Bebek katili sadece demokrasi mi istiyor? | Gazi TV

Bebek katili sadece demokrasi mi istiyor?

Bu haber 28 Şubat 2013 - 16:03 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.
Bebek katili sadece demokrasi mi istiyor?

Sitemiz köşe yazarlarından Sn. Baler FİDAN’ın köşe yazısını sizler için yayımlıyoruz.

 

“Er­zu­rum­lu tey­ze has­ta­ne­ye gi­der, mu­aye­ne olur ve dok­tor­la mu­hab­bet baş­lar. Dok­tor og­lim heb yaz­ma mi­dem bu­la­nir… Şu­rup da yaz­ma içe­mi­ren… İğ­ne de yaz­ma gor­hi­rem… Se­rum da ver­me is­te­mi­rem. Dok­tor: Eze ne di­yi­sen gur­nam olim, nus­ga mı ya­zım se­ne?!”

Bu­gün fık­ra­dan yo­la çı­ka­rak kı­sa­cık bir gün­dem ana­li­zi yap­mak is­te­dim, te­rör­le mü­za­ke­re gö­rüş­me­le­ri­nin mu­hat­tab­la­rı ile Er­zu­rum­lu Tey­ze­nin is­te­ke­le­ri ara­sın­da  bü­yük ben­zer­lik­ler var. Bi­zim dev­le­tin yet­ki­li or­gan­la­rı, ka­mu­oyu­na “gö­rüş­mü­yo­ru­z”, “mu­ha­tap ol­ma­yı­z” de­se­de ön­ce giz­li giz­li ar­dın­dan ale­ni ola­rak, ki­mi­le­ri­ne gö­re KÜRT SO­RU­NU’nu, ki­mi­le­ri­ne gö­re TE­RÖR SO­RU­NU­NU çöz­mek üze­re  be­bek ka­til­le­riy­le par­don te­rö­rist­ler­le ve TBMM Uzan­tı­la­rı ile ma­sa­ya otu­rur.

 Amaç te­rö­rü bi­tir­mek, ka­nı dur­dur­mak ya top­lu­mun tüm ke­sim­le­rin­de bir umut, bir bek­len­ti olu­şur, ki­mi yü­re­ği ya­na­rak, ki­mi içi ka­na­ya­rak, ki­mi da­ha yir­mi­sin­de top­ra­ğa ver­di­ği kı­na­lı ku­zu­su­nun acı­sı­nı yü­re­ği­ne gö­me­rek, gözya­şı­nı içi­ne akı­ta­rak; “ma­dem bi­te­cek bu so­run, du­ra­cak akan kan, la­net ol­sun var­sın be­bek ka­ti­li ile­de gö­rüş­sün­ler, te­rö­rist­le­de ” der si­ne­ye çe­ker olup bi­te­ni. Top­lum­da özel­lik­le hü­kü­me­te yük­sek li­mit­li an­cak be­de­li ağır kre­di­ler açı­lır.

Ba­zı ke­sim­ler hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi dav­ra­nıl­ma­sı­na tep­ki gös­ter­se­de “so­run çö­zül­cek­se­” bek­le­ye­lip gör­me­ye ka­rar ve­ri­r… Bi­zim­ki­ler­le  be­bek ka­til­le­ri ara­sın­da pa­zar­lık­lar baş­lar; Be­ni mu­hat­tap almadan ol­maz di­yen BDP’ye so­rar­lar; “çö­züm öne­ri­niz ne­dir, na­sıl çö­ze­ce­ğiz bu so­ru­nu.” “Biz bil­mek eşi­miz par­don li­de­ri­miz bi­lir, Öca­lan bi­lir, o ne der­se o olur, biz emir ku­lu­yuz. Bu işin ta­ra­fı çö­zü­mün ad­re­si İM­RA­LI’’dır der, el­le­ri­ni avuş­tu­rup “za­fer ka­zan­mış ol­ma­nın haz­zı­nı ya­şar­la­r” iç­ten içe… İş ken­di­le­rin­den çık­mış­tır ar­tık… İm­ra­lı’­ya git­mek sı­kın­tı­lı­dır, tep­ki­le­re rağ­men giz­li ka­ça­mak de­fa­ten gi­di­lir ni­ha­ye­tin­de so­rar­lar;  Bay Öca­lan ne­dir çö­züm öne­ri­niz ? “Hahh şöy­le;  yıl­lar son­ra gel­di­niz hi­za­ya de­mek, ben gö­re­ve ha­zı­rım, çö­züm be­ni­m”  Ay­rı dev­let, ay­rı bay­rak mı is­ti­yor­su­nuz? “Ha­yır Biz bir ara­da ya­şa­mak is­ti­yo­ruz, bir ara­da ol­mak­tan mem­nu­nuz,biz sa­de­ce de­mok­ra­si is­ti­yo­ru­z” Özerk­lik mi is­ti­yor­su­nuz, ev hap­si­mi, öz­gür­lük mü is­ti­yor­su­nuz ? “ Özerk­lik  de­ğil dev­le­tin bü­tün­lü­ğün­den ya­na­yız, de­mok­ra­tik hak­lar is­ti­yo­ru­z” *Söy­le­yin ta­lep­le­ri­ni­zi, di­le­yin biz­den ne di­ler­se­niz, bu fır­sat bir da­ha ele geç­mez, ha­zır  halk­tan da ses se­da yok­ken, çöz şu so­ru­nu?” “ Val­la­a Ben Türk­ler’den de  Türk Bay­ra­ğın­dan da ra­hat­sız de­ği­lim, be­nim ata­la­rı­mın da ka­nı var o bay­rak­ta, bu­ra­lar bi­zim­de top­rak­la­rı­mız, de­mok­ra­si is­ti­yo­ru­z” Dev­le­ti tem­sil eden­ler sa­bır­lı­dır, taş çat­lar on­lar çat­la­maz, dev­let ol­mak böy­le bir­şey ee­e baş­ka; ”Biz KÜRT SO­RU­NUN de­mok­ra­tik yol­lar­dan çö­zü­mün­den ya­na­yız, de­mok­ra­si is­ti­yo­ru­z”

“A­ma Bay Be­bek Ka­ti­li; ba­kın bir sü­rü is­te­ği­ni­zi kar­şı­la­dık bir sü­rü dü­zen­le­me yap­tık da­ha net bir şey söy­le­yi­n” “E­vet da­ha faz­la de­mok­ra­si is­ti­yo­ruz.”

Ye­dik biz­de HER­ŞEY DE­MOK­RA­Sİ İÇİN­MİŞ ney­miş bu de­mok­ra­si bi­le­me­dik. Bu is­tek­le­rin bu ta­lep­le­rin so­nu ge­lir­mi bil­mi­yo­rum, ama ta­lep­ler son­suz­dur ve her kar­şı­lan­ma­dı­ğın­da ye­ni so­run­lar çı­kar bi­li­yo­rum. Bu du­rum­da ha bi­zim Er­zu­rum­lu tey­ze­nin dok­tor­dan ta­lep­le­ri ha­a be­bek ka­ti­li­nin her­ze­le­ri, fark yok ara­la­rın­da…

Hal buy­sa tüm SO­RUN DE­MOK­RA­Sİ ise de­mez­ler­mi ada­ma; BE GA­FİL­LER, BRE KA­TİL­LER  is­tek­le­ri­niz bu ka­dar ma­sum­du, ta­lep­le­ri­niz bu ka­dar sa­mi­miy­di de ne­den gir­di­niz on­bin­le­rin ka­nı­na, bu­nun için mi asır­la­dır bir ara­da ya­şa­mış in­san­la­rın ara­sı­na Nİ­FAK TO­HUM­LA­RI EK­Tİ­NİZ.. Biz­ler­de de­mok­ra­si is­ti­yo­ruz.. Biz­ler­de sos­yal va­tan­daş­lık hak­la­rın­dan, adil ge­lir da­ğı­lım­dan fay­da­lan­mak is­ti­yo­ruz.. Biz­de­ mi da­ğa çı­ka­lım ? De­ğer­li oku­yu­cu­lar; Er­zu­rum­lu Tey­ze yi­ne ilaç­sız iğ­ne­siz te­da­vi is­ti­yor tıb­ba ay­kı­rı­da ol­sa ne is­te­di­ği­ni bi­li­yor, bun­lar ya ne is­te­dik­le­ri­ni bil­mi­yor ya­da so­run çö­zül­sün is­te­mi­yor va­rın yo­ru­mu­nu siz ya­pın…

KA­MU­SEN VE KESK BÜ­RO­LAR­DA İŞ BI­RAK­TI…

ME­MUR­-SEN’İ Yİ­NE GÖ­RE­ME­DİK… Dün Ka­mu’da gö­rev ya­pan Bü­ro ça­lı­şa­nı Ka­mu-­Sen ve Kesk Üye­si Me­mur­lar İş bı­rak­ma ey­le­mi yap­tı. Ma­li­ye, Ver­gi Da­ire­le­ri, Ad­li­ye, Genç­liks­por, Nü­fus Mü­dür­lü­ğü gi­bi iş­yer­le­rin­de gö­rev ya­pan ça­lı­şan­lar 2013 yı­lı iti­ba­riy­le baş­ta me­sa­i üc­ret­le­ri ol­mak üze­re gasp edi­len hak­la­rı­nı ge­ri al­mak için İŞ BI­RAK­TI­… Ka­mu Ça­lı­şa­nı­na ya­pı­lan hak­sız­lık­la­rı ve ka­mu­da uy­gu­la­nan ada­let­siz uy­gu­la­ma­la­rı pro­tes­to et­ti­ler.Yo­ğun bir ka­tı­lı­mın ol­du­ğu ey­lem sen­di­ka yet­ki­li­le­ri­nin ay­rı ay­rı ba­sın açık­la­ma­sı ile olay­sız so­nuç­lan­dı. Bu­ra­da dik­kat çe­ken göz­den kaç­ma­yan du­rum yet­ki­li sen­di­ka ko­nu­mun­da­ki Me­mur­Sen’in di­ğer ey­lem­ler­de ol­du­ğu gi­bi ka­mu ça­lı­şa­nı­nın ya­nın­da ol­ma­ma­sı idi. Tüm kan uyuş­maz­lık­la­rı­na rağ­men bir ara­ya ge­len Ka­mu-­Sen ve Kesk üye­le­ri­ne şah­sım adı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Bu iki zıt sen­di­ka Ka­mu Ça­lı­şan­la­rı­nın hak ara­ma mü­ca­de­le­sin­de bir ara­ya ge­le­bi­lir­ken ME­MUR­SEN’in ne­den alan­lar­da ol­ma­dı­ğı me­rak ko­nu­su. Yan­daş­lık an­la­yı­şı ile  sen­di­kal fa­ali­yet­ler ne­re­ye ka­dar gi­der tak­tir Ka­mu Ça­lı­şa­nı­nın…

 

Baler FİDAN

balerfidan@hotmail.com

 

Bu yazı aynı zamanda Gaziantep27 Gazetesinde de yayımlanmıştır>>>

Yorumlar

Yorumlar