Kurasız Bayilik Alma Hakkı da Kaldırıldı

Kurasız Bayilik Alma Hakkı da Kaldırıldı

28/10/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Kurasız Bayilik Alma Hakkı da Kaldırıldı

6496 sayılı yasanın 102. maddesi ile 3713 s.k.’nun 21. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırıldığı için kuraya tabi olmaksızız Milli Piyango bayiliği hakkı tanıyan ilgili yasa maddesi bu (d) maddesine atıfta bulunduğundan yasal dayanak ortadan kalkmıştır. Dolayısı ile yeni bir yasal düzenleme yapılana kadar kurasız bayilik hakkı yürürlükten kaldırılmıştır.

    28.02.2009 tarihli ve 27155 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin “Sabit bayiliklerin verilmesinde izlenecek yöntem” başlıklı 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki hükme amirdir;

 

 

   “12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanlar ile en az üç ay faal olarak gezici bayilik yapmakta olanlara, bu Yönetmelikte öngörülen koşulları taşımaları kaydıyla, kur’a çekilişine tabi tutulmaksızın sabit bayilik verilmesinde öncelik tanınabilir.”

 

 

    Bu çerçevede 3713 sayılı terörle mücadele kanunun anılan 21. madde (d) bendi malumları üzere 6353 sayılı yasa ile değişikliğe uğradığından hak sahiplerinde de değişiklik gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yasanın son hali;

 

 

   “d) Malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malul olanların eşleri, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunançocukları, yurt içinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. İlgili kurumlar ve yerel yönetimler bu hakkın kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıİçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” şeklindedir.

 

————————————————————————————————————————

 

         6495 sayılı yasanın 102. Maddesi Aşağıda sunulmuştur;

MADDE 102 – (1) a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,

b) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddesi,

c) 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri,

ç) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde yer alan “, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi” ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

————————————————————————————————————————-

   BU KISA HATIRLATMADAN SONRA MİLLİ PİYANGO İDARESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN AÇIKLAMA AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR;

 

   Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği “Bayilik Verilme Şartları” başlıklı bölümünde 24 maddenin c/1 alt bendinde yer alan hükümde atıfta bulunulan“…12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi….”; Resmi Gazete’nin 2/08/2013 tarih ve 28726 sayılı nüshasında yayımlanan 6495 Sayılı Kanunun 102/1-(c) alt bendi gereğince yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.


   Mevzuatımıza göre değişiklikten önce kurasız bayilik verilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan gazi veya şehit yakınlarına (anne, baba, eş veya çocuklarından biri) kurasız olarak sayısal oyun bayiliği verilebilmesinin yasal dayanağının ortadan kalkmış olması nedeniyle, bundan böyle yasal dayanağı bulunmayan söz konusu yönetmelik hükmünün uygulanması mümkün olamayacaktır. 24.10.2013

——————————————————————————————————————

Haberin Olduğu İnternet Sayfasına Erişim Sağlamak İçin Tıklayınız;

http://www.millipiyango.gov.tr/node/62#22

Yorumlar

Yorumlar