Aylıkların Yüzde 25 Arttırılarak Ödenmesi ile Aylıklarda Art | Gazi TV

Aylıkların Yüzde 25 Arttırılarak Ödenmesi ile Aylıklarda Art

Bu haber 25 Aralık 2013 - 12:23 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.
Aylıkların Yüzde 25 Arttırılarak Ödenmesi ile Aylıklarda Art

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 28.11.2013 tarih ve 2013/40 sayılı genelgede 6495 sayılı yasa ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede aylıkların % 25 arttırımlı olarak ödenmesine ilişkin genelgede geçen hususlar aşağıda sunulmuştur. Burada da görüleceği üzere aylık artışından 5434/56 (er ordu vazife malulleri), 2330 s.k., 5434/64 kapsamı harp malulleri yararlanabileceklerdir. 5434/45 kapsamında yer alan rütbeli ordu vazife malulleri maalesef bu artıştan yararlanamayacaktır. Bunun yanında ek-77 kapsamında tüm vazife malulleri hakkında maddede belirtilen esaslar çerçevesinde intibak işlemi yapılacak olup, aylıklarda belirli bir artış sağlanacaktır.

Genelgede yer alan ve aylıklarda % 25 artış sağlayan düzenlemeler ve EK-77 kapsamında intibak işlemi ile aylık artışını sağlayan düzenlemeler ile ilgili genelgede geçen hususlar aşağıda sunulmuştur;
 

2330 sayılı Kanuna göre;
 
–           Engelli hale gelerek bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere bağlanacak oları görev malullüğü aylığı ile,
 
–           Emekli aylığı almakta iken engelli hale gelenlerin almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığı dönüştürülenlere,
 
Bağlanacak olan vazife malullüğü aylıklarında, aylık bağlama tarihi itibariyle sosyal güvenlik kurumlarınca kendi sigortalılığı nedeniyle ödenmekte olan gelir ve/veya aylıkların toplamı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenecek giriş derece ve kademesi ile 30 yıl fiili hizmet süresi esas alınarak mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanacak vazife malullüğü aylığının %25 artırımlı tutarından az olamayacak ve bu şekilde belirlenen gelir ve/veya aylıklar ilgili sigortalılık hâlindeki aylık artışları dikkate alınarak artırılacaktır. Bu şekilde yapılacak işlemler 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamındakiler ve harp malulleri hakkında da uygulanacaktır.
 
Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 80 inci maddesi ile yapılan değişiklikler ile; ilgililere mevcut sigortalılık halleri esas alınarak 2330 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylık ve gelirler açısından bir alt sınır getirilirken. Harp malulleri ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanun kapsamında veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında aylık bağlananlara, ödenen aylıklarının herhangi bir üst sınır aranmaksızın %25 oranında artırımlı olarak ödenmesi imkanı sağlanmıştır.
 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 77 nci maddesi kapsamında tüm vazife malulleri hakkında maddede belirtilen esaslar çerçevesinde intibak işlemleri yapılacaktır. Bu mnddenin uygulanması işlemlerine yeni değişiklikler de dikkate alınarak devam edilecek, ayrıca maddenin uygulanmasına ilişkin olarak söz konusu maddede yer alan, “Birinci fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.” hükmü gereği, Kurumumuzca yönetmelik çıkarılacaktır ve bu yönetmeliğe göre işlemler yürütülecektir.
 
ayrıca, söz. konusu madde kapsamında, vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın başkasının yardım vc desteği olmadan yaşamak için gereken hareketlen yapamayacak derecede malul olanlara 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı. aylıkları ile birlikte ayrıca ödenecektir.

Yorumlar

Yorumlar