Gazilere 2. İş Hakkı İçin Kanun Teklifi

Gazilere 2. İş Hakkı İçin Kanun Teklifi

12/04/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Gazilere 2. İş Hakkı İçin Kanun Teklifi

8 Şubat 2013 tarihinde Ankara Şube Başkanı Sn. Üstüner MİDİLİÇ’in vermiş olduğu talep dosyasına istinaden CHP Ankara Milletvekili Sn. İzzet ÇETİN’in Şehit çocuklarının tamamı ile Gazilere 2. iş hakkının verilmesine yönelik kanun teklifi aşağıda sunulmuştur.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ektedir.

Gereğini arz ederim. 10.04.2013


İzzet ÇETİN

Ankara Milletvekili


GEREKÇE


Anayasanın 61. maddesi harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazilerinin korunmasını ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlanmasını devletin görevleri arasına almıştır. Anayasanın eşitlik ilkesini düzenleyen 10.maddesi harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağını hükme bağlamaktadır. 


Bugüne kadar şehit yakınlarını korumaya dönük çeşitli düzenlemeler yapılmış ancak bu alandaki ihtiyaçlar, talepler tam olarak karşılanamamıştır. Bu konuda yaşanmakta olan eksikliklerden birisi de şehit yakınları için kamu kurum ve kuruluşlarında sağlanan iş imkânıdır. Daha önce şehit yakınlarından sadece bir kişi bu haktan yararlanabilirken 6353 sayılı Yasanın 76.maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek birinci maddesinde yapılan düzenlemeyle şehit yakınlarına ikinci iş hakkı tanınmıştır.


Hayatını devlet ve millet uğruna feda eden şehitlerimizin başta geride kalan dul ve yetimleri olmak üzere diğer aile bireylerinin korunması, kollanması devletin anayasal görevidir. İkinci iş hakkını düzenleyen kanunun uygulanmasında sıkıntılar ortaya çıkmış, kanun, şehidin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin iş hakkından yararlanmasını öngörmüştür. Şehidin ana, baba ve kardeşlerinin şehit yetimi lehine bu haklarından feragat edebilme durumunu kanun düzenlememiştir. 


Bu kanun teklifi ile şehidin eş ve çocuklarının tamamı ile ana, baba veya kardeşlerinden birisinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. 


TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1nci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21nci maddede belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularından veya 21nci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi yada ikinci fıkrası kapsamındakilerden şehit olanların eşi ve çocuklarının tamamı; ana, baba veya kardeşlerinden birisi; şehidin eş veya çocuğunun bulunması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin”


MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Kaynak : https://www.facebook.com/izzetcetin.chp/posts/10151520120311912

Yorumlar

Yorumlar