Başbakana Hangi Talepler İletildi ?

Başbakana Hangi Talepler İletildi ?

12/02/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Başbakana Hangi Talepler İletildi ?

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz’un özlük hakları ile ilgili Başbakana verdiği dosya aşağıdaki gibidir.

 

1 – ŞEHİT ANNE BABA MAAŞLARININ ARTTIRILMASI

Temmuz 2012 tarihinde torba yasada şehit anne ve babalarına herhangi bir şart aranmaksızın sosyal güvenlik kurumunca maaş bağlanması sağlansa da aylıklar yeterince artmamıştır.

Bağlanan aylıkların anne ve baba için ayrı ayrı olmak üzere asgari ücret seviyesine çıkartılması gerekmektedir.

 

2- DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VERİLENLERE MADALYA MAAŞI

Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin belirtilen mirasçılarına verilir. Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık ödenmesi yapılmaktadır. Halen 53.000 kişiye şeref aylığı ödenmekte olup Devlet ödünç madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır. Devlet Övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında bu maaşın verilmesi bir nebze olsun onların ekonomik sıkıntılarını çözecektir.

Bunun için 1005 sayılı kanunda aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

Madde 1)1005 Sayılı yasanın 1.maddesinde “ 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Devlet övünç madalyası verilenler” ibaresi eklenmiştir.

 

3 – VAZİFE MALÛLLERİNE KONUT KREDİSİ VERİLMESİ

Vazife malülleri 1.300TL. civarında aylık almaktadırlar. Bu gruba giren vazife malullerinin aylıkları ile ancak kiralarını ödeyebildikleri, mevcut durumda devlerin alt gelir grubuna TOKİ aracılığı ile ücretsiz konut kredisi verdiği düşünüldüğünde vazife malûllere faizsiz konut kredisi verilmesi hem vicdani hem insani hem de bir anayasal sorumluluktur.

 

Bunun için Toplu konut kanununda aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin” İbaresinden sonra gelmek üzere “subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma,

uzman erbaş, sözleşmeli er ile erbaş ve erlerden yapmış oldukları vazifenin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.” Hükmünün eklenmesi gerekmektedir.

 

 

4 – İŞ HAKKININ TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARINA VE MALÜL GAZİLERDE VERİLMESİ

Ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit olanların tüm çocuklarına herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin tamamı ve malül gazilerede ikinci iş hakkından faydalandırılarak devlet kurumlarında istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

5 – HARP VE VAZİFE MALÛLLERİNİN 3600 PRİM GÜNÜNDE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI

Anayasamızın 61 nci Maddesi’Devlet Harp ve Vazife Şehitleriyle Malul Gazileri Korur toplumda kendilerine hayat seviyesi sağlar hükmü amirdir. Aynı zamanda anayasamızın 10 ncu maddesinde harp ve vazife malulleri pozitif ayrımcılık kapsamı içerisindedir. Genç yaşta malul olan kahraman gazilerimiz için terörle mücadele kanunu içerisinde iş imkanı da sağlanmıştır.

Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım gazimiz özürlülere sağlanan haklardan istifa edenler 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almak iken diğer gazilerimiz bu haktan mağdurdur. Bu kanun teklifiyle ülkemiz için fedakarlık yapan harp ve vazife malullerinin mağduriyeti giderilecektir

Bunun için aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır

Harp ve vazife malullüğü aylığı alanlar 15 yıl hizmet ve 3600 gün prim ödemek şartıyla vergi muafiyet indirim belgesi aranmaksızın yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaktır.

5510 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin c bendine ‘bu kanun yürürlüğe girdiği tarihi itibariyle ibaresinden sonra ve yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde ‘ ifadesinin eklenmesi,

Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ve yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde çalışmaya devam edenler ile sonradan bu Kanuna tabi

çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.

6 – BEDELLİ PARALARININ DAĞITILMASI

Bedelli Askerlik hizmeti için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca toplanan paralarının dağıtılması konusunda Şehit Aileleri ve Gazilerden yoğun bir talep gelmektedir.

Toplanan paraların amacının dışında sarf edileceği endişesi aileleri huzursuz etmektedir.

7 – HARP VE VAZİFE MALULÜ MAAŞLARININ ARTTIRILMASI

Temmuz 2012 de kabul edilen torba kanunda her ne kadar er olan malül gazilerimizin bir kısım kronik sorunları bir nebze olsun çözümlenmekteyse de esasen er olan malül gazi, vazife malülü ve harp malülü olan gazilerimizin aylıklarında her hangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Son yıllarda memur maaşlarına yapılan seyyanen zamlar bu gruba yansımadığından er olan malül gazi, vazife malülü ve harp malülü gazilerimizin aylıkları iyice erimiştir. Bu sebeple, er olan malül gazi, vazife malülü ve harp malülü gazilerimizin tamamının aylıklarında %70’ oranında kayıp olmuştur. Bu kaybımızın giderilmesi için % 70 oranında bir zam yapılması gerekmektedir. Bu suretle son Anayasa değişikliği anlamını bulmuş olacaktır.

8 – HARP VE VAZİFE MALULLERİNİN ORTEZ PROTEZ SIKINTISININ GİDERİLMESİ

Anayasal sorumluluk olan askerlik hizmetini yaparken malûl olan harp ve vazife malullerinin tamamının ortez ve protezlerinin katkı/katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması Anayasal zorunluluğun yanında vicdani görevdir.

Bunun için aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır

5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi vazife ve harp malullerine sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez, diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri herhangi bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır ve bu bent kapsamındaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

 

 

 

 

 

 

9 – EĞİTİM ÖĞRETİM VE TÜTÜN YARDIMININ ( EK ÖDEMENİN ) ARTTIRILMASI

 

Ek ödeme ( Tütün ikramiyesi ) memur maaş katsayısı ile maluliyet derecelerine göre tespit edilen katsayıların çarpım sonucu yılda bir defa ödenmektedir. Çalışan maaşlarına seyyanen zam yapılmasından dolayı Ek ödemelerde ( Tütün ikramiyesi ) erime olmuştur.

Oluşan hak kaybının giderilmesi için bu yardımların %100 arttırılması gerekmektedir. Eğitim – Öğretim yardımı şehit ve gazi çocuklarına senede bir defa ödenmektedir. Gerçek ihtiyacın karşılanması için eğitim öğretim yardımının en az % 100arttırılmalıdır.

 

10 – HARP VE VAZİFE ŞEHİTLERİNİN YAKINLARI İLE VAZİFE MALULLERİNE İSTİHDAM VERİLMESİ.

Harp ve vazife Şehitlerinin yakınları ile dezavantajlı harp ve vazife malullerinin kendilerine sosyal hayata uyum sağlamaları ve ekonomiye katkıda bulunmaları için iş istihdamı sağlanmalıdır.

11 – EK 77 KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ

5434 Sayılı kanunun Ek Madde 77 nci maddesinde 5510 sayılı kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen,3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş,Paraşüt,Denizaltı,Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevler ile ayrıca barışta veya olağanüstü hallerde yapılan eğitim,tatbikat ve manevralar ile birlik halinde intikaller sırasında,bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara,bu Kanuna göre bağlanan aylıklar,aşağıdaki esaslar dahilinde yükseltilir.hükmü bulunmaktadır.

Temmuz 2012 tarihinde kabul edilen torba kanunda rütbeli vazife şehit ve malulleri bu konuda mağdur olup hak kaybı yaşamaktadırlar. İlgili kanuna rütbeli personelin eklenmesi ile mağduriyet giderilmelidir.

12 – KDV VE ÖTV MUAFİYETİ

Özürlü araç kullanımında sağ ayağından özürlü olan malul gazilerimizle,sakatlık oranı %90 ve üzeri olan gazilerimiz istifade etmekte olup bu durum gazilerimiz arasında sorunlara sebep olmaktadır. Yapılacak düzenleme ile malul gazilerimize ve şehit ailelerine pozitif ayrımcılık yapılarak vergi avantajı sağlanmalı ayrım yapılmadan tüm harp ve vazife malulleri ile şehit ailelerine araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanmalıdır.

13 – ŞEHİT VE MALÛL GAZİ ÇOCUKLARININ VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE BURSLU OKUTULMALARI

Şehit ve malul gazi çocukları mevzuatımıza göre özel okul,dershane vb.ücretsiz okuma hakkı bulunmaktadır. Bazı vakıf üniversiteleri şehit ve malûl gazi çocuklarına sınavı kazanmaları halinde burslu okuma imkanı tanımakta olup konunun kanuni zemine oturtularak Şehit ve malul gazi çocuklarının vakıf üniversitelerinde burslu okutulmaları sağlanmalıdır.

.14 – SOSYAL YARDIMLAŞMA TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARIN DÜZENLENMESİ

Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı Sosyal yardımlaşma tarafından şehit ve malul gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için bayram,kışa hazırlık ve okullar açılmadan önce yardım yapılması konusunda genelgeler çıkarılmaktadır. Kimi kaymakamlık yardım yapmakta kimisi ise yardım yapmamaktadır. Yapılan yardımlar ise aynı il sınırları içindeki ilçelerde bile farklılıklar göstermektedir. Bu durum aileler arasında sıkıntı yaratmakta ve ailelerin rencide olmasına sebep olmaktadır. Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı yapılan yardımların;

Kışa hazırlık ödeneği

Bayrama ikramiyesi gibi düzenlenerek yurt genelinde tüm şehit aileleri ve malul gazilerimize ek ödemeler gibi ödenmelidir.

 

 

 

 

15 – MEVZUAT DAĞINIKLIĞININ GİDERİLMESİ

Şehit aileleri,Harp ve vazife malulleri ile malul gazilerin özlük haklarını düzenleyen kanunlar karmaşık ve dağınık bir yapı içerisinde olup mevzuatın sade ve anlaşılır bir hale getirilmesi için çalışma yapılması zorunludur.

 

Kaynak: http://www.sehitgazihaber.com/haber/1391/basbakana-hangi-talepler-iletildi.html

Yorumlar

Yorumlar