Gazi Maaşlarına Zam, Erken emeklilik ve Katılım Payları ile | Gazi TV

Gazi Maaşlarına Zam, Erken emeklilik ve Katılım Payları ile

Bu haber 28 Şubat 2013 - 15:54 'de eklendi ve 2 views kez görüntülendi.
Gazi Maaşlarına Zam, Erken emeklilik ve Katılım Payları ile

MHP Mersin Milletvekili Sn. Mehmet ŞANDIR’ın 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

 

Anayasamızın 61’inci Maddesi “Devlet Harp ve Vazife Şehitleriyle Malul Gazileri Korur toplumda kendilerine hayat seviyesi sağlar” hükmünü amirdir. Aynı zamanda anayasamızın 10’uncu maddesinde harp ve vazife malulleri pozitif ayrımcılık kapsamı içerisindedir. Genç yaşta malul olan kahraman gazilerimiz için terörle mücadele kanunu içerisinde iş imkanı da sağlanmıştır,

Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım gazimiz özürlülere sağlanan haklardan istifade ederek 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almakta iken diğer gazilerimiz bu haktan yararlanamamaktadır. Bu kanun teklifiyle ülkemiz için fedakarlık yapan harp ve vazife malullerinin mağduriyeti giderilecektir. Harp ve vazife malullüğü aylığı alanlar 15 yıl hizmet ve 3600 gün prim ödemek şartıyla vergi muafiyet indirim belgesi aranmaksızın yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaktır.

Temmuz 2012 de kabul edilen torba kanunda her ne kadar şehit yakınları ve gazilerimizin bir kısım kronik sorunları bir nebze olsun çözümlenmekteyse de esasen şehit yakınları ve gazilerimizin aylıklarında her hangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Son yıllarda memur maaşlarına yapılan seyyanen zamlar bu gruba yansımadığından şehit yakım ve gazilerimizin aylıkları iyice erimiştir. Bu sebeple, madde teklif ettiğimiz şekilde değiştirildiği takdirde şehit yakınları ve gazilerimizin tamamının aylıklarında %15 lik bir iyileştirme olacaktır ki bu suretle son Anayasa değişikliği anlamını bulmuş olacaktır.

Diğer yandan Anayasal sorumluluk olan askerlik hizmetini yaparken malûl olan harp ve vazife malullerinin tamamının ortez ve protezlerinin katkı/katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması Anayasal zorunluluğun yanında vicdani görevdir.

Kanun teklifimizle şehit, gazi ve askerlik hizmetini yaparken malûl olanların mağduriyetlerinin bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 Bir kısım gazimiz özürlülere sağlanan haklardan istifade ederek 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almakta iken diğer gazilerimiz bu haktan yararlanamamaktadır. Bu madde değişikliği ile ülkemiz için fedakarlık yapan harp ve vazife malullerinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2 – Son yıllarda memurlara yapılan seyyanen zamlardan sonra şehit yakını ve gaszilerin maaşlarında erime söz konusu olmuştur. Bu madde ile bu mağduriyetin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3 – Askerlik hizmetini yaparken malûl olan harp ve vazife malullerinin tamamının ortez ve protezlerinin katkı/katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir. Madde 3- Yürütme maddesidir.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU*NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

 

 

 

 

Madde 1 5510 sayılı kanunun Geçici l^üncü maddesinin c bendine “bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yürürlüğe girdiği tarihten Önceki dönemde” ibaresi eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

Madde 25510 sayılı kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE-8 Bu kanunun 106’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan ancak Geçici 4 ve Geçici 18finci maddeleri uyarınca uygulanmaya devam eden 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 55’inci maddesinde yer alan malullük derecelerine ilişkin zam oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Malûllük Derecesi  Zam Oranı

1                                                %75

2                                                %65

3                                                %55

4                                                %45

5                                               %40
5                                               %30

 

 

 

 

 

Madde 3 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

“Ayrıca, 3713 saydı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 56’ıncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2’inci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi vazife ve harp malullerine sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez, diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri herhangi bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır. Bu kapsamdaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Madde 4 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar