Harp Malullerine İş Hakkı Var mı?

Harp Malullerine İş Hakkı Var mı?

02/08/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Harp Malullerine İş Hakkı Var mı?

Yeni yasal düzenleme ile Harp Malullerine tanınan iş hakkına ilişkin olarak iş hakkının olup olmadığı, yasa da geçen maddenin yorumlanması ile işçi yada memur olarak çalışması durumunda maaşının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin detaylı bilgilendirme aşağıda sunulmuştur.


HARP MALULLERİNE YENİ YASAL ÇALIŞMA İLE İŞ HAKKI TANINDI MI?


 


 


 


Evet harp malullerine de iş hakkı tanınmıştır.


 
5434/ MÜLGA 64″ İBARESİ VE DE BU CÜMLE SONUNDA GEÇEN “HARİÇ” İFADESİ, BU YASADAN MAAŞ ALANLARI, TANINAN İŞ HAKKININ DIŞINDA MI TUTMAKTADIR?


 


Yasa teklfinin iş hakkını düzenleyen maddesinde “bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir” şeklinde sıralanan hak sahiplerinden (a) bendindeki ifadede;


a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,


Yukarıda madde metnini okurken “kapsamına girenler hariç olmak üzere” ifadesinin sanki önceki sayılan 5434/64 ve 5510/47 8. fıkrada belirtilen harp malullerini de kapsam dışında bıraktığı şeklinde yanlış bir algılamaya neden olduğunu bize gelen sorulardan öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak madde metni dikkatli okunduğunda arada konulan virgül ve anlatım şeklinin bu madde içerisinde sayılan  “21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler” in hariç tutulduğu aşikar olarak görülecektir.


a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi apsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, (Yukarıda farklı renklerle gösterilen yasa kapsamlarının ayrı ayrı dile getirildiği, ve hariç olmak üzere ifadesinin yalnızca 21. maddenin (j) bendine atıfta bulunduğu aşikaren görülmektedir. Zaten yasa maddesinin sonunda yer alan “harp ve vazife malulleri” ifadesinde geçen “harp” kelimesi bu yorumu doğrular niteliktedir. Bu açıdan harp malullerine de iş hakkı tanındığını rahat bir şekilde ifade etmek mümkündür.


Bu maddede hariç tutulan 21. maddenin (j) bendinde sayılan vazife malulleri iş hakkının düzenleyen yasa maddesinin (ç) bendinde aşağıdaki şekli ile sayıldığından onlar açısından da iş hakkı bulunması hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.


“ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler,”


 


HARP MALULLERİ İŞ HAKLARINI KULLANDIKLARINDA MAAŞLARI KESİLİR Mİ?


 


Yeni yasal düzenleme ile birlikte; ” Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.” hükmü getirildiğinden emekli maaşları kesilmeksizin harp malulleri memur ya da işçi olarak iş haklarını kullanabilecekler.


 


Yorumlar

Yorumlar