Çalışmaya Başlayanlardan Kimlerin Aylığı Kesilecek? | Gazi TV

Çalışmaya Başlayanlardan Kimlerin Aylığı Kesilecek?

Bu haber 18 Aralık 2013 - 23:41 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Çalışmaya Başlayanlardan Kimlerin Aylığı Kesilecek?

Harp ve Vazife Maluliyeti kapsamında aylık bağlananların memur ya da işçi olarak çalışmaya başlamaları durumunda aylıklarının hangi durumda kesileceğine ilişkin bilgilendirme haberimiz aşağıda sunulmuştur.

   6495 sayılı yasanın 96. maddesi ile; “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

   “Harp malulleri ile 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri veya 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez.

 

   Bu çerçevede 02.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6495 sayılı yasanın anılan maddesinin 01.01.2014 itibari ile yürürlüğe girmesiyle birlikte;

 

  * 2330 sayılı yasa kapsamında vazife maluliyeti aylığı bağlananların memur ya da işçi olarak çalışmaları durumunda aylıkları kesilmemektedir.,

 

  * 5434/56 kapsamında olan vazife maluliyeti aylığı bağlananların memur ya da işçi olarak çalışmaları durumunda aylıkları kesilmemektedir., (5434/45 kapsamında olan er ordu vazife malulleri aynı zamanda 5434/56 kapsamındadır, yani askerlik mükellefiyetini yerine getirirken görevin sebep ve tesiri ile vazife malulü olan erler 5434/45 kapsamında olduğu gibi aynı zamanda 5434/56 kapsamındadırlar.) 

 

  * 5434/64 vey 5510/47 kapsamındaki “harp maluliyeti” kapsamda aylık bağlananların memur ya da işçi olarak çalışmaları durumunda aylıkları kesilmeyecektir. 

 

  * 3713 sk. kapsamı vazife maluliyeti aylığı alanlar da aynı zamanda 2330 s.k. kapsamında oldukları için onların da memur ya da işçi olarak çalışmaları durumunda aylıkları kesilmemektedir.

 

Burada yalnızca 5434/45 kapsamında olan rütbeli ordu vazife malulleri, sivil vazife malulleri ile polis vazife malullerinin memur olarak çalışmaya başlamaları durumunda vazife malullüğü aylıkları kesilecek olup, işçi olarak çalışmaları halinde kesilmemektedir.

——————————————————————————————————————–

NOT: 5434 Sayılı Yasanın 56. Maddesi Aşağıda Sunulmuştur;

 

Madde 56 – (Değişik: 18/3/1976 – 1976/1 md.)

             

Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin silah altında bulundukları esnada veya celp ve terhislerinde (Serbest sevkler dahil) sevkleri sırasında, Yedek Subay okulu öğrencilerinin gerek okulda, gerek okuldan evvelki hazırlık kıtasında vazife malulü olmaları halinde, kendilerine, öğrenim durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının, daha önce Devlet Memuriyetinde bulunmuş olanlardan kazanılmış hak aylıkları veya emekli keseneğine esas aylıkları, sözü edilen giriş derece ve kademe tutarının üzerinde olanlara bu aylıkları emeklilik gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve kademe tutarının,% 70’i üzerinden aylık bağlanır.

             

Bu suretle bağlanacak aylıklarına, maluliyet derecelerine göre, 55 nci maddede gösterilen nispetlerde zam yapılır.

 

             

Askerlik vazifesini veya yedek subaylık hizmetini başkasının yerine yaptığı anlaşılanlara aylık bağlanmaz.


 


Yorumlar

Yorumlar