geniş,
derin, yapışık, büzülme ve buruşukluklar yapmış, ağrılı, karhalı ve adeli
fıtıklı büyük nedbeler.
    311 – Vücut hareketlerine ve çalışmaya engel olan, ameliyat ve tedavisi
imkansız, her çeşit urlar (Neoplazik vetireler, neoplazmalar, neoformasyonlar).
    Cetvelin uygulanmasında nazara alınacak esaslar:
    A) Cetveldeki derecelerden hiç birine uymıyan birden fazla malüliyeti olup
da bunların toplamı, sağlık durumu normal bir kimseye nazaran ruhi veya bedeni
yahut hem ruhi hem bedeni çalışma kudret ve kabiliyetinin en az % 30 undan mah-
rumiyetini gerektirirse bu malüliyet 6 ncı derece olarak kabul edilir.
    B) Bir gözü sağlam olup diğer gözünden malül olan bir şahsın malül gözünde-
ki arızasının tesiriyle sağlam gözünde husule gelen görme kuvveti azalmasından
dolayı derecesi cetveldeki tekabül ettiği iki göze ait malüliyet derecesine
göre düzeltilir.
    C) Bir gözü sağlam olup diğer gözünden malül olan bir şahsın malül gözünde-
ki arızasının tesiri olmaksızın diğer gözü görme kuvvetinin 5/10 unu (dahil)
kaybettiği takdirde bir ve tamamını kaybettiği takdirde iki üst dereceden malül
olarak kabul edilir. (Mesela 5 inci dereceden malül olan bir şahıs sağlam gözü-
nün görme kuvvetinin yarısını yani 5/10 unu kaybederst 4 üncü, tamamını kaybe-
derse 3 üncü dereceden malül olarak kabul edilir).
    D) Üst veya alt taraftan biri sağlam olup diğerinin yokluğundan (yerine
göre kesilme) malüliyet alan bir şahsın malüliyetini mucip olan arızası sebe-
biyle ve sonradan sağlam tarafın ileri derecede harabiyeti veya kesilmesi
(Yerine göre) halinde derecesi cetvelde tekabül ettiği malüliyet derecesine
yükseltilir.

 

Yorumlar

Yorumlar