5434/45 ve 5510/47 Görev Şehitleri Ailelerinin Maaşları Arta

5434/45 ve 5510/47 Görev Şehitleri Ailelerinin Maaşları Arta

27/06/2013 0 Yazar: Gaziler Net
5434/45 ve 5510/47 Görev Şehitleri Ailelerinin Maaşları Arta

5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında vazife malulü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin ana babalarına aylık bağlamada aranan muhtaçlık şartının kaldırılması ve bağlanan aylığın toplamının 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması planlanmaktadır.

Yasa tasarısının 1. maddesi ile 5434 sayılı yasada yapılacak değişiklikle 5434/45 ve 5510/47 kapsamında olan görev Şehitleri ailelerine maaş bağlanmada muhtaçlık şartı kaldırılarak, bağlanan maaş toplam tutarının 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret tutarından az olamayacağı belirtilmiştir.


İlgili madde düzenlemesinde maaşları %200’e kadar arttırmakta Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtiliyor.


5434/45 ve 5510/47 Görev Şehitleri Aileleri İçin Muhtaçlık Şartını Kaldıran ve Maaşlarında Artış Sağlayan Tasarı Maddesi Aşğaıda Sunulmuştur;

 

MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanmış malullerden ölenlerin ya da bu hükümlere göre aylık bağlanmasını gerektiren olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile bu Kanunun mülga 77 nci ve 92 nci maddelerinde sayılan haller hariç olmak kaydıyla herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanır; hayatını kaybedenlerin ana veya babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarından az olamaz.” “Erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babalarına bağlanacak aylığın 16 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi amacıyla aylık yükseltilmesi yapılan hallerde ilave edilen kısım hariç olmak kaydıyla, bu fıkra kapsamında ana ve babalara bağlanacak aylıklar Bakanlar Kurulu kararı ile %200’üne kadar yükseltilebilir.”

 

Yorumlar

Yorumlar