Faizsiz Konut Kredisinde Tapu Harcı Muafiyeti | Gazi TV

Faizsiz Konut Kredisinde Tapu Harcı Muafiyeti

Bu haber 26 Eylül 2013 - 12:43 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Faizsiz Konut Kredisinde Tapu Harcı Muafiyeti

Harçlar Kanununa göre Faizsiz Konut Kredisi ile ev satın alırken tapu harcı ödenmemesi gerekmektedir. Şöyle ki, 492 sayılı harçlar kanunun harçlardan müstesna tutulan işlemler başlığı altındaki 59. maddesinin l bendi hükmüne göre; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 inci(**) maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili.” işlemleri harçlardan muaf tutulmuştur.

6495 sayılı yasa ile en son yapılan değişiklikle 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

Bu kredinin tavan tutarı, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenir. Kredi için yapılacak başvurulara, kredilerin kullandırılmasına, geri ödeme süre ve yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşü alınarak Toplu Konut İdaresince çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.””

——————————————————————————

 

SONUÇ:

Bu kapsamda 492 sayılı harçlar kanununun 59. maddesine istinaden faizsiz konut kredisi ile alınacak daire tescil işlemlerinde ipotek ile tapuya tescil harcı muafiyetinin sağlanması gerekmektedir. Daire alım aşamasında bahse konu yasal düzenlemeye istinaden harç muafiyetinin sağlanması için tapu idaresine dilekçe ile müracaat edilmesini öneriyoruz. Saygılarımızla.

 


Harçlar Kanunu Görüntülemek İçin Tıklayınız; http://www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/kanunlar/1_5_492.pdf

 

Harçlar Kanunun 59. Maddesini görüntülemek için tıklayınız; http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=34G6EHI8FJAIMW3N&type=madde

 

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunun Son Halini Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız; http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2985.doc

 

ANTALYA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ KONUYA İLİŞKİN OLARAK YAYIMLAMIŞ OLDUĞU ÖZELGE DE AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR;

 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü


 

SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.02/Damga-Harç/06.132/

KONU : Tapu Harcı Muafiyeti

İLGİ : …. tarihli dilekçeniz

İlgi dilekçenizde, görev malulü olarak Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi kullanarak aldığınız gayrimenkulün tapuda yapılacak tescil işlemlerinin harca tabi olup olmadığı konusunda özelge talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesinin (I) fıkrası ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 1’ inci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili harçtan müstesna tutulmuştur.

Öte yandan, 3645 sayılı Kanunun 9. maddesi ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen Ek 1’ inci maddesinde; “5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut Fonundan faizsiz olarak kredi verilmektedir. Bu düzenleme kapsamında kredi kullanılarak iktisap edilecek konutlarla ilgili işlemlerin harçtan müstesna tutulması sağlanmaktadır.” denilmektedir.

Buna göre, 3233,3713 ve 3645 sayılı Kanunlar kapsamına giren şehit ailesi tarafından, tapuda yapılacak tescil işlemlerinin gayrimenkulun Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredi sistemi ile iktisap edilmesi halinde kredi sahibi adına tapuda tescili, 492 sayıl Harçlar Kanununun 59 uncu maddesi gereği tapu ve kadastro harcından muaf tutulması gerekmektedir.

Fakat, görev malulü (Gazi) olarak emekli olmanız nedeniyle, Toplu Konut Fonundan faizsiz konut kredisi alarak edineceğiniz gayrimenkulün tapuda yapılacak tescil işleminin tapu ve kadastro harcından muafiyeti bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

 


Özelgeyi Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının sitesinden incelemek için tıklayınız>>>

http://www.ant-vdb.gov.tr/ozelgeler/ozelge.php?islem=goster&ozid=1032

Yorumlar

Yorumlar