Madde 10- ve 11 Terör Mağdurlarına Maaş Bağlanıyor | Gazi TV

SON DAKİKA

Madde 10- ve 11 Terör Mağdurlarına Maaş Bağlanıyor

Bu haber 02 Haziran 2012 - 16:39 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

Madde 10- ve 11 Terör Mağdurlarına Maaş Bağlanıyor

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle yaralanan, sakat kalanlar ile ölen sivillerin dul ve yetimlerine maaş bağlanmasını düzenleyen bir maddedir. Terör Mağdurlarına bu madde ile maaş bağlanmasına ilişkin düzenlemedir.


MADDE 10-

 


 

 

 

(1)          17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, tir.

 

“f) 4857 sayılı Kanun uyarınca 16 yaşından büyükler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutarının; (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı, (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyannca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye göre aylığa hak kazananlar diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, Kuruma yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir. Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstahak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yılsonunda faturası karşılığında Hâzineden tahsil edilir.


——————————————————————————————-

   

    Yorum


    Yukarıda bahsedilen değişikliği kanun maddesinde ilgili yerde gösterdiğimizde;


    MADDE 9. – Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;


a) Yaralananlara altı katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,

b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere dört katından yirmidört katı tutarına kadar,

c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere yirmibeş katından kırksekiz katı tutarına kadar,

d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere kırkdokuz katından yetmişiki katı tutarına kadar,

e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,

f) 4857 sayılı Kanun uyarınca 16 yaşından büyükler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutarının; (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı, (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyannca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye göre aylığa hak kazananlar diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, Kuruma yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir. Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstahak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yılsonunda faturası karşılığında Hâzineden tahsil edilir.

Nakdî ödeme yapılır.


*** Ölüm halinde bağlanacak aylıklar 5510 sayılı kanunun 34. maddesi gereğince paylaştırılarak bağlanır denildiğinden bu maddeyi de burada yayımlıyoruz;

       

       5510 Sayılı Kanunun 34. Maddesi:

 

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;

a) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.)  Dul eşine % 50’si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75’i,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,

her birine % 25’i,

c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50’si,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/21 md.) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla ana ve babaya toplam % 25’i oranında; ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki şartlarla toplam % 25’i,MADDE 11-

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5-(l) Bu Kanunun 9 uncu maddesine eklenen (f) bendinde belirtilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre aylığa hak kazanırlar. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için ödeme yapılmaz.”


———————————————————–

Yorum: Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle yaralanan, sakat kalanlar ile ölen sivillerin dul ve yetimlerine 5510 sayılı kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde maaş bağlanmasını düzenleyen bir maddedir. Terör Mağdurlarına bu madde ile maaş bağlanmasına ilişkin düzenlemedir. Kanunun yürürlüğe girdiği dönemden öncesi için herhangi bir ödeme yapılmayacağı da ayrıca belirtilmektedir. Yani burada olayın olduğu tarihten bugüne kadarki zaman dilimi için toplu ödeme yapılmayacağı anlaşılmalıdır.

———————————————————–

Not: Kanun tasarısı taslağı henüz son halini almamıştır. Elimize ulaşan son taslak metine ilişkin yaptığım yorumlamadır. Bu anlamda yaptığım yorumlama tamamen kendi bilgim dahilinde olduğundan eğer herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyor iseniz yorumlarınızla belirtebilirsiniz.Hamit YILDIZ (Gazihaber.com)


Yorumlar

Yorumlar