Feragat Hakkı İle İlgili Kanun Teklifi

Feragat Hakkı İle İlgili Kanun Teklifi

23/05/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Feragat Hakkı İle İlgili Kanun Teklifi

CHP Gaziantep Milletvekili Sn. Mehmet ŞEKER, Şehit ailelerinin iş hakkının kullanımında yaşadıkları sorunu aşmaları için vermiş olduğu yasa teklifi aşağıda sunulmuştur.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

   3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

   Gereğini saygılarımla arz ederim.                                                                                                Dr. Mehmet ŞEKER

                                                                                               Gaziantep Milletvekili 

 

Madde 1- Madde ile; şehidin anne, baba veya kardeşinin kamuda iş hakkından feragat etmeleri durumunda, bu hakkın da şehidin eşi veya çocukları tarafından kullanılması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

 

   12 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6353 sayılı Kanunla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak; genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda şehit ailelerine tanınan iş hakkı ikiye çıkarılmıştır.

 

   Mezkûr Kanun ile şehidin ailesi ana, baba ve kardeşler ile eş ve çocuklar olmak üzere iki kategoriye ayrılmış; söz konusu iki iş hakkı şehidin eş ve çocuğuna bir, anne, baba ve kardeşine bir olmak üzere düzenlenmiştir. Yine aynı kanun ile; şehidin ana, baba veya kardeşinin olmaması durumunda eş ve çocukların, eş ve çocuğunun bulunmaması durumunda ise ana, baba veya kardeşlerin iki iş hakkım da kullanmasının önü açılmıştır. İkinci iş hakkının da şehit çocukları tarafından kullanılabilmesi için şehidin ana, baba veya kardeşleri tarafından feragat edebilmesine dair bir düzenlemeye ise kanunda yer verilmemiştir.

 

   3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan, 11 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte de, iş hakkından birinin diğer kategorideki aile üyelerine devredilmesine bazı koşullar getirilmiştir. Buna göre şehidin ana, baba ve kardeşlerinin bulunması durumunda, ikinci iş hakkının da şehit çocukları tarafından kullanılabilmesi ancak bu kişilerin kamu görevlisi olmaları veya yaş haddini geçmeleri durumunda olanaklı kılınmıştır. Yönetmelikte de yine feragat hakkından bahsedilmemiştir.

 

   Kanun’ daki bu eksiklik çoğu durumda ikinci iş hakkının kullanılamamasına neden olmakta ve iş hakkı ikiye çıkarılmasına rağmen aslında tek iş hakkı kullandırılmaktadır. Örneğin, şehit çocuklarına tanınan bir iş hakkı büyük kardeşi tarafından kullanılan 19 yaşındaki hayata atılmak isteyen şehit yetimi işsiz durumdadır. Çünkü 60 yaşındaki şehit kardeşi kendisine tanınan iş hakkını kullanmayacak olmasına rağmen, bu hakkından 19 yaşındaki genç lehine feragat edememektedir. 19 yaşındaki bu şehit yetiminin kamuda istihdam edilebilmesi için 5 yıl beklemesi, bu durumda da hayatına dair pek çok planı ertelemesi gerekmektedir. Bu ve benzeri durumdaki şehit çocuğu sayısı oldukça fazladır.

 

   Teklif ile; devletin bekası, milletin huzuru uğruna hayatım ortaya koyan şehitlerimizin aileleri için tanınan iki iş hakkının tam olarak kullanılabilmesi için ana, baba ve kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda şehit çocukları lehine bu haktan feragat etmeleri sağlanmaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ:

Madde 1- 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Görevleri sona ermiş olsa bile 21 inci maddede belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dâhil kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ya da ikinci fıkrası kapsamındakilerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşlerinin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,”

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Yorumlar

Yorumlar