Harp Malulleri Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanamıyor!

Harp Malulleri Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanamıyor!

24/01/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Harp Malulleri Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanamıyor!

6353 sayılı yasa ile getirilen düzenleme çerçevesinde harp malullerine faizsiz konut kredisi verilip verilemeyeceğine ilişkin bir bilgilendirme haberi yapmak istedik.

6353 sayılı yasanın 74. maddesine göre;

“2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “64üncü maddesi” ibaresi “mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası,” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.”

Bu maddede kanunda değişikliği gerçekleştirdiğimizde;

 

Ek Madde 2 – (Ek : 10/5/1990 – 3645/1 md.)

(3)(5)

“5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566  sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla  (Değişik ibare : 20/6/2001 – 4684/7 md.) Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. (Ek cümle: 4/7/2012-6353/74 md.) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesi kapsamında aylık bağlanmış olanlar için aynı maddede belirlenmiş olan usul ve esaslar saklı kalmak kaydıyla verilecek faizsiz konut kredileri de bu madde kapsamındadır. (5)” şeklinde olmaktadır.

———————————————————————————–

 

5510 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 8. Fıkrası Aşağıdadır;

 

 

            a) Harpte fiilen ateş altında,

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle,

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle,

d) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle,

e) Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, hangi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli olarak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulunanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve etkileriyle,

f) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, vazife malûlü olanlara harp malûlü denir.

İç güvenlik görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebepleri ile bu hizmetlere hazırlık maksadıyla yapılan test-tecrübe ve eğitim faaliyetleri ve intikaller sırasında veya bunların sebep ve tesiriyle malul olanlar ile hayatım kaybedenler de harp malulü sayılarak bu fıkranın (e) bendindeki hükümlerden aynen yararlanırlar.

***

Yukarıda madde hükmüne baktığımızda 5434 sayılı yasanın 64. maddesi kapsamına girenler ile 5510 sayılı yasanın 47. maddesinin 8. fıkrası kapsamına giren harp malullerinden yalnızca Şehit olanların yakınlarına bu hak tanınmış olup, Harp Malullerinin kendilerine böyle bir hak tanınmamıştır.

Bu hususta SGK’a müracaat eden bir harp malulü ağabeyimize gelen yanıtın bazı bölümleri aşağıda sunulmuştur;

 

“…..bilindiği üzere 21.09,1991 tarihli ve 20998 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren toplu konut fonundan şehit ailelerine, malülleri ile dul ve yetimlerine açılcak faizsiz konut kredisi yönetmeliği…

….(x) 2)malüller için;

3713 sayılı terörle mücadelede kanunu’nun 21. inci maddesi ve geçiçi 8.incimaddesi gereği 01.01.1968 tarihinden sonra memur ve kamu görevlilerinden yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa ile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak veya sakatlanarak malülül olanların aşağıdaki öncelik sıralamasına göre maaşa bağlanan malülün kendisini,ölümü halinde maaşa bağlanan dul eşini eşi hayatda değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını müştereken konut sahibi yapmak amacıyla fon’dan kredi verilir hükmüne amirdir. Aşağıda açıklanan nedenle ve yukarda bahsolunan kanunlar kapsamında aylık bağlanmadığından size bu kanunlar kapsamında aylık aldığınıza dair belge tanzim edilerek gönderilmemiştir.”

Bu çerçevede 6353 sayılı yasa ile harp malulü Şehit yakınlarından 2008 sonrasında bu haktan yararlanılamaması nedeni ile var olan uygulamadaki sorun giderilmiş, fakat söylenenin tersine harp malullerine faizsiz konut kredisi hakkı verilmemiştir.

Umuyoruz ki; Harp Malulleri ile Ordu Vazife Malullerine de bu hak verilir ve hakettikleri haklar sağlanır. 

Yorumlar

Yorumlar