Madde 2- İş Hakkı Şartsız Verilecek | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde 2- İş Hakkı Şartsız Verilecek

Bu haber 02 Haziran 2012 - 11:38 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.

Madde 2- İş Hakkı Şartsız Verilecek

2. iş hakkının şartsız verilmesi ile ilgili sitemizde zaman zaman haberlerimizle kamuoyuna bilgilendirme yapmıştık. Bu konuda camianın tepkilerinin dikkate alındığını ve Madde-2 ile 2. iş hakkının şartsız verildiğini görüyoruz. Bekar Şehit yakınlarına da istihdamı öngören düzenleme çerçevesinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında ilgili mevzuat çerçevesinde öncelikle istihdam edilebilir denilmektedir. Burada “öncelikle istihdam edilebilir” denildiğinden ileride kontenjan bittiğinden dolayı işe yerleşememe sorunları olur mu o konuyu gelecek günler gösterecek. Kamuda iş hakkı ile ayrılan kontenjan miktarı da %1’den %2’e çıkarılmaktadır. Bu çerçevede iş hakkının kullanım kapsamının genişletildiğini 5434 s.k. 56. maddeden emekli olanlar ile 2330 s.k. nun 2. maddesinin e ve f bendlerinde yer alanların da iş hakkı kapsamına girdikleri görülmektedir. Ayrıca geçici ve gönüllü köy korucuları ile terörle mücadele görevi yürüten sivil vatandaşlar ile görevleri sona erse bile sayılan işlerde bulunmaları dolayısı ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybedenlerin de iş hakkından yararlanabilecekleri görülmektedir. Burada hem Şehit olanlara, hem de Malul olanlara bu hak tanınıyor. Genel çerçevede Bekar Şehit yakınlarına da 2. iş hakkının şartsız verilmesi iyi bir gelişme olarak görülmektedir. Aşağıda değişiklik maddesi ile o maddede geçen kanun metinleri açılımları yer almaktadır.

 

    MADDE 2-

    3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (A) bendinde yer alan “% 1’ini” ibaresi “% 2 sini” şeklinde ve (a) ve (b) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

a) Şehit olan kamu görevlileri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler, geçici ve gönüllü köy korucuları ile güvenlik kuvvetlerince verilen terörle ilgili bir görevi yürüten siviller ve görevleri sona ermiş olsa bile yukarıda belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırıda hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile kardeşlerinden birisinin,


b) Yaralanma nedeniyle malul olup da halen Sosyal Güvenlik Kurumundan malul maaşı alan kamu görevlileri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler, geçici ve gönüllü köy korucuları ile güvenlik kuvvetlerince verilen terörle ilgili bir görevi yürüten siviller ve görevleri sona ermiş olsa bile yukarıda belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle saldırıya uğrayanlardan çalışabilecek durumda olanların kendileri, çalışamayacak durumda olanların ise eş, çocuk veya kardeşlerinden birisinin”

“Birinci fıkra kapsamında hayatını kaybedenlerden tanınan istihdam hakkmı kullanmamış bir diğer kardeşi, eşi veya çocuklarından birisi; vasıfları uygun olmak kaydıyla. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında ilgili mevzuat çerçevesinde öncelikle istihdam edilebilir.”


            3713 s.k.’un anılan maddesi;


             Ek Madde 1 – (Ek: 13/11/1995 – 4131/3 md.)

             A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının    % 1’sini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; (1)

             a) (Değişik: 27/5/2007-5673/3 md.) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,

             b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların, 

             İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar. 

             İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama  izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur. 

             Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

             B) (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.)

             Çalıştırılacak bu kişilerin sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alınır. % 2’nin hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir.

             İlgili idarelerce, bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden işveren veya vekilleri hakkında, çalıştırmadığı kişi başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit edilen asgari ücretin 10 katı para cezası verilir.

             Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin işverenlerce istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İşveren, çalıştırmak zorunda olduğu bu kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar.

Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz. Hamit YILDIZ (Gazihaber.com)

Yorumlar

Yorumlar