İş Hakkı Düzenlemesi İle İlgili Faks Kampanyası!

İş Hakkı Düzenlemesi İle İlgili Faks Kampanyası!

07/01/2014 0 Yazar: Gaziler Net
İş Hakkı Düzenlemesi İle İlgili Faks Kampanyası!

Değerli arkadaşlar, AK Parti Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Bu yasa teklifinde 3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde değişiklik yapılarak eskiden İçişleri Bakanlığınca yapılacak olan işlemlerin bundan böyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılacağı belirtilmiştir. İş hakkı uygulama yönetmeliği yasa değişikliğinin gerçekleşmesini müteakip yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda iş hakkını düzenleyen EK-1 maddesinde yapılacak değişikliğe istinaden var olan sorunların çözümü adına ilinizin Milletvekillerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı başta olmak üzere etkili olabilecek her yere taleplerimizi e-posta veya faks olarak iletmemiz halinde sorunun çözümüne katkı sağlamış olacağız. El ele verdiğimiz taktirde çözemeyeceğimiz sorun yok. Güzel şeylere vesile olabilmek dileğiyle…

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:


Sn. ………….. ………………,

 

AK Parti Adana Milletvekili Necdet ÜNÜVAR, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Bu kanun teklifinin 37. Maddesinde, Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerine iş hakkını hüküm altına alan 3713 s.k.’un EK-1 maddesinde değişiklik öngörülmüş, eskiden İçişleri Bakanlığınca yapılacak olan işlemlerin bundan böyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılacağı belirtilmiştir.

 

İş hakkına ilişkin 3713 s.k. EK-1 maddesine 02.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı yasa ile son şekli verilmiştir. Ancak maalesef iş hakkının kullanımında bazı sorunlar bulunmakta olup su sorunların çözümlenmesi adına 3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde yapılmasını talep ettiğim değişiklikler aşağıda sunulmuştur;

 


EK-1 maddede; “Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.”hükmü yer almaktadır. Yasa ifadesine bakıldığında sanki bu durumda olanların iş hakları yokmuş gibi bir intiba yaratılmakta, bu düzenlemeye istinaden bazı Valiliklerin Şehit ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlükleri iş haklarının olmadığından hareketle başvuruları almayabilmektedirler. Bu düzenlemeye göre sayılan durumda olanların “yalnızca kendilerinin” iş hakkını kullanamayacakları, örneğin bu durumda olan bir harp veya vazife malulünün iş hakkını eş ya da çocukları için, eşi ya da çocuğu yoksa kardeşleri için kullanabilmesinin önü açılmalıdır. Bunun yanında bu durumda olanlara da yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren 6 ay içerisinde başvuru hakkının tanınması birçok mağduriyeti önleyici etki yapacaktır. Yukarıda belirtilen “istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar” ifadesine sınıf ya da görev değiştirerek vazifelerine devam eden rütbeli ordu vazife malulleri ile polis vazife malullerinin dahil edilmemesi önem arz etmektedir. Kaldı ki, “sınıfı görevini yapamaz” ya da “Aktif polis olamaz” kararı alan vazife malullerinden olay tarihinden sonra tedavi süreci ve devamında emeklilik işlemleri yürütülürken görev yapmayan bulunmamaktadır. Bu durum netleştirilmeli, herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemelidir.


 
6495 sayılı yasaya eklenen Geçici Madde-13 ile “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırk beş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlar, söz konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere mezkûr maddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır.”hükmü bulunmaktadır. Bu hak görüldüğü üzere yasanın yürürlüğe girmesinden önce iş hakkı olanlardan 45 yaşını doldurmuş olanlara 6 aylık müracaat hakkı verilirken, yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte hakkın yeni verildiği 45 yaşı dolduran kişilere 6 aylık başvuru süresi tanınmamıştır. Bu durum anayasanın “eşitlik ilkesi”ne aykırıdır.


 
3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde harp ve vazife malullerinin iş haklarını tanımlarken; “eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi” denilmiş olup, eş veya çocuğu olanların iş hakkını kardeşlerine devredebilmelerinin önü kapanmıştır. Bu kapsamda eşi 45 yaşın üzerinde olan, çocuğu da memur olan bir harp veya vazife malulü iş hakkını kendisi de kullanmayacaksa bu haktan yararlanamamaktadır. Dolayısı ile yasada geçen ifadenin “veya kardeşlerinden birisi” olarak değiştirilmesi, hak sahibini kimin kullanacağı yönünde malulün kime feragat verdiği hususunun yeterli olması gerekmektedir.


 
İş hakkı kapsamında yapılacak atamalarda 5434/45 kapsamında yer alan rütbeli ordu vazife malulleri ile polis vazife malullerinin memur olarak çalışmaları durumunda vazife malullüğü aylıklarının kesilecek olması nedeni ile iş hakkı düzenlemesinde bu durumda olanların işçi olarak atanma talebinde bulunmaları halinde işçi kadrolarına yerleştirilecekleri hüküm altına alınmalıdır.


 


 

Şehit eşleri sonradan evlenmeleri halinde iş hakkından ne kendileri yararlanabilmekte ne de iş hakkından Şehidin kardeşleri lehine feragat edebilmektedirler. Bu durum iş hakkının kullanımında ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bunun yanında yaşı 45’in altında olmakla birlikte iş hakkını kullanmak istemeyen ve 2. İş hakkından Şehidin yetimlerinin yararlanmasını isteyen Şehidin kardeşleri de maalesef “feragat hakkı”nın verilmemesi nedeni ile bu hakkı devredememektedir. Dolayısı ile Şehidin yetimi bu haktan yararlanabilmek için amca veya halalarının 45 yaşını doldurmalarını beklemek zorunda kalmaktadır. Bu ve bunun gibi sorunların kesin çözümü Şehit ailelerine şartsız feragat hakkının verilmesi ile çözümlenebilecektir.


 

6495 sayılı yasa öncesinde iş hakkı sahibi olan ve 45 yaşını doldurmuş olan Şehit kardeşlerinin 6 ay başvuru yapmamaları durumunda eğer Şehidin anne, baba veya kardeşlerinden başkaca hak sahibi de yoksa iş hakkından Şehidin yetimi yararlanabilecektir. Bu durumda 6 ay başvuru süresinin beklenmesine gerek kalmaksızın hak sahibi Şehidin kardeşinin feragati ile iş hakkından Şehidin yetiminin yararlanabilmesinin önü açılmalıdır.


 

Şehidin birden fazla yetimi varsa, mevcut mevzuata göre Şehidin eş veya çocuklarına 1 iş hakkı verildiğinden (2. İş hakkı anne, baba ve kardeşlere tanınıyor) diğer Şehidin yetimlerinin iş bulabilmeleri tamamen kendi bireysel çabaları ile gerçekleşebilecektir. Çocuk esirgeme kurumunda kalan yetimlerin hepsine kamu kurum ve kuruluşlarında iş hakkı tanınırken, Şehidin yalnızca 1 yetimine bu hakkın verilmesi de hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu kapsamda bütün Şehit yetimlerine iş hakkı verilmelidir.


 

Gazilerimizden bir çoğu uzun süren tedavi süreçlerinde anlık karar alarak iş haklarını kardeşlerine kullandırmışlardır. Tedavi süreci bittikten sonra hayata adaptasyon sorunu yaşayan Gazilerimiz iş de bulamadıklarından psikolojik sorunlarla boğuşmak zorunda kalmışlardır. Bu itibar ile nasıl ki, Vatan ve Bayrak için canlarını seve seve feda eden aziz Şehitlerimizin yakınlarına 1. ve 2. İş haklarının verildiği gibi, terörle mücadelede canla başla görev alan, vücudundan parça veren Gazilerimizin kendisi, eşi veya çocuğundan 1 kişiye, anne, baba veya kardeşlerinden de 1 kişiye olmak üzere toplam 2 kişiye de iş hakkı verilmesi büyük önem arz etmektedir.


 

Yıllardır her yasa düzenlemesinde unutulan ve talepleri görmezden gelinen Muharip Gazi büyüklerimize de vefanın bir ifadesi olarak iş hakkı tanınmalıdır. Muharip Gazilerimizin kendileri, eşleri, anne, baba ve kardeşlerinin hemen hepsi 45 yaşı doldurmuş olup, İşsiz ve işe ihtiyacı olan 45 yaşı doldurmayan Muharip Gazi çocuklarının sayısı fazla değildir.


 

Terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan ve basında yer alan haberlerden de görülebileceği üzere bacağında kurşunla yaşamaya devam eden “Malul Sayılmayan Gaziler” hiçbir maaş ve özlük hakkından yararlanamamaları nedeni ile sağlık ve psikolojik sorunları nedeni ile ne sivildeki işlerine adapte olabilmektedirler ne de emekliye ayrılarak maaş alabilmektedirler. Bütün malul sayılmayan Gazilere durumlarını belgelendirebilmeleri şartı ile 1 iş hakkı tanınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda alternatif olarak farklı bir önerimiz bulunmaktadır; % 40 sakatlık oranı ile bugün terör mağduru aylığı bağlanan bir kişi, 3713 s.k.’nun EK-1 maddesinde belirlenen düzenlemeye istinaden iş hakkından yararlanabiliyorken, sakatlık oranının en az % 60 olması gereken ve % 40 ile % 60 arasında sakatlık oranı olan malul sayılmayan Gaziler bu haktan yararlanamamaktadır. Sakatlık oranı % 40 ve üzerinde olan tüm malul sayılmayan Gazilere de iş hakkı tanınmalıdır.


 

29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik”de; “Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılıp da sakatlık derecesinin artması nedeniyle, atandığı görevde çalışamayacak duruma gelen malullerin sağlık raporu ile durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, iş hakları Kanunda belirtilen hak sahiplerinden birine kullandırılır. Subay, astsubay, er ve erbaş malullerin sağlık raporları askeri hastaneler tarafından verilir. Çalıştıkları süre 10 yılı aşan maluller bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.”hükmü yer almaktayken, maalesef 11.12.2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; “Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik”de bu hüküm kaldırılmıştır. Burada da ileride sakatlık oranının artması nedeni ile çalışamayacak durumda olan Gazilerimizden 10 yılı doldurmayanlar için aynı hakkın yeniden verilmesi büyük önem arz etmekte olup, birçok mağdur arkadaşımız bulunmaktadır.


 

Terör mağdurlarına verilen iş hakkında ise “aylık bağlananlar” ifadesi nedeni ile sadece aylık bağlanmış terör mağdurlarının bu haktan yararlanabilecek olması da hakkaniyete uygun değildir. Burada emekli aylığının kesilecek olması gibi çeşitli nedenlerle terör mağduru aylığı bağlatmayanların iş hakkından yararlanabilmelerine yönelik de düzenleme yapılmalıdır. Burada “terör mağduru aylığı bağlananlar ya da aylık bağlanma koşulları oluşanlar”ın iş hakkından yararlanabilecekleri bir düzenleme yapılması gerekmektedir.


 

Gerek işçi ya da memur olarak atamalarda, gerekse de atanacak kurumlar belirlenirken maluliyet derecesine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin yalnızca mezuniyet durumu dikkate alınarak Karayolları Genel Müdürlüğüne işçi olarak atanan 2. derece olan bir terörle mücadele Gazisi, hem fiziksel olarak çok ciddi sorunlar yaşamakta, bunun yanında psikolojik sorunlar da yaşayabilmektedir. İş hakkı verilirken gerçek ve nihai amaç harp ve vazife malullerinin topluma ve sosyal hayata adaptasyonunu sağlamak olduğuna göre işe yerleştirilmelerde de maluliyet derecelerine göre fiziksel kısıtlar da dikkate alınmalıdır.


 


Sonuç olarak, 3713 sayılı kanunun iş hakkına ilişkin düzenlemeyi içeren EK-1 maddesinde köklü bir değişiklik yapılmalı, bütün Şehit Aileleri, Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerinin sorunlarını çözümleyecek bir yasa çalışmasına imza atılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda yukarıda anılan sorunların çözümü adına yapacağınız her türlü katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, bu sevapta katkısı olan herkesten Yüce Allah’ın razı olmasını gönülden diliyorum. Saygılarımla.  

 

                                                                       Hamit YILDIZ

                                                                       Gazi J. Yzb.

                                                                       Gazihaber.com

 
—————————————————————————-
 
Bakanlık Faks: +90 (312) 705 53 49
Faks +90 (312) 420 69 71
E-Posta : aysenur.islam@tbmm.gov.tr


Faks: (0312) 705 52 40
E-posta: sehitgazi@aile.gov.tr
 

 
Sn. Ayşenur İSLAM’ın Twitter Hesapları:
 
 


AK Parti İletişim Merkezine Yazın:
 
 

 

Yeni İçişleri Bakanımıza Aşağıdaki Linkten Göndereceğiniz Mesajlar, dikkatle okunmakta ve incelenmektedir;http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_bakanamesaj.aspx

 Cumhurbaşkanına yazın bölümünden mesajınızı iletmeniz halinde atılan mesajlar Sn. Cumhurbaşkanımıza iletilmektedir;http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin

 

MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ’ye aşağıdaki irtibat bilgilerinden mesajınızı iletebilirsiniz;Mail Adresi: devlet.bahceli@tbmm.gov.tr

Faks: 0 312 420 52 48

 CHP Genel Başkanı Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU’na aşağıdaki irtibat bilgilerinden mesajınızı iletebilirsiniz;Mail Adresi: kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr

Faks:  0 312 207 40 39

 Memurlar.net internet sitesi yönetimine haber yapılması için talebinizi aşağıdaki mail adresinden iletebilirsiniz;memurlar@gmail.com

 Bazı haber ajansları, gazete ve haber sitesilerinin mail adresleri aşağıda sunulmuştur;myilmaz@aa.com.tr

anayurtgazetesi@gmail.com

portal@cumhuriyet.com.tr

funda.ozkan@aksam.com.tr

haberkritik@gmail.com

haber@ortadogugazetesi.net

bilgi@haberiniz.org

i.guney@cihan.com.tr

ktopcu@aa.com.tr

yenisesdergisi@hotmail.com

timedergisi@hotmail.com

nsavas@cumhuriyet.com.tr

pinar.aydinli@reuters.com

yeniakit@gmail.com

ankarayenicag@hotmail.com

 Bulunduğunuz ilin Milletvekillerine telefonla talebinizi iletmeniz ya da faks göndermeniz de çok ciddi bir etki yapacaktır;

  

 *** Milletvekillerinin faks ve telefon numaralarına il bazında ulaşmak için tıklayınız>>>

 

*** Milletvekillerinin faks ve telefon numaralarına tek listede ulaşmak için tıklayınız>>>

 

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
Isparta Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili
Adres : A Blok AZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 55 82 +90 (312) 420 55 83
Faks : +90 (312) 420 69 50
E-Posta : sureyyasadi.bilgic@tbmm.gov.tr


AHMET ÖKSÜZKAYA
Kayseri Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Adres : B Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12
Telefon : +90 (312) 420 61 02 +90 (312) 420 61 03
Faks : +90 (312) 420 69 97
E-Posta : ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr


VEDAT DEMİRÖZ
Bitlis Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Katip Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 5
Telefon : +90 (312) 420 61 52 +90 (312) 420 61 53
Faks : +90 (312) 420 69 45
E-Posta : vedat.demiroz@tbmm.gov.tr


MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
Adana Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 1 Nolu Banko Oda: 15
Telefon : +90 (312) 420 58 92 +90 (312) 420 58 93
Faks : +90 (312) 420 69 63
E-Posta : mehmetsukru.erdinc@tbmm.gov.tr
Web : http://www.msukruerdinc.com
  Twitter


EKREM ÇELEBİ
Ağrı Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 7
Telefon : +90 (312) 420 59 56 +90 (312) 420 59 57
Faks : +90 (312) 420 69 66
E-Posta : ekrem.celebi@tbmm.gov.tr


SADIK BADAK
Antalya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 63 62 +90 (312) 420 63 63
Faks : +90 (312) 420 69 63
E-Posta : badak@tbmm.gov.tr
Web : http://www.sbadak.com.tr


HÜSEYİN ŞAHİN
Bursa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 13
Telefon : +90 (312) 420 61 62 +90 (312) 420 61 63
Faks : +90 (312) 420 69 58
E-Posta : huseyin.sahin@tbmm.gov.tr


CAHİT BAĞCI
Çorum Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 5 Nolu Banko Oda: 6
Telefon : +90 (312) 420 60 00 +90 (312) 420 60 01
Faks : +90 (312) 420 69 67
E-Posta : cahit.bagci@tbmm.gov.tr


MEHMET YÜKSEL
Denizli Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 56 24 +90 (312) 420 56 25
Faks : +90 (312) 420 69 52
E-Posta : mehmet.yuksel@tbmm.gov.tr


CENGİZ YAVİLİOĞLU
Erzurum Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 60 74 +90 (312) 420 60 75
Faks : +90 (312) 420 69 98
E-Posta : cengiz.yavilioglu@tbmm.gov.tr


SALİH KOCA
Eskişehir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11
Telefon : +90 (312) 420 54 80 +90 (312) 420 54 81
Faks : +90 (312) 420 69 46
E-Posta : salih.koca@tbmm.gov.tr
Web : http://www.salihkoca.com


ABDULLAH NEJAT KOÇER
Gaziantep Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 63 26 +90 (312) 420 63 27
Faks : +90 (312) 420 69 54
E-Posta : anejatkocer@tbmm.gov.tr
Web : http://www.nejatkocer.com/


FERAMUZ ÜSTÜN
Gümüşhane Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 7
Telefon : +90 (312) 420 61 34 +90 (312) 420 61 35
Faks : +90 (312) 420 69 58
E-Posta : feramuz.ustun@tbmm.gov.tr


MEHMET MUŞ
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5
Telefon : +90 (312) 420 56 10 +90 (312) 420 56 11
Faks : +90 (312) 420 69 77
E-Posta : mehmet.mus@tbmm.gov.tr


İLKNUR DENİZLİ
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 59 12 +90 (312) 420 59 13
Faks : +90 (312) 420 69 46
E-Posta : ilknur.denizli@tbmm.gov.tr
Web : http://www.ilknurdenizli.com
  Facebook Twitter


AHMET ARSLAN
Kars Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 62 32 +90 (312) 420 62 33
Faks : +90 (312) 420 69 45
E-Posta : ahmet.arslan@tbmm.gov.tr


MUZAFFER BAŞTOPÇU
Kocaeli Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
 NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili
Adres : B Blok ÜZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 61 24 +90 (312) 420 61 25
Faks : +90 (312) 420 69 73
E-Posta : muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr


MUSTAFA BALOĞLU
Konya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 5 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 59 96 +90 (312) 420 59 97
Faks : +90 (312) 420 69 67
E-Posta : mustafa.baloglu@tbmm.gov.tr


MUSTAFA ŞAHİN
Malatya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 4 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 63 84 +90 (312) 420 63 85
Faks : +90 (312) 420 69 98
E-Posta : mustafa.sahin5@tbmm.gov.tr
Web : http://www.mustafasahin44.com


RECAİ BERBER
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 11
Telefon : +90 (312) 420 59 58 +90 (312) 420 59 59
Faks : +90 (312) 420 69 66
E-Posta : recaiberber@tbmm.gov.tr


UĞUR AYDEMİR
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 63 02 +90 (312) 420 63 03
Faks : +90 (312) 420 69 66
E-Posta : ugur.aydemir@tbmm.gov.tr


ALİ BOĞA
Muğla Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 61 84 +90 (312) 420 61 85
Faks : +90 (312) 420 69 59
E-Posta : aliboga@tbmm.gov.tr


ABDULKERİM GÖK
Şanlıurfa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
 10 / 576, 577, 578 Başkanvekili
Adres : B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 6
Telefon : +90 (312) 420 59 18 +90 (312) 420 59 19
Faks : +90 (312) 420 69 79
E-Posta : abdulkerim.gok@tbmm.gov.tr
Web : http://www.abdulkerimgok.com/


ERTUĞRUL SOYSAL
Yozgat Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 63 72 +90 (312) 420 63 73
Faks : +90 (312) 420 69 97
E-Posta : ertugrul.soysal@tbmm.gov.tr
Web : http://www.ertugrulsoysal.com.tr


İZZET ÇETİN
Ankara Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok AZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 62 68 +90 (312) 420 62 69
Faks : +90 (312) 420 69 49
E-Posta : izzet.cetin@tbmm.gov.tr


BÜLENT KUŞOĞLU
Ankara Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 58 38 +90 (312) 420 58 39
Faks : +90 (312) 420 69 70
E-Posta : bulent.kusoglu@tbmm.gov.tr


KAZIM KURT
Eskişehir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11
Telefon : +90 (312) 420 64 24 +90 (312) 420 64 25
Faks : +90 (312) 420 69 81
E-Posta : kazim.kurt@tbmm.gov.tr


FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 12
Telefon : +90 (312) 420 57 30 +90 (312) 420 57 31
Faks : +90 (312) 420 69 56
E-Posta : feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr


MÜSLİM SARI
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 10
Telefon : +90 (312) 420 62 80 +90 (312) 420 62 81
Faks : +90 (312) 420 69 75
E-Posta : muslim.sari@tbmm.gov.tr


AYDIN AĞAN AYAYDIN
İstanbul Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 13
Telefon : +90 (312) 420 60 48 +90 (312) 420 60 49
Faks : +90 (312) 420 69 77
E-Posta : aydinayaydin@tbmm.gov.tr
Web : http://www.aydinayaydin.com
  Facebook Twitter


MUSA ÇAM
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok 1. Kat 1 Nolu Banko Oda: 9
Telefon : +90 (312) 420 60 52 +90 (312) 420 60 53
Faks : +90 (312) 420 69 57
E-Posta : musa.cam@tbmm.gov.tr
Web : http://www.musacam.com
  Facebook Twitter


RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
İzmir Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12
Telefon : +90 (312) 420 58 12 +90 (312) 420 58 13
Faks : +90 (312) 420 69 54
E-Posta : rahmiaskin.tureli@tbmm.gov.tr


VAHAP SEÇER
Mersin Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 5
Telefon : +90 (312) 420 63 10 +90 (312) 420 63 11
Faks : +90 (312) 420 69 95
E-Posta : vahap.secer@tbmm.gov.tr


MEHMET GÜNAL
Antalya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres : B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 14
Telefon : +90 (312) 420 62 66 +90 (312) 420 62 67
Faks : +90 (312) 420 69 79
E-Posta : mehmet.gunal@tbmm.gov.tr


MUSTAFA KALAYCI
Konya Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : A Blok ÜZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 8
Telefon : +90 (312) 420 56 58 +90 (312) 420 56 59
Faks : +90 (312) 420 69 51
E-Posta : mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr


SÜMER ORAL
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok ÜZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 63 92 +90 (312) 420 63 93
Faks : +90 (312) 420 69 72
E-Posta : sumer.oral@tbmm.gov.tr


ERKAN AKÇAY
Manisa Milletvekili

 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Adres : B Blok AZ. Kat 3 Nolu Banko Oda: 16
Telefon : +90 (312) 420 63 22 +90 (312) 420 63 23
Faks : +90 (312) 420 69 96
E-Posta : erkan.akcay@tbmm.gov.tr
Web : http://www.erkanakcay.net
  Facebook


Yorumlar

Yorumlar