Alim IŞIK’tan kanun teklifi

Alim IŞIK’tan kanun teklifi

02/04/2013 0 Yazar: Gaziler Net
Alim IŞIK’tan kanun teklifi

Şehit yakınları ve gazilerin haklarının verilmesine yönelik Kanun Teklifi, 29.03.2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA,


“İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 29.03.2013Prof.Dr. Alim IŞIK 
MHP Kütahya Milletvekili

GENEL GEREKÇE


Anayasamızın amir hükümlerinden biri olan “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün” korunması için kendilerine verilen görevleri üstün hizmet anlayışı içinde canlarını feda etmekten çekinmeyerek yerine getirirken hayatlarını kaybeden şehitlerimizin geride kalan dul ve yetimleri ile bu uğurda yaralanmış malûl ve gazilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ülke yönetiminden sorumlu siyasilerin en önemli vatandaşlık görevlerinden biridir. Ancak, bu konuda yapılan çeşitli uyarı ve önerilere rağmen şimdiye kadar hükümet bu sorunların çözümüne yönelik bir düzenlemede bulunmamıştır.


Anayasanın “Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler” başlığı altındaki 61. maddesinde “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” hükmü bulunmaktadır. Bu madde kapsamında bulunan bireylerin korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması, yaşam seviyelerinin toplumda kendilerine yaraşır seviyeye çıkarılması sosyal Devletin temel görevlerinden biridir. Bu amaçla yapılacak düzenlemelerin daha fazla zaman kaybetmeden gerçekleştirilerek uygulamaya konması gerekmektedir.


Özellikle son dönemde ülkemizi yönetmekten sorumlu hükümet yetkililerinin şehit aileleri ve gazilerimize yönelik rencide edici söylemlerinin yanında terör örgütü yetkilileriyle yaptıkları bazı müzakereler, şehit aileleri ve gazilerimize her zamankinden daha fazla destek olunmasını kaçınılmaz kılmıştır.


Bu kanun teklifi ile getirilen düzenlemelerle, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife malulleri ile malul gazilerimizin yaşadıkları bazı sorunlarına kısmen de olsa çözüm bulunması amaçlanmaktadır.

 
MADDE GEREKÇELERİ


MADDE 1: Devlet Övünç Madalyası, ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin belirtilen mirasçılarına verilmektedir. Kore ve Kıbrıs’ta şehit ve malul olanlara maluliyet maaşlarının yanında şeref aylığı adı altında ek aylık ödenmesi yapılmaktadır. Halen 53.000 dolayında kişiye şeref aylığı ödenmekte olup Devlet ödünç madalyası verilen kişi sayısı 10.000 civarındadır. Devlet Övünç madalyası tevdii edilmiş şehit yakını ve malul gazilerimize de madalya maaşı adı altında bu maaşın verilmesi bir nebze olsun onların ekonomik sıkıntılarını çözecektir. Bu maddede bu amaçla yapılması gereken düzenlemeye yer verilmiştir.


MADDE 2: Vazife malulleri yaklaşık 1.300 TL civarında aylık almaktadırlar. Bu gruba giren vazife malullerinin aylıkları ile ancak kiralarını ödeyebildikleri, mevcut durumda devletin alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza TOKİ aracılığı ile faizsiz konut kredisi verdiği düşünüldüğünde vazife malûllerine de faizsiz konut kredisi verilmesi hem vicdani ve insani, hem de anayasal bir sorumluluktur. Bu düzenlemeyle vazife malullerinin de faizsiz konut kredisinden yararlandırılması amaçlanmaktadır.
MADDE 3: Anayasal sorumluluk olan askerlik hizmetini yaparken malûl olan harp ve vazife malullerinin tamamının ortez ve protezlerinin katkı/katılım payı ve fark alınmaksızın karşılanması Anayasal zorunluluğun yanında vicdani bir görevdir. Bu maddedeki düzenlemeyle bu önemli sorunun çözülmesi amaçlanmaktadır.


MADDE 4: Anayasamızın 61 nci Maddesinin 1 inci fıkrasında, “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar” hükmüne yer verilmiştir. Aynı zamanda Anayasamızın 10 ncu maddesinde harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılamayacağı belirtilmiştir. Terörle mücadele sırasında genç yaşta malul olan kahraman gazilerimiz için kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkânı da sağlanmıştır. Maluliyetlerinden dolayı çalışma ortamında sıkıntı çeken gazilerimiz yaşlılık aylığı almak için zor şartlarda çalışmaktadır. Bir kısım gazimiz, özürlülere sağlanan haklardan yararlanarak 3600 prim gün sayısıyla yaşlılık aylığı almakta iken diğer gazilerimiz bu haktan mağdurdur. Bu maddedeki düzenleme ile ülkemiz için fedakârlık yapan harp ve vazife malullerinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmaktadır.


MADDE 5: Şehit yakınları ve gazilerimizin aylıklarında yıllardır her hangi bir iyileştirme yapılamamıştır. Son yıllarda memur maaşlarına seyyanen yapılan zamlar şehit yakınları ve gazilerimizin maaşlarına yansıtılmadığından aylıkları oldukça düşük kalmış ve erimiştir. Bu maddede yapılan düzenleme ile şehit yakınları ve gazilerimizin tamamının aylıklarında %15 dolayında bir iyileştirme yapılması amaçlanmaktadır.


MADDE 6: Yürürlük maddesidir.


MADDE 7: Yürütme maddesidir.

 
İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1– 24.02.1963 tarihli ve 1005 sayılı Yasanın 1. Maddesinin 1. Fıkrasına, “1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Devlet övünç madalyası verilenlere” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2– 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er ile erbaş ve erlerden yapmış oldukları vazifenin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin;” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3– 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi vazife ve harp malullerine sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez, diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri herhangi bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır ve bu bent kapsamındaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 4–5510 Kanunun Geçici 14 ncü maddesinin c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Harp malûlleri ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı almakta iken; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çalışmaya devam edenler ve yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde çalışanlar ile sonradan bu Kanuna tabi çalışmaya başlayacaklar için sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın bu Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır.”


MADDE 5– 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.


EK MADDE-8. Bu kanunun 106’ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan ancak Geçici 4 ve Geçici 18’inci maddeleri uyarınca uygulanmaya devam eden 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 55 inci maddesinde yer alan malullük derecelerine ilişkin zam oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Malullük Derecesi Zam Oranı
1 %75
2 %65
3 %55
4 %45
5 %40
6 %35MADDE 6– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 


MADDE 7– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Yorumlar

Yorumlar