Madde-7 ve Madde 8 Ek 77. Madde Değişiyor | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde-7 ve Madde 8 Ek 77. Madde Değişiyor

Bu haber 02 Haziran 2012 - 15:25 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Madde-7 ve Madde 8 Ek 77. Madde Değişiyor

Aşağıda madde 7 ve 8’de belirtilen değişiklikleri tek tek yorumladık. Bu maddelerden bakıma muhtaç Gazilerimize her ay ödenen tutarın 1 asgari ücret tutarından 2 katına çıkarılması sevindirici bir gelişmedir. Ayrıca emsal maaş alan gerek emniyet teşkilatı personeli, gerekse de rütbeli personellere yönelik düzenlemede de Astsubaylıktan subaylığa geçen ve Sözleşmeli Subay Gazilerin de harp okulu mezunu subay Gaziler gibi Kd. Albaylığa kadar yükselebilmeleri sağlanmıştır. Harp Malulü, 2330 Sayılı Kanun Kapsamında Şehit olanlar ile 5510 sayılı kanunun 56. maddesi kapsamında Şehit olanların ya da malul aylığı almakta iken vefat edenlerin anne ve babalarına ölüm tarihinden itibaren aylık bağlanacağı hüküm altına alınmakta olup bu tutarın en az asgari ücret düzeyinde olması iyi bir gelişmedir. Ölüm tarihinden itibaren denildiği için geriye dönük ödemenin de söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Aşağıda bahse konu maddeler tek tek analiz edildi;

 

     MADDE 7-

 

     5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde,” ibareleri madde metninden çıkartılmıştır.

“5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı veya 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin baba veya anaları ile bu Kanunun 56 ncı maddesi kapsamına girenlerden hayatlarım kaybedenler, bunlardan aylık almakta iken ölenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır, hayatını kaybedenin anne ve babasına bağlanan aylığın toplamı 4857 sayılı Kanuna göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutarından az olamaz.”

 

———————————————————————————————————————————

    Yorum: Harp Malulü, 2330 Sayılı Kanun Kapsamında Şehit olanlar ile 5510 sayılı kanunun 56. maddesi kapsamında Şehit olanların ya da malul aylığı almakta iken vefat edenlerin anne ve babalarına ölüm tarihinden itibaren aylık bağlanacağı hüküm altına alınmakta olup verilecek maaşında en az 16 yaşından büyük işçilere uygulanan asgari ücret tutarında olması belirtilmiştir. 

———————————————————————————————————————————-


Madde 8-

 

 

a)            5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde yer alan “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere; “sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler”,

b)           Aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “azami rütbe tavanı subaylarda” ibarelerinden sonra gelmek üzere; “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)” ibareleri eklenmiş,

c)            Aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “erbaş ve erlere” ibaresi; “5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler” şeklinde,

ç)           Aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “başkomiser” ibaresi; “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” şeklinde,

d)           İkinci fıkrasında yer alan “asgari ücretin net tutarı” ibareleri; “22/05/2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutannın iki katı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

——————————————————————————————————————–

     Yorum: EK 77. Maddede değişiklikleri uygulayacak olursak;

 

     a) 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde yer alan “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere; “http://www.gazihaber.comsözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler”,

 

     “Ek Madde 77 – (Ek:11/5/2000 – 4567/1 md.)

    (Değişik birinci fıkra : 15/9/2000 – KHK – 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 – 4677/1 md.)  Bu Kanunun 64 üncü, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında, bu herakat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara, bu Kanuna göre bağlanan aylıklar, aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.

 

     a) (Değişik : 15/9/2000 – KHK – 624/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/6/2001 – 4677/1 md.) Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler ile Emniyet Teşkilatı personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli dahil sivil iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar, kendisinden aylık bağlananlar ile malullerin emsalleri esas alınarak, her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi işlemine tabi tutulur.

             

———————————————————————————————————————–


 

     b) Aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “azami rütbe tavanı subaylarda” ibarelerinden sonra gelmek üzere; “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)” ibareleri eklenmiş,

 

———————————————————————————————————————–

     Yorum:

 

     Bahse konu maddeyi anılan şekilde değiştirdiğimizde; 

 

 

   “b) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, azami rütbe tavanı subaylarda (öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil) kıdemli albaydır. Kıdemli albaylar ile general ve amirallere bir üst rütbenin aylığı bağlanır. Astsubaydan subay olanlar, astsubaylar ve uzman jandarmalarda yükselinebilecek azami derece ve kademe, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yer alan aylık gösterge tablolarında belirtilen en yüksek derece ve kademedir. Uzman erbaşların aylık yönünden yükseltilmeleri ise 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre yapılır.” şeklinde olmaktadır. Burada da astsubaylıktan subaylığa geçtikten sonra Gazi olup maaş bağlananlar için yapılan bir düzenleme söz konusu olup, Kd. Yüzbaşı değil de Kd. Albaylığa kadar yükselmeleri hedeflenmiştir.

——————————————————————————————————————–


    c) Aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “erbaş ve erlere” ibaresi; “5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler” şeklinde,


——————————————————————————————————————–

    Yorum:

 

    İlgili maddede değişikliği gerçekleştirdiğimizde;


 

 

  “c) Sivil iştirakçiler ile yedek subay,  5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler uygulanacak azami derece ve kademe ise öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derece ve kademedir.” şeklinde olmaktadır. 


————————————————————————————————————————     d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için başkomiser rütbesidir.

     e) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi, kendisinden aylık bağlananların ve mallüllerin rütbe, kıdem ve unvanlarında herhangi bir değişikliği gerektirmez.

       f) bağlanacak aylıkların hesaplanmasında, tekabül eden unvan ve rütbenin derece ve kademesinin gösterge ve ek göstergesi ile bu Kanunun Ek 70 inci maddesine göre emekli aylığına yansıtılan tutar esas alınır.”

Şeklinde bir değişiklik söz konusu olmaktadır. Bu madde ile emsal maaşı uygulamasında düzenleme yapılarak kapsama sözleşmeli subay, astsubay gaziler, 5434 s.k. 56. maddesi kapsamında olanlar ile 2330 s.k. 2. maddesinin e ve f bentlerinde yer alanların da kıdemli albaylığa kadar yükselebilmeleri sağlanmaktadır.

 

    ç) Aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “başkomiser” ibaresi; “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” şeklinde,

————————————————————————————————————————–

    Yorum: 

    Madde gerekli değişikliği gerçekleştirdiğimizde;


 

  “d) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personelin azami rütbe tavanı; Polis Akademisi ve dört yıllık yüksek okul mezunu rütbeli personel için il emniyet müdürü, diğer personel için  öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü  rütbesidir.” 


    Burada da Gazi olarak emekliye ayrılan ve emsal maaş alan emniyet personelinde öğrenim durumu nedeni ile eskiden Başkomiser rütbesinde kadar ilerleyenlerin yeni yasa ile 3. sınıf emniyet müdürlüğüne kadar yükselebilmeleri düzenlenmiştir.


 

    d)    İkinci fıkrasında yer alan “asgari ücretin net tutarı” ibareleri; “22/05/2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutannın iki katı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

———————————————————————————————————-

 

   Yorum:


   İlgili değişikliği maddeye uyarladığımızda;


   Birinci fıkra kapsamında bulunanlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara,  22/05/2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutannın iki katı , aylıklarıyla birlikte ayrıca ödenir.


    Burada da bakıma muhtaç Gazilerimize ödenen 1 asgari ücret tutarındaki aylık ödemenin 2 katına çıkarıldığını görüyoruz. 

————————————————————————————————————

 

   Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz. http://www.gazihaber.comHamit YILDIZ (Gazihaber.com)

Yorumlar

Yorumlar