CHP'den kanun teklifi | Gazi TV

CHP’den kanun teklifi

Bu haber 28 Kasım 2012 - 11:11 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.
CHP’den kanun teklifi

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Sn. Hülya GÜVEN ve arkadaşlarının vermiş oldukları Kıbrıs Şehitleri yakınları ile Malul sayılmayan Gazilere iş hakkı tanınmasına ilişkin kanun teklifi aşağıda sunulmuştur. Bu arada bir hatırlatma yapalım; daha önce medyada çıkan haberlerde, Sn. Hülya GÜVEN’in açıklaması geniş yer tutmuştu. Sn. Güven yaptığı açıklamada;”Bizde nasıl PKK sorunu varsa, onlarda da muhakkak bazı sorunlar olacaktır. Mesela bizde PKK sorunu var. Askerlerimiz şehit oluyor. Her iki taraftan da şehitlerimiz oluyor. Bunun için başka bir ülkenin gelip bizim iç işlerimize müdahale etmesi doğru mu?” demişti ve Şehit aileleri ile Gazilerin büyük tepkisini almıştı…

 

 GENEL GEREKÇE

 

Ülkemizin bağımsızlığını, bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak amacıyla savaşta, toplum güvenliğinde, terörle mücadelede görev ifa ederken şehit ve gazi olanlara; büyük saygı duymakta, minnet beslemekte ve manen kendimizi borçlu hissetmekteyiz.

 

Şehit ve gazilerimize yönelik bu duygular Anayasamızın 61 inci maddesinde karşılığını bulmuştur. Bu maddeye göre “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.” Anayasamızın 2 nci maddesinde Cumhuriyetimizin niteliklerinden biri de sosyal devlet ilkesidir. Yukarıda belirtilen amaçla görev ifa edenlerin Anayasamızın 5 inci maddesi kapsamında devletimizin “Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak” ilkesini savunmak amacıyla mücadele ederken şehit veya gazi olan kahramanlar oldukları, bu mücadelede sosyal hukuk devletini de korumuş oldukları unutulmamalıdır.

 

Şehit yakınları, harp ve vazife malûl yakınları ile terörle mücadelede görevlendirilen ve malûl olmadan terhis olmuş erbaş ve erlerin telafisi mümkün olmayan kayıpları bulunmaktadır. Şehit ve gazi yakınları ile gazilerimizin kayıplarını bir derece gidermek için başta maaş bağlanması ve istihdam olanağı sunulması gibi çeşitli düzenlemeler yapılmış olsa da, dağınık olup gerek aynı mevzuata tabi olanlar arasında gerekse de farklı mevzuatlara tabi olanlar arasında adaletli bir hak dağılımına günümüze dek ulaşılamamıştır.

 

Çeşitli gazi, şehit, dul ve yetim derneklerinin talepleri makul ölçüler dâhilinde değerlendirildiğinde, bu gruplar için daha adaletli bir hak dağılımına erişmek için istihdam alanında yapılması gereken düzenlemelerin olduğu görülmektedir. Ayrıca istihdamda toplumun tüm kesimleri arasında daha adaletli bir hak dağılımına erişmek sosyal devlet ilkesinin de gereğidir.

 

İster savaş, harekât, terörle mücadele kapsamında olsun, isterse de toplum güvenliğini sağlama kapsamında olsun, şehit ve gazi olanların, görev ve vazife malûlü olanların yaptıkları fedakârlıklara karşılık onlara sağlanan haklar ve onların yakınlarına sağlanan haklar, bağlı bulundukları kanunlar farklı olduğu için aralarında bir kıyas veya eşitsizliğe mahal vermemelidir.

 

Anayasamızın 82 inci maddesine göre ülkemizin Milletlerarası hukuktan doğan hakları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği harekatlara fiilen görev alarak katılmış Türk Vatandaşlarının kendilerine ve yakınlarına ve bu harekatlarda şehit olanların yakınlarına tanınan haklar, ülkemizin 19701i yıllarda sağlayabildiği haklara göre günümüzün koşullarında sağlayabildiği haklar karşısında ve nispeten daha yeni ve güncel olan terörle mücadele mağdurlarının elde ettikleri haklar karşısında geri kalmıştır. Diğer bazı grupların yakınları kamuda istihdam hakkından yararlandırılırken, yukarıda anılan grubun yakınlarının faydalandırılmadığı görülmektedir. Anılan grubun yakınlarına da istihdam sağlanarak eşitsizliğin giderilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, askerlik hizmetini yaparken terörle mücadelede görevlendirilen erbaş ve erlerin terhisleri sonrası psikolojik sıkıntı içinde olduklarına yaygın olarak rastlanmaktadır. Erbaş ve erler işgücü piyasasında istihdam edilmeye müsait nitelikleri bulunsa dahi, bir süre iş yaşamından uzak kalmak durumunda olmaktadırlar. Terörle mücadelede görev yaptıktan sonra terhis olmuş erbaş ve erler daha öncesinde bir işte çalışmamışsa, içinde bulunduğu yeni koşulda iş bulma, önceden iş deneyimi varsa, tekrar iş hayatına uyum sağlama kaygısı taşımakta ve bu belirsiz süre içinde maddi gelir de elde edememelerinin üzerlerinde yarattığı baskı ile yaşamakta olan gençlerdir. Buna ek olarak, terörle mücadelede görev yaptıktan sonra terhis olmuş erbaş ve erlerin içinde bulundukları psikolojik koşullar, istihdam olanaklarının kısıtlı olduğu, bu nedenle iş başvurusu sonrasında yapılan elemelerde başvuru sahiplerinin fazlalığı nedeniyle elemenin çok küçük nüanslar bazında acımasızca yapıldığı ve herhangi bir işin gerektirdiği ücret seviyesinin altında çalışmaya hazır çok sayıda kişinin olduğu bir işgücü piyasasında, iş bulma şanslarını oldukça azaltmaktadır. Bu nedenlerden dolayı terörle mücadelede görev yaptıktan sonra terhis olmuş erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Anayasamızın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı altında yer alan 49 uncu maddesine göre, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.” Çalışma Hakkı, sosyal devlet ilkesi içerisinde, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerden olan bir sosyal haktır.

Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli kılan bir devlet anlayışı olduğundan, devletin elinde bulundurduğu kamu istihdam olanaklarını güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği, yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamak için kullanır. Nitekim devletin bu anlamda müdahalesi, Anayasamıza getirilen “pozitif ayrımcılık” ilkesi ile de desteklenmiştir. Buna göre Anayasamızın 9 maddesinin üçünü fıkrasında “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” denilmektedir. Çalışma ortamını yaratma ödevi de yine 49 uncu madde ile devlete verilmiştir.

Bu kanun teklifi ile bu kıyas veya eşitsizliğe mahal veren düzenlemelerin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle, 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış Türk Vatandaşlarından bu harekatlar kapsamında harp veya vazife malûlü olanları ile bu harekatlar kapsamında şehit olanların, eşlerine bakmakla yükümlü olup Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayı gerektiren bir işte çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan çocuklarından ikisinin, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1 inci maddesinde yer alan suç teşkil eden eylemler kapsamında faaliyet gösteren terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü mücadelede onun bünyesinde 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini ifa ederken terörle mücadele kapsamında görevlendirilip malul olmadan askerlik hizmetini tamamlayıp terhis edilen erbaş ve erlerin kendilerinin, kamuda istihdam edilmeleri sağlanmıştır.

Böylece ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları gereği yapılan harekat sonucunda mağdur olup yeterince haktan faydalandırılmayan şehit yakınları, gazi ve malûl yakınları ile terörle mücadelede görev yapıp üstlendiği görevler nedeniyle terhis sonrası istihdamını zorlaştırıcı bazı sıkıntılar içinde olan erbaş ve erlerin eksik haklarının tanınması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu grupların yaşam standartlarının desteklenmesi ve yükseltilmesi sağlanacak, Anayasa’da devlete ait sorumlulukların yerine getirilerek halkımızın manevi borcu da bir derece ödenmiş olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun’a ek madde eklenerek, Kanun’un 1 inci maddesinde belirtilen 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış Türk Vatandaşlarından bu harekatlar kapsamında harp veya vazife malûlü olanları ile bu harekatlar kapsamında şehit olanlarının, eşlerine bakmakla yükümlü olup Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayı gerektiren bir işte çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan çocuklarından ikisinin, genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadroları için belirlenen oran dâhilinde kadrolarda işe alınmaları ve atanmaları amaçlanmaktadır.

Böylece, ülkemizin 19701i yıllarda sağlayabildiği haklara göre günümüzün koşullarında sağlayabildiği haklar ve nispeten daha yeni ve güncel olan terörle mücadele mağdurlarının elde ettikleri haklar karşısında hakları geri kalan 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış Türk Vatandaşlarından bu harekatlar kapsamında harp veya vazife malûlü olanları ile bu harekatlar kapsamında şehit olanlarının yakınlarına, diğer bazı grup yakınlarına sağlandığı gibi, kamuda istihdam zorunluluğu getirilerek eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 2- Bu madde ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasına bent eklenerek, Kanun’un 1 inci maddesinde yer alan suç teşkil eden eylemler kapsamında faaliyet gösteren terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü mücadelede onun bünyesinde 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini ifa ederken terörle mücadele kapsamında görevlendirilip malul olmadan askerlik hizmetini tamamlayıp terhis edilen erbaş ve erlerin kendilerinin de ek ikinci madde kapsamında kamuda işe alınmaları ve atanmaları zorunlu kılınmıştır.

Böylece, askerlik hizmetini yaparken terörle mücadelede görevlendirilen erbaş ve erlerin terhisleri sonrası yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle iş yaşamına başlamalarını ya da tekrar iş yaşamına uyumlarını geciktiren işgücü piyasası koşullarının ortadan kaldırılarak, gelir elde etmeleri sağlanmış, kamuda işe alınmaları ve atanmaları zorunlu kılınmıştır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

 

İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN

KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 2 – Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadroları için belirlenen oran dâhilinde kadrolardan, bu Kanun’un 1 inci maddesinde belirtilen 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış Türk Vatandaşlarından bu harekatlar kapsamında harp veya vazife malûlü olanları ile bu harekatlar kapsamında şehit olanlarının, eşlerine bakmakla yükümlü olup Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayı gerektiren bir işte çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan çocuklarından ikisinin, istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar. Bu fıkrada anılan kurum, kuruluş, teşebbüs veya bağlı ortaklıkların özel mevzuatında mevcut üst yaş şartına ilişkin hükümler bu madde kapsamında istihdam edilecekler için dikkate alınmaz.

İçişleri Bakanlığı, yukarıdaki fıkra kapsamına giren kişileri tespit etmek, bunlardan bir işe girmek için istekli olanların nitelikleri ile iş gereklerini göz önüne almak suretiyle, işe alınmaları veya atamalarının yapılması için, durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni alınması gerekmez. Ancak, ilgililerin sınav hariç olmak üzere, kadro veya işin gerektirdiği nitelik, özellik ve şartları taşımaları zorunludur.

1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış Türk Vatandaşlarından bu harekatlar kapsamında harp veya vazife malûlü olanları ile bu harekatlar kapsamında şehit olanlarının, eşlerine bakmakla yükümlü çocuklarından ikisinin, istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 2- 3713 sayılı Kanuncun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

“d) Bu Kanun’nun 1 inci maddesinde yer alan suç teşkil eden eylemler kapsamında faaliyet gösteren terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü mücadelede onun bünyesinde 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini ifa ederken terörle mücadele kapsamında görevlendirilip malul olmadan askerlik hizmetini tamamlayıp terhis edilen erbaş ve erlerin kendilerinin,”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorumlar

Yorumlar